1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným návrhom novely zákona budú ovplyvnení prevádzkovatelia zriadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny; výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov, výrobkov a zariadení obsahujúcich tieto plyny; organizácie, ktoré by požiadali o poverenie na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu. Presný počet dotknutých podnikateľských subjektov nie je možné určiť.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Navrhované úpravy a zmeny v rámci novely zákona boli diskutované so zástupcami Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku. Konzultácie sa týkali otázok a detailov nastavenia spôsobu evidencie a oznamovania údajov pre dotknuté podnikateľské subjekty, kde sa navrhuje zmena spôsobu oznamovania a to prostredníctvom elektronického systému, ktorý poskytne a bude spravovať organizácia poverená ministerstvom. Diskusia týkajúca sa náležitej úpravy priebežne prebieha.
Verejnosť bola o príprave návrhu novely zákona informovaná prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex (PI/2018/98) od 30.04.2018 do 17.05.2018.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh nebude mať vplyv na zvýšenie ani na zníženie priamych finančných nákladov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov a služieb.
Prípadné nepriame finančné náklady môžu vzniknúť pre organizácie, ktoré by chceli vykonávať činnosť hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu a to v súvislosti so zabezpečením učebných textov pre žiadateľov o certifikát o odbornej spôsobilosti, technického vybavenia na teoretickú a praktickú výučbu a odborných školiteľov (ak uvedeným nedisponujú). Treba však podotknúť, že vo vzťahu k poplatkom za účasť na odbornom školení a za vydanie certifikátu sa očakáva pozitívny efekt.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
2
Novela zákona nezavádza nové informačné povinnosti. Navrhuje sa len úprava existujúcich informačných povinností v prípade evidencie ide o presne a jasné zadefinovanie informácií a údajov, ktoré musí evidencia obsahovať. Nejde o novú povinnosť, povinnosť viesť evidenciu je ustanovená a v tomto smere sa preto nepredpokladajú zvýšené administratívne náklady v súvislosti s upresnením jej náležitostí (obsahu), nakoľko tieto údaje musel podnikateľský subjekt mať v evidencii aj doteraz. Boli však len všeobecne zadefinované, čo malo za následok rôznu interpretáciu obsahu evidencie zo strany dotknutých subjektov, preto sa pristúpilo k jej detailnejšiemu popisu. Povinnosť výrobcu a dovozcu fluórovaných uhľovodíkov požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty rovnako nie je novou povinnosťou. Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 ustanovuje, že dovozca nemôže doviesť fluórované uhľovodíky bez pridelenej kvóty a o túto musí požiadať prostredníctvom elektronického registra, ktorý zriadila EK. Táto povinnosť pre neho vyplýva od roku 2015. Praktický výkon štátneho dozoru však ukázal, že SIŽP bola pri kontrolách dodržiavania ustanovení zákona konfrontovaná s podnikateľskými subjektmi, ktorí nepožiadali o kvóty na dovoz a odvolávali sa na chýbajúce ustanovenie v zákone; inšpekcia preto požadovala doplniť takúto povinnosť do zákona. Keďže ide o elektronický register nepredpokladajú sa administratívne náklady. Navrhuje sa tiež zmena spôsobu oznamovania údajov prevádzkovateľmi zariadení, a to prostredníctvom elektronického systému, kde sa však z pohľadu dotknutých prevádzkovateľov predpokladá zníženie administratívnej záťaže, nakoľko papierová forma bude nahradená elektronickým vložením príslušných údajov do systému a tie budú archivované za jednotlivé roky, čo bude viesť k sprehľadneniu oznamovaných údajov a zabezpečenia komfortného prístupu k informáciám jednak pre podnikateľské subjekty ako aj ministerstvo. Povinnosť zdokumentovať prípadnú haváriu zariadenia a bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Slovenskej inšpekcii ŽP je nová povinnosť, kde môže do určitej miery dôjsť k miernemu navýšeniu administratívnych nákladov, avšak počet a riziko havárií nie je možné dostatočne kvantifikovať.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
-
-
Nepriame finančné náklady
-
-
Administratívne náklady
-
-
Celkové náklady regulácie
-
-
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Navrhované zmeny nebudú mať vplyv na konkurencieschopnosť oproti súčasnému stavu.
3
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Materiál nemá priamy vplyv na inovácie.