(Návrh – základné tézy)
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ...
ktorou sa ustanovujú Priestorové požiadavky, personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona č. .../2019 Z. z. výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Priestorové požiadavky, personálne zabezpečenie a materiálno technické vybavenie detenčného ústavu
1. Priestorové požiadavky detenčného ústavu sú :
a) spoločné, ktoré tvoria:
1 pracovňa primára,
1 pracovňa vedúcej sestry,
2 pracovne lekára,
1 pracovňa sociálneho pracovníka,
2 pracovne psychológa,
2 šatne zamestnancov + denná miestnosť,
2 sociálne zariadenia pre zamestnancov,
2 priestory pre prijímanie návštev,
1 jedáleň pre zamestnancov,
1 miestnosť pre realizáciu biologickej terapie s požiadavkou anestézia.
ďalšie priestorové vybavenie tvoria:
aa) miestnosť s umývadlom na ergoterapiu s rozmermi najmenej 3 m2 na osobu,
ab) miestnosť pre psychoterapiu s rozmermi najmenej 3 m2 na osobu.
b) detenčná jednotka, ktorej cieľovou skupinou osoby nevyliečiteľne choré výlučne zo zariadení ZVJS. Nevyhnutné priestorové vybavenie tvorí:
1 spoločenská miestnosť + jedáleň,
1 kuchynka,
1 miestnosť na individuálne pohovory (môže slúžiť aj ako návštevná miestnosť a miestnosť pre duchovnú službu),
1 miestnosť na rehabilitáciu,
1 ošetrovňa vybavená podľa noriem,
1 vyšetrovňa lekára,
1 sklad zdravotný,
1 sklad špinavého bielizne,
1 sklad šatstva a prezliekareň,
20 jednoposteľových izieb štandardne vybavené podľa predpisov ZVJS.
c) detenčno - resocializačná jednotka, ktorej cieľovou skupinou osoby odmietajúce sa podrobiť ochrannému liečeniu, respektíve spáchali opakované závažné či sexuálne trestné činy
2
po výkone trestu pochádzajúci výlučne zo zariadení ZVJS. Nevyhnutné priestorové vybavenie tvorí:
1 spoločenská miestnosť + jedáleň,
1 kuchynka,
1 miestnosť na individuálne pohovory (môže slúžiť aj ako návštevná miestnosť a miestnosť pre duchovnú službu),
1 miestnosť na rehabilitáciu vybavená 2 PC s príslušenstvom,
1 ošetrovňa vybavená podľa noriem,
1 vyšetrovňa lekára,
1 sklad zdravotný,
1 sklad špinavej bielizne,
1 sklad šatstva a prezliekareň,
1 izolačka,
3 dvojposteľové izby,
14 jednoposteľových izieb.
d) Resocializačno - detenčná jednotka, ktorej predmetom je výkon ochranných liečení cieľovej skupine tvoriacej pacientov zo zdravotníckych zariadení. Nevyhnutné priestorové vybavenie:
1 spoločenská miestnosť + jedáleň,
1 kuchynka,
2 miestnosti na individuálne pohovory (môže slúžiť aj ako návštevná miestnosť a miestnosť pre duchovnú službu),
1 miestnosť na rehabilitáciu vybavená 2 PC s príslušenstvom,
1 ošetrovňa vybavená podľa noriem,
1 vyšetrovňa lekára,
1 sklad zdravotný,
1 sklad špinavého bielizne,
1 sklad šatstva a prezliekareň,
1 izolačka,
6 dvojposteľových izieb,
23 jednoposteľových izieb.
2. Personálne zabezpečenie tvoria
a)vedúci lekár,
b)lekár so špecializáciou,
c)lekár,
d)klinický psychológ,
e)psychológ,
f)vedúca sestra,
g)manažérka ošetrovacieho procesu,
h)sestra
i)zdravotnícky asistent / sanitár
j)sociálny pracovník,
k)liečebný pedagóg,
l)THP
m)upratovačka
3. Materiálno - technické vybavenie tvoria
3
a)vyšetrovacie lôžko alebo kreslo,
b)lôžka alebo polohovateľné lôžka,
c)jedno lôžko pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vrátane antidekubitného matraca,
d)matrace,
e)zábrany na lôžka,
f)posteľná bielizeň,
g)paplóny a podušky,
h)vozík na prevoz pacientov,
i)resuscitačný set, ktorý tvoria
1.tubus (ústny vzduchovod),
2.ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
3.kyslíková fľaša a redukčný ventil,
4.kyslíková maska,
5.odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach
j)mobilný germicídny žiarič,
k)defibrilátor,
l)odsávačka,
m)EKG prístroj,
n)parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
o)umývací a dezinfekčný automat, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
p)chladnička na lieky,
q)skrinky na lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky a materiál,
r)pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
s)infúzny stojan,
t)infúzne pumpy a dávkovače liekov,
u)kyslíková fľaša s redukčným ventilom,
v)pomôcky na odbery biologického materiálu,
w)pomôcky na podávanie liekov,
x)tlakomer,
y)fonendoskop,
z)teplomer,
aa)osobná váha,
bb)podložná misa,
cc)močová fľaša,
dd)telefón.
ee)Nemocničný informačný systém,
ff)prístroj pre podávanie elektrokonvulzívnej terapie + komplement pre podávanie anestéz,
gg)prístroj pre realizáciu falopletyzmografických vyšetrení,
hh)EEG prístroj,
ii)vybavenie izolačných miestností (3 x) zariadením pre fyzické obmedzenie (celotelové popruhy)