1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
(cash = ESA2010)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
154 318 573
152 775 387
151 247 633
150 037 652
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR (MPSVR SR, podprogram 07C07 „Vianočný príspevok dôchodcom“)
154 318 573
152 775 387
151 247 633
150 037 652
Rozpočtové prostriedky
154 318 573
152 775 387
151 247 633
150 037 652
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
154 318 573
152 775 387
151 247 633
150 037 652
z toho: - ŠR (MPSVR SR, podprogram 07C07 „Vianočný príspevok dôchodcom“)
61 300 000
61 300 000
61 300 000
61 300 000
- Všeobecná pokladničná správa
93 018 573
91 475 387
89 947 633
88 737 652
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
3
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky vyplývajúce zo zvýšenia sumy vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia v ostatných rokoch budú v roku 2019 finančne kryté v rámci schváleného štátneho rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021 prostredníctvom kapitoly Všeobecná pokladničná správa a kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Zvýšené výdavky v roku 2022 budú finančne zabezpečené pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhľad na roky 2021 a 2022.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje zvýšenie sumy vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia vianočného príspevku na dvojnásobok a rozšírenie okruhu dotknutých osôb prostredníctvom posunutia hranice nároku na vianočný príspevok zo súčasných 60 % na 65 % priemernej mzdy z predchádzajúceho kalendárneho roka.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Zvýšenie vianočného príspevku a rozšírenie okruhu poberateľov si nevyžiada zmenu informačného systému Sociálnej poisťovne a nezvýši administratívnu záťaž Sociálnej poisťovne v porovnaní so súčasným právnym stavom.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2019
2020
2021
2022
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá vplyv na príjmy štátneho rozpočtu (nezvyšuje ich, ale ani ich neznižuje).
4
Tabuľka č. 3
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Pri kvantifikácii zvýšených výdavkov na vianočný príspevok boli použité údaje o vyplatených dávkach z dôchodkového poistenia na tzv. mikroúrovni, na základe ktorých bol vypočítaný celkový dôchodkový príjem jednotlivca. Z celkového dôchodkového príjmu sa následne určila suma vianočného príspevku podľa nasledovného vzorca:
200 ak D ≤ ŽM (pásmo 1)
VP = 200 – 0,36*(D – ŽM) ak ŽM < D ≤ 2*ŽM (pásmo 2)
Max {174,52 – 0,36*(D – ŽM); 10} ak 2*ŽM < D ≤ 0,65*M (pásmo 3)
pričom:
VP je vianočný príspevok
D je výška dôchodkových príjmov,
ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
M je výška priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky spred jedného roka.
Na záver sa porovnali celkové očakávané výdavky na vianočný príspevok, ktoré zakladá vládny návrh zákona s výdavkami na vianočný príspevok, ktoré uvedené v rozpočte verejnej správy na rok 2019 a rozpočtovom výhľade na roky 2020 a 2021. Do budúcnosti sa predpokladá mierny pokles výdavkov na vianočný príspevok z dôvodu rovnakého prognózovaného rastu dôchodcovskej inflácie a životného minima (makroekonomická prognóza IFP zo septembra 2018) a približne konštantného počtu dôchodcov v rokoch 2019 2022 (prognóza AWG1). Celkový vplyv na štátny rozpočet sa v roku 2019 predpokladá na úrovni cca 154,3 mil. eur, v roku 2020 na úrovni cca 152,8 mil. eur, v roku 2021 na úrovni cca 151,2 mil. eur a v roku 2022 na úrovni cca 150,0 mil. eur. Celkový počet dotknutých osôb vrátane doplatených vianočných príspevkov sa odhaduje za rok 2019 na úrovni približne
1 Pracovná skupina pre starnutie a udržateľnosť
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Daňové príjmy (100)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)
0
0
0
0
Granty a transfery (300)
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
5
1 302 000 osôb, za rok 2020 na úrovni približne 1 321 000 osôb, za rok 2021 na úrovni približne 1 337 000 osôb a za rok 2022 na úrovni približne 1 347 000 osôb.
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash= ESA2010)
Výdavky Štátny rozpočet (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
154 318 573
152 775 387
151 247 633
150 037 652
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
154 318 573
152 775 387
151 247 633
150 037 652
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
154 318 573
152 775 387
151 247 633
150 037 652
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
154 318 573
152 775 387
151 247 633
150 037 652
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2019
2020
2021
2022
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0