Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jana Kiššová, Natália Blahová, Jozef Rajtár a Renáta Kaščáková.
Cieľom predloženého návrhu je zaviesť Sociálnej poisťovni povinnosť promptnejšie reagovať na záujem poberateľa dávky sociálneho poistenia nechať si tieto dávky poukazovať na iný bankový účet; v súčasnosti na to Sociálna poisťovňa tri mesiace, predloženým návrhom sa táto lehota navrhuje skrátiť na tri pracovné dni.
Návrh sa týka všetkých dávok, avšak najpočetnejšou skupinou, ktorých sa táto zmena dotkne, starobní dôchodcovia. Hoci v minulosti najmä u poberateľov starobného dôchodku prevládala tendencia nechať si dôchodok doručovať priamo na adresu bydliska poštovým doručovateľom, v súčasnosti sa situácia začína obracať v prospech bezhotovostného poukazovania starobného dôchodku na účet v peňažnom ústave. Tento trend prevažuje najmä u čerstvých dôchodcov, ktorí boli navyknutí na bezhotovostné zasielanie mzdy na účet. Výhodou bezhotovostného zasielania dôchodku na účet v banke okrem možnosti zriadenia inkás a trvalých príkazov na priebežné úhrady nákladov na bývanie, je aj zníženie majetkovej kriminality voči dôverčivým dôchodcom, ktorí svoje úspory prechovávajú doma, ale aj zníženie násilnej majetkovej kriminality voči poštovým doručovateľom.
Jedným z javov, ktorý odrádza dôchodcov od zasielania dôchodku na účet, je aj ťažkopádnosť, s akou Sociálna poisťovňa spracúva žiadosti o zasielanie dôchodku na iný účet. Dotýka sa to najmä čerstvých vdov a vdovcov, ktorí si nechávali poukazovať dôchodok na spoločný účet, pričom týmto spoločným účtom bol práve účet zosnulého manžela, resp. manželky. Toto zdieľanie spoločného účtu im počas spoločného života prinášalo úsporu desiatok eur ročne, pri úmrtí manžela, resp. manželky však žijúci manžel/manželka okrem starostí so zabezpečovaním pohrebu musí čeliť aj výpadku pravidelných príjmov z dôchodku, keďže účet zosnulého manžela sa po jeho smrti zablokuje a podľa zákona Sociálna poisťovňa komfortné tri mesiace na to, aby sa so žiadosťou o zasielanie dôchodku na účet v inej banke (teda so zmenou jedného čísla v systéme) vysporiadala.
Trojmesačná lehota na zmenu jedného čísla účtu by bola možno primeraná v administratívno-technických podmienkach 19. storočia, no v 21. storočí sa každému musí javiť ako absurdná.
Aj živšia a viac proklientsky nastavená Sociálna poisťovňa môže napomôcť k tomu, že sa viac dôchodcov rozhodne prejsť od poštových doručovateľov na zasielanie dôchodku na účet v banke, čo Sociálnej poisťovni prinesie značné úspory režijných nákladov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na verejné financie, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, a ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa nové znenie § 117 ods. 2, podľa ktorého je Sociálna poisťovňa povinná vyhovieť žiadosti o zmenu spôsobu výplaty dávky alebo o zasielanie dávky na iný účet najneskôr od splatnosti najbližšej splátky dávky splatnej po doručení žiadosti Sociálnej poisťovni, nie však skôr, ako v tretí pracovný deň po doručení žiadosti Sociálnej poisťovni. Uvedené nastavenie na jednej strane umožní klientovi Sociálnej poisťovne presmerovanie platieb jednotlivých dávok na ním určený iný účet od splatnosti najbližšej dávky splatnej po doručení žiadosti Sociálnej poisťovni, zachováva však Sociálnej poisťovni nevyhnutnú lehotu troch pracovných dní na spracovanie žiadosti vlastnými administratívnymi kapacitami.
K bodu 2
Navrhuje sa štandardné prechodné ustanovenie, podľa ktorého pri žiadostiach o zmenu spôsobu výplaty dávky doručených Sociálnej poisťovni pred 1. augustom 2019 sa postupuje podľa právnej úpravy účinnej do 31. júla 2019.
K čl. II
Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti predmetného návrhu zákona od 1. augusta 2019.