VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV-11031/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1432
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona
o elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, apríl 2019