Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 2.7.2018
Ukončenie: 16.7.2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
január 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec 2019
2.Definovanie problému
Úprava a zmena niektorých ustanovení zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých potreba zmeny a doplnenia vyplynula z praktickej aplikácie zákona.
3.Ciele a výsledný stav
Novelizáciou zákona sa doplnia a presne vymedzia náležitosti obsahu evidencie, ktorú musia viesť dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov; navrhuje sa zmena spôsobu oznamovania údajov prevádzkovateľmi zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, a to prostredníctvom elektronického systému. Zadefinovanie podmienok a požiadaviek na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu a povinnosti, ktoré musia pri svojej činnosti dodržiavať. Úpravy čo sa týka správnych deliktov a sankcií.
Cieľom je úprava a doplnenie ustanovení zákona, ktoré bolo potrebné upraviť a zmeniť v nadväznosti na aplikačnú prax zákona.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Prevádzkovatelia zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny; výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia fluórovaných skleníkových plynov, výrobkov a zariadení. Hodnotiaci orgán a certifikačný orgán.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
-
8.Preskúmanie účelnosti**
-
Príloha č. 1
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
Novelizáciou zákona sa nezavádzajú ani nenavrhujú nové povinnosti ani nedochádza k rozšíreniu doteraz platných, resp. ustanovených povinností. V prípade evidencie sa definujú jednoznačne informácie a údaje, ktoré musí takáto evidencia čo sa týka dovozcov, výrobcov a distribútorov fluórovaných skleníkových plynov obsahovať. Navrhuje sa zmena spôsobu oznamovania údajov prevádzkovateľmi zariadení prostredníctvom elektronického systému. Novela zákona tiež upraví podmienky a požiadavky na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré sú sčasti ustanovené v príslušných vykonávacích nariadeniach Komisie, ale prax ukázala, že je potrebné ustanoviť náležitosti priamo a konkrétnejšie v zákone. Ministerstvo už aj pri doteraz vydaných povereniach vyžadovalo všetky potrebné dokumenty a náležitosti, avšak nebolo to ustanovené v zákone, čím sa táto nezrovnalosť odstráni.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Andrea Preisingerová, e-mail:
andrea.preisingerova@enviro.gov.sk
, tel.: 02/5956 2248
12.Zdroje
Pri vypracovávaní doložky a analýz sa vychádzalo z interných zdrojov.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konania s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II. Pripomienky a návrhy zmien komisie: 1. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Komisia žiada premietnuť do analýzy vplyvov na PP povinnosť vyplývajúcu z bodu 1. Ustanovuje sa povinnosť okamžite zdokumentovať záznamom vznik a dobu trvania havárie zariadenia a takúto udalosť riadne a bezodkladne oznámiť SIŽP; povinnosť vyplývajúcu z bodu 2. Ide o zadefinovanie povinnosti pre výrobcu a dovozcu fluórovaných uhľovodíkov v zákone, každoročne požiadať EK o pridelenie kvóty na uvádzanie týchto látok na trh, ktorá v zákone absentovala; zmena spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny vyplývajúce z bodu 5, čím sa zabezpečí, že prevádzkovatelia budú mať komfortnejší spôsob oznamovania a prístup k svojim údajom; povinnosť vyplývajúcu z bodu 6, kde sa do § 5 odsek 4 dopĺňajú náležitosti obsahu evidencie fluórovaných skleníkových plynov. Stanovisko predkladateľa: Tak ako je uvedené aj v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie predmetná novelizácia zákona vo všeobecnosti upravuje existujúce povinnosti, neustanovuje nové. V prípade evidencie ide o presné zadefinovanie informácií a údajov, ktoré musí evidencia obsahovať. Nejde o novú povinnosť, povinnosť viesť evidenciu je ustanovená a v tomto smere sa preto nepredpokladajú zvýšené administratívne náklady v súvislosti s upresnením jej náležitostí (obsahu), nakoľko tieto údaje musel podnikateľský subjekt mať v evidencii aj doteraz. Boli však len všeobecne zadefinované, čo malo za následok rôznu interpretáciu obsahu evidencie zo strany dotknutých subjektov, preto sa pristúpilo k jej detailnejšiemu popisu. Povinnosť výrobcu a dovozcu fluórovaných uhľovodíkov požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty rovnako nie je novou
Príloha č. 1
povinnosťou. Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 ustanovuje, že dovozca nemôže doviesť fluórované uhľovodíky bez pridelenej kvóty a o túto musí požiadať prostredníctvom elektronického registra, ktorý zriadila EK. Táto povinnosť pre neho vyplýva od roku 2015. Praktický výkon štátneho dozoru však ukázal, že SIŽP bola pri kontrolách dodržiavania ustanovení zákona konfrontovaná s podnikateľskými subjektmi, ktorí nepožiadali o kvóty na dovoz a odvolávali sa na chýbajúce ustanovenie v zákone; inšpekcia preto požadovala doplniť takúto povinnosť do zákona. Keďže ide o elektronický register nepredpokladajú sa administratívne náklady. Navrhuje sa tiež zmena spôsobu oznamovania údajov prevádzkovateľmi zariadení, a to prostredníctvom elektronického systému, kde sa však z pohľadu dotknutých prevádzkovateľov predpokladá zníženie administratívnej záťaže, nakoľko papierová forma bude nahradená elektronickým vložením príslušných údajov do systému a tie budú archivované za jednotlivé roky, čo bude viesť k sprehľadneniu oznamovaných údajov a zabezpečenia jednoduchého prístupu k informáciám jednak pre podnikateľské subjekty ako aj ministerstvo. Povinnosť zdokumentovať prípadnú haváriu zariadenia a bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Slovenskej inšpekcii ŽP je nová povinnosť, kde môže do určitej miery dôjsť k miernemu navýšeniu administratívnych nákladov, avšak počet a riziko havárií nie je možné dostatočne kvantifikovať. 2. K vplyvom na rozpočet verejnej správy: Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov konštatuje, že návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy. S uvedeným tvrdením nie je možné sa stotožniť, keďže sa v zákone navrhuje zmena spôsobu oznamovania údajov o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, ktorí by mali oznamovať údaje nie okresným úradom ale prostredníctvom elektronického systému, ktorý bude spravovať organizácia poverená MŽP SR. V súvislosti s obstaraním a prevádzkou elektronického systému sa dajú predpokladať zvýšené vplyvy na rozpočet verejnej správy. Súčasne sa navrhuje zmena dolných hraníc súm pokút a dopĺňajú sa nové správne delikty, resp. sa navrhuje zmena ich zaradenia pod príslušnú pokutu, pričom z materiálu nie je zrejmý vplyv takýchto úprav na príjmy rozpočtu verejnej správy. Vzhľadom na uvedené žiada Komisia podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov prepracovať doložku vybraných vplyvov a dopracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu na bežný rok a na tri nasledujúce rozpočtové roky takým spôsobom, aby všetky výdavky vyplývajúce z predloženého materiálu boli rozpočtovo zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly MŽP SR bez zvýšených vplyvov na rozpočet verejnej správy. Zároveň žiada Komisia kvantifikovať očakávané vplyvy na príjmy rozpočtu verejnej správy v jednotlivých rokoch, prípadne uviesť dôvod, pre ktorý ich kvantifikácia nie je možná. Stanovisko predkladateľa: K návrhu novely zákona bola dopracovaná analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy v súvislosti s obstaraním a prevádzkou elektronického systému, ktorý bude spravovať organizácia poverená ministerstvom. Výdavky uvedené v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené z rozpočtu kapitoly MŽP SR na jednotlivé roky, tak ako je uvedené v analýze. Vo vzťahu k navrhnutých zmenám pokút a zároveň doplneniu nových správnych deliktov pokuty príjmom Environmentálneho fondu. Vzhľadom k tomu, že nie je možné vopred stanoviť počet vykonaných kontrol, ako aj počet porušení zákona a nariadenia a ich závažnosť a z toho sa odvíjajúcu výšku udelených pokút, nie je možné kvantifikovať očakávaný vplyv na rozpočet verejnej správy; predpokladá sa však v tomto smere pozitívny vplyv. 3. K vplyvom na informatizáciu spoločnosti: Komisia nesúhlasí s tým, že materiál nepredpokladá žiadne vplyvy na informatizáciu. Zverejňovanie informácií na webovom sídle /nová služba/ a rozširovanie informačných systémov znamenajú vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Nakoľko v doložke vplyvov tieto skutočnosti nie vyznačené, Komisia žiada úpravu doložky vplyvov a o vypracovanie analýzy vplyvov. Stanovisko predkladateľa: Doložka vybraných vplyvov bola upravená v zmysle pripomienky a k materiálu bola vypracovaná analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti. 4. K doložke vybraných vplyvov: Komisia odporúča v doložke vybraných vplyvov vyznačiť v tabuľke časti „9.Vplyvy navrhovaného materiálu“ aj riadok „z toho vplyvy na MSP“ ako pozitívny a negatívny. (Analýza vplyvov na PP uvádza len vplyvy na MSP). Komisia tiež odporúča v Doložke vybraných vplyvov dopracovať časť „5. Alternatívne riešenia“ a časť „12. Zdroje“. Stanovisko predkladateľa: Doložka vybraných vplyvov bola upravená.