1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
1422
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
555/2007 Z. z.
, zákona č.
463/2008 Z. z.
, zákona č.
242/2011 Z. z.
, zákona č.
338/2013 Z. z.
, zákona č.
240/2014
Z. z.
, zákona č.
140/2015 Z. z.
, zákona č.
242/2015 Z. z.
, zákona č.
287/2016 Z. z.
, zákona č.
266/2017 Z. z.
a zákona č.
289/2018 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „sumu rovnajúcu sa 65 %“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zaokrúhlenú na 10 eurocentov nahor.“.
2.V § 1 odsek 8 znie:
„(8) Suma vianočného príspevku
a)je 200 eur, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,4)
b)sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a súčasne nepresiahne sumu dvojnásobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
2
c)sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma vianočného príspevku je najmenej 10 eur.“.
3.V § 1 ods. 9 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
4.Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 592/2006 Z. z.
URČENIE SUMY VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 1 ods. 8 písm. b)
Suma vianočného príspevku podľa § 1 ods. 8 písm. b) sa určí podľa tohto vzorca:
VP = 200 – 0,36 * (D - ŽM),
kde
VP je suma vianočného príspevku,
D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov,
ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.“.
5.Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 592/2006 Z. z.
URČENIE SUMY VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 1 ods. 8 písm. c)
Suma vianočného príspevku podľa § 1 ods. 8 písm. c) sa určí podľa tohto vzorca:
VP = max {174,52 – 0,36 * (D - ŽM); 10},
kde
VP je suma vianočného príspevku,
D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov,
ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.