1
Tabuľka zhody návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „343/2015“)
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
Č: 1
Táto smernica sa vzťahuje na elektronické faktúry vystavené v dôsledku plnenia zákaziek, na ktoré sa uplatňuje smernica 2009/81/ES, smernica 2014/23/EÚ, smernica 2014/24/EÚ alebo smernica 2014/25/EÚ.
Táto smernica sa nevzťahuje na elektronické faktúry vystavené v dôsledku plnenia zákaziek, ktoré patria do pôsobnosti smernice 2009/81/ES, ak sa obstarávanie zákazky a jej plnenie vyhlásilo za tajné alebo ho musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami, ktoré účinné v členskom štáte, a za predpokladu, že členský štát dospel k záveru, že dotknuté základné záujmy nemožno zaručiť menej rušivými opatreniami.
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 1 ods. 1 až 3
Čl. I
§ 3 ods. 1 až 6
(1)Tento zákon upravuje
a)náležitosti zaručenej elektronickej faktúry,
b)postup pri zaručenej elektronickej fakturácii,
c)zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie (ďalej len „fakturačný systém“) a podmienky jeho používania,
d)centrálny ekonomický systém a jeho používanie.
(2)Týmto zákonom nie dotknuté ustanovenia o vyhotovení a vydaní faktúry podľa osobitného predpisu,1) ani povinnosti, ktoré vo vzťahu k zaručenej elektronickej faktúre vyplývajú z osobitného predpisu.2)
(3)Povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry osoba, o ktorej to ustanovuje tento zákon. Osoby, ktoré nemajú povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry, môžu postupovať podľa tohto zákona, ak sa tak dohodnú a ak tomu nebránia osobitné predpisy.3)
(1)Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje na
a)dodávateľa plnenia rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorá je zapojená na štátny rozpočet, vo vzťahu k plneniam zo zmluvy; táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá na základe právneho vzťahu s dodávateľom dodáva časť plnenia (ďalej len „subdodávateľ“), ak rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia uhrádza plnenie priamo subdodávateľovi,
b)dodávateľa zo zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,6) vo vzťahu k plneniam z týchto právnych vzťahov; táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uhrádza plnenie priamo subdodávateľovi.
Ú
1. augusta 2019
1) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
(2)Povinnosť prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje na
a)odberateľa plnenia od rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorá je zapojená na štátny rozpočet, vo vzťahu k tomuto plneniu,
b)odberateľa plnenia od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vo vzťahu k tomuto plneniu,
c)osobu, ktorá je podľa osobitného predpisu4) povinná postupovať ako verejný obstarávateľ.
(3)Povinnosť vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ako aj ju ďalej spracúvať, sa vzťahuje na
a)rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
b)verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
(4)Povinnosť vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na plnenie
a)ktoré je spojené s utajovanou skutočnosťou, skutočnosťou, plnenie ktoré si vyžaduje utajovanú skutočnosť alebo ktoré obsahuje utajovanú skutočnosť,
b)pri ktorom sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorom je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,5) ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami,
c)zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva a zo zmluvy uzatvorenej na účely plnenia úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,
d)zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,6)
e)zo zmluvy týkajúcej sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzatvorenej v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo
f)prijaté alebo poskytnuté zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí, ak ide o plnenie ktoré
1.nebolo predmetom zákazky5) vo verejnom obstarávaní,
2.bolo predmetom inej ako nadlimitnej zákazky7) vo verejnom obstarávaní alebo
3.bolo prijaté alebo poskytnuté zastupiteľským úradom Slovenskej republiky mimo územia členského štátu Európskej únie.
(5)Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na plnenie
a)zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska alebo
b)nepresahujúce sumu 5 000,- eur.
(6)Povinnosť prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na
a)plnenie zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska, ak nebolo predmetom nadlimitnej zákazky vo verejnom obstarávaní alebo
b)odberateľa, ktorý je fyzickou osobou a nie je podnikateľom.
4) § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5) Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
6) Napríklad § 7 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
7) § 5 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3
Č: 2
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. „elektronická faktúra“ je faktúra, ktorá bola vystavená, zaslaná a prijatá v štruktúrovanom elektronickom formáte, ktorý umožňuje jej automatické a elektronické spracovanie;
2. „základné prvky elektronickej faktúry“ súborom základných zložiek informácií, ktoré musí elektronická faktúra obsahovať, aby sa umožnila cezhraničná interoperabilita, vrátane informácií potrebných na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov;
3. „sémantický dátový model“ je štruktúrovaný a logicky prepojený súbor podmienok a ich významov, ktorými sa špecifikujú základné prvky elektronickej faktúry;
4. „syntax“ je strojovo čitateľný jazyk alebo dialekt používaný na prezentovanie dátových prvkov uvedených v elektronickej faktúre;
5. „prepojenia syntaxe“ usmernenia týkajúce sa toho, ako by sa sémantický dátový model pre elektronickú faktúru mohol prezentovať v rozdielnych syntaxách;
6. „verejní obstarávatelia“ verejní obstarávatelia vymedzení v článku 1 bode 17 smernice 2009/81/ES, v článku 6 ods. 1 smernice 2014/23/EÚ a v článku 2 ods. 1 bode 1 smernice 2014/24/EÚ;
7. „verejní obstarávatelia na nižšej ako ústrednej úrovni“ verejní obstarávatelia vymedzení v článku 2 ods. 1 bode 3 smernice 2014/24/EÚ;
8. „centrálna obstarávacia organizácia“ je centrálna obstarávacia organizácia vymedzená v článku 2 ods. 1 bode 16 smernice 2014/24/EÚ;
9. „obstarávatelia“ obstarávatelia vymedzení v článku 1 bode 17 smernice 2009/81/ES, v článku 7 ods. 1 a 2 smernice 2014/23/EÚ a v článku 4 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ;
N
Návrh zákona
343/2015
Čl. I
§ 2 ods. 1
Čl. I
§ 2 ods. 3
prvá veta
§ 2 ods.2
§ 7 ods. 1 a 2
(1)Zaručenou elektronickou faktúrou sa rozumie dokument v elektronickej podobe, ktorý obsahuje náležitosti podľa tohto zákona, je vyhotovený v dátovej štruktúre a formáte elektronického dokumentu podľa tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 10 písm. a) a vydáva a prijíma sa prostredníctvom fakturačného systému.
Zaručená elektronická faktúra musí byť vyhotovená a vydaná v dátovej štruktúre v súlade s technickou normou.8)
(2)Zaručená elektronická faktúra obsahuje
a)identifikátor obchodného prípadu (ďalej len „identifikátor prípadu“), ak je pridelený,
b)poradové číslo zaručenej elektronickej faktúry,
c)označenie obdobia, v ktorom bolo dodané plnenie, dátum dodania plnenia a dátum vyhotovenia zaručenej elektronickej faktúry,
d)identifikačné údaje osoby, ktorá dodáva plnenie (ďalej len „dodávateľ“) a osoby, ktorá prijíma plnenie alebo ktorej je plnenie poskytované (ďalej len „odberateľ“),
e)identifikačné údaje osoby, ktorá v mene odberateľa prijíma plnenie, ak existuje,
f)informácie o zástupcovi dodávateľa9) na účely daňového konania, ak je určený,
g)obsah dodaného plnenia,
h)údaje potrebné na uskutočnenie platby za dodané plnenie,
i)informáciu o zľave z ceny alebo o poplatkoch, či sankciách, ak sa uplatňujú,
j)cenu za jednotlivé plnenia, vyjadrenie množstva plnenia a celkovú cenu,
k)číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, alebo číslo pridelené verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak ide o zákazky,10) ktoré sa neuverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, ak ide o plnenie zákazky alebo zadanej koncesie podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej podľa osobitného predpisu,11)
l)náležitosti faktúry podľa osobitného predpisu,12) ak elektronickú faktúru vyhotovuje osoba, ktorá je povinná vyhotoviť faktúru;13) v zaručenej elektronickej faktúre sa uvádzajú náležitosti podľa písmen a) k) a m) v rovnakom znení, v akom sa uvedú vo faktúre,7)
m)doplňujúce údaje, ak sa na nich dohodnú dodávateľ a odberateľ.
(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je
a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) až d).
(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a
Ú
1. augusta 2019
Pojmy „sémantický dátový model“, „syntax“ a „prepojenia syntaxe“ sú obsiahnuté v odkaze na Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1870 zo 16. októbra 2017 o uverejnení odkazu na európsku normu pre elektronickú fakturáciu a zoznamu syntaxí podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ
Účinný predpis.
8) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1870 zo 16. októbra 2017 o uverejnení odkazu na európsku normu pre elektronickú fakturáciu a zoznamu syntaxí podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ (Ú. v. EÚ L 266, 17.10.2017).
9) § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z.
10) § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12) § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4
§ 9 ods. 1
§ 15 ods. 2
§ 7 ods. 1 a 2
§ 9 ods. 1
a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
Obstarávateľ na účely tohto zákona je
a) právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, že verejný obstarávateľ priamo alebo nepriamo
1. vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
2. ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
3. vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu,
b) právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe osobitných práv alebo výlučných práv.
Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je
a) verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov,
b) obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre obstarávateľov,
c) európsky orgán verejnej moci, ktorý
1. nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
2. zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je
a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) až d).
(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a
a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
Obstarávateľ na účely tohto zákona je
a) právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, že verejný obstarávateľ priamo alebo nepriamo
1. vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
2. ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
5
3. vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu,
b) právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe osobitných práv alebo výlučných práv.
Č: 2
10. „medzinárodná norma“ je medzinárodná norma vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;
11. „európska norma“ je európska norma vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.
n.a.
n.a.
Vzhľadom na to, že tieto pojmy sú ustanovené v priamo účinnom predpise, nie je potreba ich transponovať.
Okrem iného je pojem „technická norma“ definovaný v § 3 ods. 1 zákona č. 60/2018 Z.z., ktorý na predmetné nariadenie priamo odkazuje.
Č: 3
Článok 3
Zavedenie európskej normy
1. Komisia požiada, aby príslušná európska normalizačná organizácia vypracovala návrh európskej normy pre sémantický dátový model základných prvkov elektronickej faktúry (ďalej len „európska norma pre elektronickú fakturáciu“).
Komisia vyžaduje, aby európska norma pre elektronickú fakturáciu spĺňala aspoň tieto kritériá:
— bola technologicky neutrálna,
bola kompatibilná s príslušnými medzinárodnými normami pre elektronickú fakturáciu,
zohľadňovala potrebu ochrany osobných údajov v súlade so smernicou 95/46/ES, prístup špecificky navrhnutej ochrany údajov a zásady proporcionality, minimalizácie údajov a obmedzenia účelu,
bola v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice 2006/112/ES,
n.a.
n.a.
6
Č: 4
umožňovala zavedenie účelných, používateľsky ústretových, flexibilných a nákladovo efektívnych systémov elektronickej fakturácie,
zohľadňovala osobitné potreby malých a stredných podnikov, ako aj verejných obstarávateľov a obstarávateľov na nižšej ako ústrednej úrovni,
bola vhodná na použitie v obchodných transakciách medzi podnikmi.
Komisia požiada, aby príslušná európska normalizačná organizácia predložila zoznam s obmedzeným počtom syntaxí, ktoré spĺňajú európsku normu pre elektronickú fakturáciu, primerané prepojenia syntaxe a usmernenia týkajúce sa interoperability v oblasti prenosu, a to s cieľom uľahčiť používanie takejto normy.
Tieto žiadosti sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 10 ods. 1 až 5 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.
Ako súčasť práce príslušnej európskej normalizačnej organizácie zameranej na vypracovanie normy a v rámci lehoty stanovenej v odseku 2 sa norma otestuje, pokiaľ ide o jej praktické použitie pre koncového používateľa. Komisia si ponechá celkovú zodpovednosť za testovanie a zabezpečí, aby sa počas testovania osobitne zohľadnilo dodržiavanie kritériá praktickosti, používateľskej ústretovosti a možných nákladov vykonávania v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom. Komisia predloží správu o výsledku testu Európskemu parlamentu a Rade.
2. Ak európska norma pre elektronickú fakturáciu vypracovaná v súlade so žiadosťou uvedenou v odseku 1 spĺňa požiadavky, ktoré sa v ňom uvádzajú, a ak sa dokončila testovacia fáza v súlade s odsekom 1 piatym pododsekom, Komisia uverejní odkaz na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie spolu so zoznamom obmedzeného počtu syntaxí vypracovaných v súlade so žiadosťou uvedenou v odseku 1. Uvedené uverejnenie sa dokončí do 27. mája 2017.
Článok 4
Formálne námietky proti európskej norme
1. Ak sa členský štát alebo Európsky parlament domnievajú, že európska norma pre elektronickú fakturáciu a zoznam syntaxí úplne nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 ods. 1, informujú o tom Komisiu spolu s podrobným vysvetlením a Komisia rozhodne o tom, že:
7
Č: 5
a)odkazy na príslušnú európsku normu pre elektronickú fakturáciu a zoznam syntaxí v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní, neuverejní alebo uverejní s obmedzením;
b)odkazy na príslušnú európsku normu pre elektronickú fakturáciu a zoznam syntaxí v Úradnom vestníku Európskej únie ponechá, ponechá s obmedzením alebo ich z úradného vestníka stiahne.
2. Komisia zverejní na svojej webovej stránke informácie o európskej norme pre elektronickú fakturáciu a zozname syntaxí, o ktorých sa rozhodovalo podľa odseku 1.
3. Komisia informuje o rozhodnutí uvedenom v odseku 1 príslušnú európsku normalizačnú organizáciu a v prípade potreby ju požiada o revíziu príslušnej európskej normy pre elektronickú fakturáciu a zoznamu syntaxí.
4. Rozhodnutia uvedené v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2.
Článok 5
Správa a ďalší vývoj európskej normy a zoznamu syntaxí
1. S cieľom zohľadniť technologický vývoj a zabezpečiť úplnú a neustálu interoperabilitu v elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní Komisia môže:
a)aktualizovať alebo revidovať európsku normu pre elektronickú fakturáciu;
b)aktualizovať alebo revidovať zoznam syntaxí uverejnených Komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie.
2. Ak sa Komisia rozhodne podniknúť kroky uvedené v odseku 1 písm. a), predloží žiadosť príslušnej európskej normalizačnej organizácii. Takáto žiadosť sa podá v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 bez uplatnenia v ňom stanovených lehôt.
3. Článok 4 sa uplatňuje na každú aktualizáciu alebo revíziu vykonanú v súlade s odsekom 1 písm. a).
4. Ak sa Komisia rozhodne podniknúť kroky uvedené v odseku 1 písm. b), urobí tak buď v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2 alebo podaním žiadosti príslušnej európskej normalizačnej organizácii.
8
Takáto žiadosť sa podá v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 bez uplatnenia v ňom stanovených lehôt.
Č: 6
Článok 6
Základné prvky elektronickej faktúry
Základné prvky elektronickej faktúry sú okrem iného:
a)identifikátory procesu a faktúry;
b)fakturačné obdobie;
c)informácie o dodávateľovi;
d)informácie o odberateľovi;
e)informácie o príjemcovi;
f)informácie o daňovom zástupcovi dodávateľa;
g)referenčné číslo zákazky;
h)dodacie údaje;
i)platobné pokyny;
j)informácie o zľave alebo poplatkoch;
k)informácie o faktúre podľa položiek v jednotlivých riadkoch;
l)faktúra spolu;
m)rozpis DPH.
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 2 ods. 2
(3)Zaručená elektronická faktúra obsahuje
a)identifikátor obchodného prípadu (ďalej len „identifikátor prípadu“), ak je pridelený,
b)poradové číslo zaručenej elektronickej faktúry,
c)označenie obdobia, v ktorom bolo dodané plnenie, dátum dodania plnenia a dátum vyhotovenia zaručenej elektronickej faktúry,
d)identifikačné údaje osoby, ktorá dodáva plnenie (ďalej len „dodávateľ“) a osoby, ktorá prijíma plnenie alebo ktorej je plnenie poskytované (ďalej len „odberateľ“),
e)identifikačné údaje osoby, ktorá v mene odberateľa prijíma plnenie, ak existuje,
f)informácie o zástupcovi dodávateľa14) na účely daňového konania, ak je určený,
g)obsah dodaného plnenia,
h)údaje potrebné na uskutočnenie platby za dodané plnenie,
i)informáciu o zľave z ceny alebo o poplatkoch, či sankciách, ak sa uplatňujú,
j)cenu za jednotlivé plnenia, vyjadrenie množstva plnenia a celkovú cenu,
k)číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, alebo číslo pridelené verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak ide o zákazky,15) ktoré sa neuverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, ak ide o plnenie zákazky alebo zadanej koncesie podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej podľa osobitného predpisu,16)
l)náležitosti faktúry podľa osobitného predpisu,17) ak elektronickú faktúru vyhotovuje osoba, ktorá je povinná vyhotoviť faktúru;18) v zaručenej elektronickej faktúre sa uvádzajú náležitosti podľa písmen a) k) a m) v rovnakom znení, v akom sa uvedú vo faktúre,7)
m)doplňujúce údaje, ak sa na nich dohodnú dodávateľ a odberateľ.
Ú
1. augusta 2019
14) § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z.
15) § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17) § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
Č: 7
Článok 7
Príjem a spracovanie elektronických faktúr
Členské štáty zabezpečia, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry, ktoré v súlade s európskou normou pre elektronickú fakturáciu, na ktorú bol uverejnený odkaz podľa článku 3 ods. 2, ako aj s akýmikoľvek syntaxami v zozname uverejnenom podľa článku 3 ods. 2.
Ú
Návrh zákona
Čl. I
§ 1 ods. 1 až 3
Čl. I
§ 3 ods. 1 až 6
(1)Tento zákon upravuje
a)náležitosti zaručenej elektronickej faktúry,
b)postup pri zaručenej elektronickej fakturácii,
c)zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie (ďalej len „fakturačný systém“) a podmienky jeho používania,
d)centrálny ekonomický systém a jeho používanie.
(2)Týmto zákonom nie dotknuté ustanovenia o vyhotovení a vydaní faktúry podľa osobitného predpisu,19) ani povinnosti, ktoré vo vzťahu k zaručenej elektronickej faktúre vyplývajú z osobitného predpisu.20)
(3)Povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry osoba, o ktorej to ustanovuje tento zákon. Osoby, ktoré nemajú povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry, môžu postupovať podľa tohto zákona, ak sa tak dohodnú a ak tomu nebránia osobitné predpisy.21)
(1)Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje na
a)dodávateľa plnenia rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorá je zapojená na štátny rozpočet, vo vzťahu k plneniam zo zmluvy; táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá na základe právneho vzťahu s dodávateľom dodáva časť plnenia (ďalej len „subdodávateľ“), ak rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia uhrádza plnenie priamo subdodávateľovi,
b)dodávateľa zo zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,6) vo vzťahu k plneniam z týchto právnych vzťahov; táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uhrádza plnenie priamo subdodávateľovi.
(2)Povinnosť prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje na
a)odberateľa plnenia od rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorá je zapojená na štátny rozpočet, vo vzťahu k tomuto plneniu,
b)odberateľa plnenia od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vo vzťahu k tomuto plneniu,
c)osobu, ktorá je podľa osobitného predpisu22) povinná postupovať ako verejný obstarávateľ.
(3)Povinnosť vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ako aj ju ďalej spracúvať, sa vzťahuje na
a)rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
b)verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
(4)Povinnosť vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na plnenie
a)ktoré je spojené s utajovanou skutočnosťou, plnenie ktoré si vyžaduje utajovanú skutočnosť alebo ktoré obsahuje utajovanú skutočnosť,
b)pri ktorom sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorom je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v
Ú
1. augusta 2019
19) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
20) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
21) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22) § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
10
súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,23) ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami,
c)zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva a zo zmluvy uzatvorenej na účely plnenia úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,
d)zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,24)
e)zo zmluvy týkajúcej sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzatvorenej v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo
f)prijaté alebo poskytnuté zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí, ak ide o plnenie ktoré
4.nebolo predmetom zákazky5) vo verejnom obstarávaní,
5.bolo predmetom inej ako nadlimitnej zákazky25) vo verejnom obstarávaní alebo
6.bolo prijaté alebo poskytnuté zastupiteľským úradom Slovenskej republiky mimo územia členského štátu Európskej únie.
(5)Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na plnenie
a)zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska alebo
b)nepresahujúce sumu 5 000,- eur.
(6)Povinnosť prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na
a)plnenie zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska, ak nebolo predmetom nadlimitnej zákazky vo verejnom obstarávaní alebo
b)odberateľa, ktorý je fyzickou osobou a nie je podnikateľom.
Č: 8
Článok 8
Ochrana údajov
1. Touto smernicou nie dotknuté uplatniteľné právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy o ochrane údajov.
2. S výhradou všetkých ustanovení, v ktorých sa v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve ustanovuje inak, a bez toho, aby boli dotknuté výnimky a obmedzenia stanovené v článku 13 smernice 95/46/ES, osobné údaje získané na účel elektronickej fakturácie sa smú používať len na uvedený účel alebo na kompatibilné účely.
3. Bez toho, aby boli dotknuté výnimky a obmedzenia stanovené v článku 13 smernice 95/46/ES, členské štáty zabezpečia, že podrobnosti uverejňovania osobných údajov zhromaždených v rámci elektronickej fakturácie na účely transparentnosti a účtovníctva v súlade s účelom uverejnenia a ochranou súkromia.
n.a.
n.a.
Ustanovenia platia bez potreby transpozície.
23) Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
24) Napríklad § 7 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
25) § 5 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
11
Č: 9
Článok 9
Používanie elektronických faktúr na účely DPH
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2006/112/ES.
Č: 10
Článok 10
Postup výboru
1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
n.a.
n.a.
Č: 11
Článok 11
Transpozícia
1. Členské štáty prijmú, uverejnia a uplatnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr 27. novembra 2018. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto opatrení.
2. Odchylne od odseku 1 členské štáty najneskôr do 18 mesiacov od uverejnenia odkazu na európsku normu pre elektronickú fakturáciu v Úradnom vestníku Európskej únie prijmú, uverejnia a uplatnia ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s povinnosťou uvedenou v článku 7 spočívajúcou v prijímaní a spracovaní elektronických faktúr.
Členské štáty môžu predĺžiť lehotu na začatie tohto uplatňovania uvedenú v prvom pododseku, pokiaľ ide o ich verejných obstarávateľov a obstarávateľov na nižšej ako ústrednej úrovni, najviac na 30 mesiacov od uverejnenia odkazu na európsku normu pre elektronickú fakturáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.
Komisia po uverejnení odkazu na európsku normu pre elektronickú fakturáciu uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie konečný termín na uvedenie opatrení uvedených v prvom pododseku do účinnosti.
N
Návrh zákona
575/
2001
Čl. IV
Čl. I
§ 12
Príloha č. 2
§ 35 ods.7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 133, 06. 05. 2014).
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
1. augusta 2019
Účinný predpis.
12
3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Č: 12
Č: 13
Článok 12
Preskúmanie
Komisia preskúma vplyvy tejto smernice na vnútorný trh a na zavádzanie elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní a predloží o nich správu Európskemu parlamentu a Rade do troch rokov od uplynutia najdlhšieho predĺženia lehoty stanovenej pre obstarávateľov na nižšej ako ústrednej úrovni v článku 11 ods. 2 druhom pododseku. V prípade potreby sa k správe pripojí posúdenie vplyvu v súvislosti s potrebou ďalších opatrení.
Článok 13
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)