1
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodom 1, 3, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 25
Navrhuje sa aktualizácia poznámok pod čiarou, z dôvodu neaktuálnosti právnych predpisov. Neplatné právne predpisy sa nahrádzajú platnými právnymi predpismy.
K bodu 2
Z definície nakladania s výrobkami a zariadeniami sa vypúšťa slovo prevádzka z dôvodu nerelevantnosti.
K bodu 4 a 5
Z dôvodu jednoznačnosti a pre lepšiu aplikáciu v praxi sa spresňuje vymedzenie vlastníka zariadenia, ktorého sa týka určenie prevádzkovateľa zariadenia.
K bodu 6
Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
K bodu 8
Vzhľadom k tomu, že prekročenie pridelenej kvóty na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov na trh je v zmysle zákona správny delikt, za ktorý môže SIŽP udeliť pokutu, zadefinovala sa táto povinnosť v zákone, ktorá tam absentovala. Zároveň sa ustanovila povinnosť pre výrobcu a dovozcu fluórovaných uľovodíkov každoročne požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie týchto látok na trh, a to prostredníctvom elektronického systému kvót, ktorý na tento účel zriadila Komisia. V súlade s nariadením (EÚ) č. 517/2014 výroba a dovoz fluórovaných uhľovodíkov a ich uvedenie na trh bez pridelenej kvóty nie je možný.
K bodu 9 a 10
Prevádzkovateľ zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny povinnosť viesť evidenciu o týchto zariadeniach, ktorá musí byť vedená v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch. Táto povinnosť sa však týka len zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac fluórovaných skleníkových plynov a sú kontrolované na únik, čo sa v príslušnom odseku § 5 zadefinovalo. V pôvodnom ustanovení nebola táto skutočnosť jednoznačne špecifikovaná a dochádzalo k nejasnostiam zo strany prevádzkovateľov, ktorých zariadení sa táto povinnosť týka.
K bodu 11
Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
K bodu 12
Dopĺňajú náležitosti obsahu evidencie, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Táto požiadavka vyplynula z praktického výkonu štátneho dozoru zo strany SIŽP. Doterajšia úprava bola všeobecná a ako sa ukázalo aj nedostatočná a bolo potrebné spodrobniť náležitosti evidencie. V rámci kontrol podnikateľských subjektov SIŽP narážala na problémy týkajúce sa evidencie zo strany podnikateľských subjektov, ktorá nebola vedená v dostatočnom rozsahu a nebolo možné získať relevantné informácie na zistenie
2
skutočného stavu a dodržiavania povinností pri nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi.
K bodu 13
Navrhuje sa zriadenie registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
Týmto návrhom dôjde k zmene spôsobu oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny. Prevádzkovatelia zariadení oznamovali príslušné údaje okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, v územnej pôsobnosti ktorého sa daná prevádzka nachádza. V zmysle navrhovaného nového paragrafu budú prevádzkovatelia zariadení oznamovať údaje prostredníctvom registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny, ktorý bude spravovať organizácia poverená ministerstvom. Tento register bude slúžiť na registráciu prevádzkovateľov, zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac a sú kontrolované na únik, na vedenie evidencie a oznamovanie stanovených údajov. Prevádzkovatelia budú mať komfortnejší spôsob oznamovania a prístup k svojim údajom a dôjde k sprehľadneniu a lepšej spracovateľnosti získaných informácií.
K bodu 14
Navrhuje sa oprava nesprávne používaného pojmu „elektronická forma“ a vo všetkých ustanoveniach zákona sa nahrádza pojmom „elektronická podoba“.
K bodu 19
Zmena sa uskutočňuje v nadväznosti na 24. novelizačný bod. Vypustená tretia veta sa vkladá do navrhovaného § 6b.
K bodu 23
Navrhuje sa úprava podmienok a požiadaviek na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu, ktoré vydáva ministerstvo. Všeobecné požiadavky sčasti ustanovené v nariadeniach Komisie, avšak vzišla potreba ustanoviť náležitosti priamo a podrobnejšie rozpracované priamo v zákone. Novými paragrafmi sa táto nezrovnalosť odstráni. Ustanovujú sa podrobnosti žiadosti o vydanie poverenia na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu, povinnosti, ktoré musia tieto orgány v rámci svojej činnosti plniť ako aj prípady, kedy ministerstvo poverenie zmení, zruší a kedy takéto poverenie zaniká.
K bodom 25 a 26
Upravuje sa pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo vzťahu k vydávaniu poverení na činnosť hodnotiaceho a certifikačného orgánu. Ministerstvo bude vykonávať hlavný štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho a certifikačného orgánu, ktoré bude kontrolovať v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP). Vydané poverenia zároveň bude môcť zmeniť alebo zrušiť, ak dôjde porušeniu povinností ustanovených nariadeniami Komisie a zákonom.
K bodu 27
Ustanovenie sa navrhuje vypustiť v súvislosti so zriadením registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny od 1. januára 2022.
K bodu 28
3
Rozširuje sa štátny dozor, ktorý bude vykonávať SIŽP, a to o kontrolu činnosti hodnotiaceho a certifikačného orgánu. Tie bude kontrolovať v spolupráci s ministerstvom. Tiež sa precizujú právomoci SIŽP pri výkone odborného štátneho dozoru.
K bodu 29, 30, 31, 32 a 33
V nadväznosti na ustanovenie nových povinností boli v tomto smere náležite doplnené aj správne delikty za porušenie týchto povinností.
K bodu 34
Navrhuje sa nové znenie § 13 ods. 2 v nadväznosti na zmenu dolných hraníc súm pokút ako aj doplnenie nových správnych deliktov, resp. zmena ich zaradenia pod príslušnú pokutu.
K bodu 35
Ustanovuje sa pôsobnosť správneho poriadku na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona.
K bodu 36
Navrhuje sa úprava v texte zákona používanej legislatívnej skratky pre Ministerstvo životného prostredia SR v súvislosti s jej zavedením v novelizačnom bode 10.
Čl. II
Ustanovuje sa delená účinnosť tohto zákona. Ustanovenia vzťahujúce sa na register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluorované skleníkové plyny nadobudnú účinnosť 1. januára 2022.
V Bratislave 17. apríla 2019
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos v. r.
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Slovenskej republiky