1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1425
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .............. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 348/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. L 332, 18.12.2007).“ nahrádza citáciou „Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2068 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovuje formát označení výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny (Ú. v. L 301, 18.11.2015).“.
2. V § 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „prevádzka“.
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Čl. 2, 4 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. L 92, 3.4.2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 2 6 a príloha I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2067 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá a chladiace jednotky chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel obsahujúce fluórované skleníkové plyny, a osvedčení spoločností, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny (Ú. v.
2
L 301, 18.11.2015).“ a citácia „Čl. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. L 92, 3.4.2008)“ sa nahrádza citáciou „Čl. 2 a 3 a príloha I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2066 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie z prevádzky elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, alebo zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov (Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2015).“.
4. V § 3 ods. 2 sa za slová „Vlastník zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak vlastník zariadenia neurčí prevádzkovateľa zariadenia stáva sa prevádzkovateľom zariadenia.“.
5. V § 3 ods. 3 sa za slová „Vlastník zariadenia“ vkladajú slová „podľa odseku 2“.
6. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
7. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Výrobca a dovozca fluórovaných uhľovodíkov13) je povinný každoročne požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh na nasledujúci rok prostredníctvom elektronického registra kvót, ktorý na tento účel zriadila Európska komisia, a zabezpečiť, aby množstvo fluórovaných uhľovodíkov, ktoré uvádza na trh, nepresiahlo pridelenú kvótu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) Čl. 2 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.
9. V § 5 ods. 1 sa za slovo „zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ktoré obsahuje fluorované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik podľa osobitného predpisu,14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
14b) Článok 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.“.
10. V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 1 je povinný oznámiť príslušnému okresnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku; okresný úrad zasiela tieto údaje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) každoročne, najneskôr do 15. mája nasledujúceho roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.
3
11. V § 5 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 1 až 5.
12. V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Dovozca, vývozca a distribútor fluórovaných skleníkových plynov vedie evidenciu, ktorá obsahuje
a) množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluorovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, vývozu a predaja pre každý druh fluórovaného skleníkového plynu,
b) názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov,
c) číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa.“.
13. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny
(1) Zriaďuje sa register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny na účely registrácie prevádzkovateľov a zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a sú kontrolované na únik podľa osobitného predpisu, 14b) a na účely vedenia evidencie a oznamovania údajov.
(2) Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny je elektronický systém, ktorý je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo životného prostredia. Prevádzku, fungovanie a dostupnosť tohto elektronického systému zabezpečí organizácia poverená ministerstvom životného prostredia.
(3) Organizácia poverená ministerstvom životného prostredia je povinná zabezpečiť ministerstvu prístup do registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny a poskytovať ministerstvu životného prostredia údaje a informácie z registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny .
(4) Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik podľa osobitného predpisu,14b) je povinný v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny zaregistrovať existujúce zariadenie najneskôr do 31. marca 2022 a nové zariadenie najneskôr do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky.
(5) Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 4 vedie evidenciu podľa tohto zákona a osobitného predpisu15) a zabezpečí zápis údajov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby po vykonaní činností podľa osobitného predpisu14) v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny. Odborne spôsobilá osoba zapíše v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny údaje súvisiace s vykonaním činností podľa osobitného predpisu14) najneskôr do 30 dní od ich vykonania. Prevádzkovateľ zabezpečí,
4
aby evidencia za príslušný kalendárny rok bola v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny úplná najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku.“.
14. V § 6 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 5 písm. c), § 6 ods. 9 písm. d) a § 6 ods. 10 písm. d) sa slová „elektronickej forme“ nahrádzajú slovami „elektronickej podobe“.
15. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú.v. L 92, 3.4.2008). Čl. 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. L 92, 3.4.2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066.“.
16. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Čl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. L 92, 3.4.2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 6 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“.
17. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“.
18. V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú.v. L 92, 3.4.2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“ a citácia „Čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. L 92, 3.4.2008) sa nahrádza citáciou „Čl. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066.“.
19. V § 6 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.
20. V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. L 92, 3.4.2008).“ nahrádza citáciou „Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“ a citácia „Čl. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 305/2008 (Ú. v. L 92, 3.4.2008).“ sa nahrádza citáciou „Čl. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066.“.
21. Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:
27) Čl. 3 ods. 2 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.
28) Čl. 3 ods. 2 písm. c) a d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.“.
22. V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
576/2002 Z. z.
, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.“.
23. Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠6a
Hodnotiaci orgán
(1) Hodnotiaci orgán vykonáva činnosť na základe poverenia, ktoré vydáva ministerstvo životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia vydá poverenie na vykonávanie
5
činnosti hodnotiaceho orgánu, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.32a)
(2) Žiadosť o vydanie poverenia podľa odseku 1 obsahuje
a) názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b) učebné texty na teoretickú výučbu a praktickú výučbu,
c) návrh skúšobného poriadku,
d) kompletný zoznam skúšobných otázok,
e) zoznam technického vybavenia a prístrojového vybavenia na praktickú časť výučby a praktickú časť skúšky, vrátane fotodokumentácie,
f) vzor osvedčenia o odborných znalostiach,
g) návrh zoznamu osôb vykonávajúcich teoretickú výučbu a praktickú výučbu, vrátane ich profesijných životopisov,
h) návrh zoznamu členov skúšobnej komisie.
(3) Hodnotiaci orgán je povinný
a) postupovať pri svojej činnosti podľa osobitného predpisu32a) a v súlade so skúšobným poriadkom schváleným ministerstvom životného prostredia,
b) uchovávať záznamy o výsledkoch teoretickej skúšky a praktickej skúšky najmenej päť rokov,
c) zverejňovať na svojom webovom sídle aspoň jeden mesiac pred konaním výučby a skúšky informácie o dátume a mieste konania výučby a skúšky,
d) zabezpečiť preškolenie odborne spôsobilých osôb pri zásadnej zmene právnych predpisov týkajúcich sa nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi,
e) oznámiť do 30 dní ministerstvu životného prostredia zmenu identifikačných údajov a údajov podľa odseku 2,
f) predložiť na vyžiadanie orgánom štátneho dozoru úplnú a pravdivú dokumentáciu a informácie súvisiace s jeho činnosťou a poskytnúť evidenciu o vykonaných skúškach a ich výsledkoch.
(4) Ministerstvo životného prostredia zmení vydané poverenie, ak dôjde k zmene, ktorá môže ovplyvniť činnosť hodnotiaceho orgánu alebo dôjde k zmene podmienok na vydanie poverenia.
(5) Ministerstvo životného prostredia zruší vydané poverenie, ak dôjde k porušeniu povinností uvedených v odseku 3 písm. a) alebo opakovanému porušeniu iných povinností ustanovených týmto zákonom.
(6) Poverenie zaniká dňom
a) zániku právnickej osoby,
b) zániku živnostenského oprávnenia,
c) zrušenia poverenia ministerstvom životného prostredia,
d) doručenia oznámenia hodnotiaceho orgánu o ukončení jeho činnosti ministerstvu životného prostredia.
§ 6b
Certifikačný orgán
(1) Certifikačný orgán vykonáva činnosť na základe poverenia, ktoré vydáva ministerstvo životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia vydá poverenie na
6
vykonávanie činnosti certifikačného orgánu, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.32a)
(2) Žiadosť o vydanie poverenia podľa odseku 1 obsahuje
a) názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b) certifikačný program a postupy súvisiace s udeľovaním certifikátov o odbornej spôsobilosti,
c) vzor certifikátu o odbornej spôsobilosti,
d) návrh zodpovedného zástupcu certifikačného orgánu, ktorý bude oprávnený podpisovať certifikát o odbornej spôsobilosti.
(3) Certifikačný orgán vedie zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach a zoznam fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktoré získali certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný certifikačným orgánom a zverejňuje ich na svojom webovom sídle. Zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach sa zverejňuje v rozsahu titul, meno, priezvisko a číslo osvedčenia o odborných znalostiach. Certifikačný orgán zapíše do zoznamu aj osobu certifikovanú v inom členskom štáte Európskej únie, ktorá o to požiada a predloží kópiu certifikátu.
(4) Certifikačný orgán je povinný
a) postupovať pri svojej činnosti podľa osobitného predpisu 32a) a vydávať certifikáty o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu,32a)
b) zaslať na základe žiadosti ministerstva životného prostredia v požadovanom formáte ministerstvu životného prostredia údaje, ktoré mu oznámili odborne spôsobilé osoby podľa § 5 ods. 6,
c) oznámiť do 30 dní ministerstvu životného prostredia zmenu údajov podľa odseku 2,
d) predložiť na vyžiadanie orgánom štátneho dozoru úplnú a pravdivú dokumentáciu a informácie súvisiace s jeho činnosťou a predložiť evidenciu o vydaných certifikátoch o odbornej spôsobilosti.
(5) Ministerstvo životného prostredia zmení vydané poverenie, ak dôjde k zmene, ktorá môže ovplyvniť činnosť certifikačného orgánu alebo dôjde k zmene podmienok na vydanie poverenia.
(6) Ministerstvo životného prostredia zruší vydané poverenie, ak dôjde k porušeniu povinností uvedených v odseku 4 písm. a) alebo opakovanému porušeniu iných povinností ustanovených týmto zákonom.
(7) Poverenie zaniká dňom
a) zániku právnickej osoby,
b) zániku živnostenského oprávnenia,
c) zrušenia poverenia ministerstvom životného prostredia,
d) doručenia oznámenia certifikačného orgánu o ukončení jeho činnosti ministerstvu životného prostredia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008.
Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008.
Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2066.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2067.“.
7
24. V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007).“ nahrádza citáciou „Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2068.“.
25. V § 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu podľa osobitného predpisu,35)“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
26. § 9 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) vydáva, mení a ruší poverenia vydané pre hodnotiaci orgán a certifikačný orgán.“.
27. § 10 sa vypúšťa.
28. V § 11 odsek 1 znie:
„(1) Inšpekcia vykonáva odborný štátny dozor vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľa zariadenia a vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu. Pri výkone štátneho dozoru inšpekcia postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe35) a je oprávnená vykonávať potrebné zisťovania, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov, ktoré súvisia s nakladaním s fluorovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami. Pri výkone štátneho dozoru a hodnotení zistených skutočností inšpekcia vychádza aj z registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny.“.
29. V § 12 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“ a pripájajú tieto slová „nezaregistruje zariadenie do registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny podľa §5a ods.4“.
30. V § 12 písm. c) sa slová „podľa § 5 ods. 2, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 3 a 4 a § 5a ods. 5“.
31. V § 12 písm. d) sa za slová „podľa § 5“ vkladá čiarka a slová „§ 5a“.
32. V § 12 písmeno o) znie:
„o) nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvót prostredníctvom elektronického registra kvót podľa § 3 ods. 5 alebo prekročí kvótu na uvedenie fluorovaných uhľovodíkov na trh, ktorá mu bola pridelená podľa osobitného predpisu, 37d) alebo vyrobí alebo dovezie fluórované uhľovodíky13) bez pridelenej kvóty,“.
33. § 12 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 1 a 3 a § 6b ods. 1, 3 a 4.“.
34. V § 13 ods. 2 písmená a) až c) znejú:
„a) od 300 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. b), c), e), f), p) alebo v písm. q),
b) od 300 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. d), h), i), j), k), l), m) alebo v písm. o),
c) od 5 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. a), g) alebo v písm. n).“.
8
35. § 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.
36. Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „ministerstvo životného prostredia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020, okrem čl. I bodov 6, 11, 13, 27 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.