1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
15. 1. 2019 – 28. 1. 2019
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Začiatok: 4. 2. 2019
Koniec: 22. 2. 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
17. 4. 2019
2.Definovanie problému
Zvýšenie vianočného príspevku a rozšírenie okruhu poberateľov vianočného príspevku.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšenie vianočného príspevku pre poberateľov dôchodkových dávok, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov nepresahuje 65 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve z predchádzajúceho roka.
4.Dotknuté subjekty
Poberatelia dôchodkových dávok, ktorých suma dôchodku resp. úhrn súm dôchodkov nepresahuje 65 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve z predchádzajúceho roka.
5.Alternatívne riešenia
Ak by nebola schválená navrhovaná právna úprava, tak by maximálna suma vianočného príspevku dôchodcov, ktorých celkový dôchodkový príjem neprevyšuje sumu životného minima pre jednu plnoletú osobu predstavovala spolu s jednorazovým zvýšením 100 eur.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
2
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu, že sa
predpokladajú vyššie výdavky na vianočný príspevok v porovnaní so schváleným rozpočtom štátnej správy na rok 2019 a rozpočtom verejnej správy na roky 2019 až 2021.
Sociálne vplyvy pozitívny vplyv na hospodárenie domácností oprávneného okruhu poberateľov vianočného
príspevku.
11.Kontakt na spracovateľa
Mgr. Miroslav Danček
email:
miroslav.dancek@employment.gov.sk
tel: 02 / 2046 1930
12.Zdroje
Sociálna poisťovňa: údaje o vyplácaných dôchodkoch Sociálnou poisťovňou na individuálnej báze.
Makroekonomická prognóza IFP február 2019:
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
BRATISLAVA: 28.1.2019
ČÍSLO: 007/2019
VYBAVUJE: MGR. KOVÁČ
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K NÁVRHU
ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 592/2006 Z. Z. O POSKYTOVANÍ VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU NIEKTORÝM POBERATEĽOM DÔCHODKU A O DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
3
I. Úvod: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 14. januára 2019 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú čiastočne rozpočtovo zabezpečené a pozitívne sociálne vplyvy.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien v oblasti vyplácania vianočného príspevku Komisia žiada v tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správyv príslušných riadkoch týkajúcich sa výdavkov verejnej správy uvádzať celkové výdavky predpokladané na výplatu vianočného príspevku v jednotlivých rokoch podľa predloženého návrhu a v riadku „Financovanie zabezpečené v rozpočte“ uvádzať výdavky na vianočný príspevok tak, ako na tento účel uvedené v rozpočte verejnej správy na rok 2019 a rozpočtovom výhľade na roky 2020 a 2021.
Stanovisko MPSVR SR
Pripomienka Komisie bola akceptovaná a tabuľka č. 1 v Analýzy vplyvov na rozpočet VS upravená v zmysle pripomienky.
Predkladateľ na strane 3 analýzy vplyvov uvádza, že v rokoch 2020 2022 sa predpokladá mierny pokles výdavkov na vianočný príspevok z dôvodu rovnakého prognózovaného rastu dôchodcovskej inflácie a životného minima (makroekonomická prognóza IFP zo septembra 2018). S uvedeným konštatovaním sa Komisia nestotožňuje, kvantifikácie na roky 2020 2022 považuje Komisia za mierne podhodnotené. Podľa názoru Komisie nezohľadňujú vývoj v počte dotknutých poberateľov dôchodkov, či najmä následkom novopriznaných dôchodkov alebo každoročným rozširovaním okruhu možných poberateľov vianočného príspevku posunutím hornej hranice nároku na vianočný príspevok z titulu pomerne dynamického medziročného rastu priemernej mzdy.
Stanovisko MPSVR SR
Pripomienka Komisie nebola akceptovaná. MPSVR SR sa nestotožňuje so stanoviskom Komisie v nezohľadnení počtu dotknutých poberateľov dôchodkov. Kvantifikácia dopadov sa opiera o prognózu počtu dôchodcov MF SR, ktorá bola použitá v Správe o starnutí 2018, na základe ktorej vyplýva, že počet dôchodcov by mal byť v rokoch 2019 2022 približne konštantný. Z uvedeného dôvodu možno predpokladať približne rovnaký počet novopriznaných aj zaniknutých dôchodkov. Nakoľko priemerná suma novopriznaných dôchodkov je vyššia ako priemerná suma zaniknutých dôchodkových dávok, výdavky na vianočný príspevok budú vplyvom novopriznaných dôchodkových dávok klesať. Navyše si dovoľujeme upozorniť aj na skutočnosť, že dôchodky zomrelých dôchodcov zvyšujú prostredníctvom pozostalostných dôchodkov sumu celkového dôchodkového príjmu pozostalých, čo rovnako vedie k zníženiu výdavkov na vianočný príspevok.
Súhlasíme s konštatovaním, že zvyšovanie hornej hranice nároku na vianočný príspevok rozšíri okruh poberateľov vianočného príspevku, ale vplyv zvýšeného počtu možno označiť za marginálny. Pri raste priemernej mzdy v národnom hospodárstve o 6 % ročne by sa okruh dotknutých osôb mohol zvyšovať o cca 20 000 poistencov ročne, čo by ročne znamenalo zvýšenie výdavkov na vianočný príspevok o cca 200 240 tis. eur. Tento vplyv je výrazne nižší ako vplyv zníženia výdavkov na vianočný príspevok za predpokladu rovnakého rastu životného minima a dôchodcovskej inflácie, kde je možné očakávať úsporu na úrovni 1,5 2 mil. eur v závislosti od rýchlosti rastu vyššie uvedených veličín. Navyše okrem percentuálnej valorizácie sa budú dôchodky nižšie príjmových dôchodcov v rokoch 2020 a 2021 valorizovať aj o minimálnu valorizačnú pevnú sumu, čo znamená, že v prípade týchto poistencov bude rásť ich suma dôchodku rýchlejším tempom ako je očakávaný rast životného
4
minima. Z vyššie uvedených dôvodov sa nestotožňujeme so stanoviskom Komisie v tomto bode a trváme na ponechaní mierneho poklesu výdavkov s doplnením, že sa počíta s približne konštantným počtom dôchodcov.
V nadväznosti na vyššie uvedené Komisia žiada prepracovať celú analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy ako aj doložku vybraných vplyvov s tým, že bude zohľadnená aktualizovaná makroekonomická prognóza IFP z februára 2019.
Stanovisko MPSVR SR
Pripomienka Komisie bola čiastočne akceptovaná. Vzhľadom k tomu, že v čase predloženia materiálu do medzirezortného pripomienkového konania nebola ešte zverejnená februárová makroekonomická prognóza nebolo možné analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy ako aj doložku vybraných vplyvov aktualizovať na prognózu z februára 2019. Doložka vybraných vplyvov a jej časti budú aktualizované v súlade s makroekonomickou prognózou z februára 2019 ihneď po jej zverejnení.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
predseda Komisie