B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
(§ 1 ods. 1)
Za účelom finančne pomôcť väčšiemu počtu ľudí vo vianočnom období, ktoré so sebou prináša vyššiu finančnú záťaž, sa navrhuje zvýšenie hornej hranice nároku na výplatu vianočného príspevku zo 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vianočný príspevok vypláca. Navrhuje sa taktiež zaokrúhľovať sumu rovnajúcu sa tejto hranici rovnako ako sa zaokrúhľujú dôchodky, a to na desať eurocentov nahor.
K bodu 2
(§ 1 ods. 8)
S cieľom zlepšiť finančnú situáciu niektorých dôchodcov vo výdavkovo exponovanom vianočnom období navrhuje sa zvýšenie vianočného príspevku na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne.
Maximálna suma vianočného príspevku sa tak navrhuje na 200 eur. Táto suma zahŕňa aj dvojnásobok doterajšieho jednorazového zvýšenia (jednorazové zvýšenie vianočného príspevku pre niektorých poberateľov dôchodku o sumu 12,74 eura platné v rokoch 2014 - 2018). Nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku majú mať aj naďalej dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a súčasne nepresahuje jej dvojnásobok, suma vianočného príspevku sa primerane znižuje podľa vzorca v Prílohe č. 1. V prípade týchto poberateľov dôchodkových dávok vzorec zohľadňuje aj zahrnutie dvojnásobku doterajšieho jednorazového zvýšenia do maximálnej sumy vianočného príspevku z dôvodu, že aj tento okruh poberateľov mal na jednorazové zvýšenie vianočného príspevku v predchádzajúcich rokoch nárok.
Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov presahuje sumu dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, suma vianočného príspevku sa primerane znižuje podľa vzorca v Prílohe č. 2.
K bodu 3
(§ 1 ods. 9)
Ide o legislatívno-technickú zmenu, ktorá súvisí so zmenou znenia § 1 ods. 8.
K bodu 4
(príloha č. 1)
Z dôvodu novej sumy vianočného príspevku sa upravuje vzorec na určenie sumy vianočného príspevku. Na základe tohto vzorca sa navrhuje určovať suma vianočného príspevku tých poberateľov, ktorých suma dôchodku resp. úhrn súm dôchodkov nepresahuje sumu dvojnásobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
K bodu 5
(príloha č. 2)
Navrhuje sa príloha č. 2, ktorá ustanovuje vzorec na určenie sumy vianočného príspevku tých poberateľov, ktorých suma dôchodku resp. úhrn súm dôchodkov presahuje sumu dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2019.
Bratislava 17. apríla 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky