1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1429
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .............2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z.
o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 211/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 22a ods. 6 sa číslica „20“ nahrádza číslicou „33“.
2.§ 22c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Fond zruší osvedčenie o registrácii filmového projektu, ak sa počas platnosti osvedčenia preukáže, že filmový projekt nespĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b).“.
Čl. II
Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 211/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) osôb zabezpečujúcich verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie, alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu.“.
2
2.Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Osoby podľa § 6 ods. 1 písm. f) vykonávajúce činnosť v oblasti audiovízie, ktoré začali túto činnosť vykonávať pred 1. januárom 2020, povinné Slovenskému filmovému ústavu oznámiť vykonávanie činnosti v oblasti audiovízie v súlade s § 7 ods. 3 najneskôr do 31. marca 2020.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021.