1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
6 034 597
17 437 362
5 128 033
4 029 649
v tom: MZ SR/ 07A040G
5 034 000
16 078 000
1 098 384
0
MZ SR/07B0103
0
0
2 805 087
2 805 087
MS SR/070
1 000 597
1 359 362
1 224 562
1 224 562
z toho:
- vplyv na ŠR
6 034 597
17 467 362
5 128 033
4 029 649
Rozpočtové prostriedky
6 034 597
17 467 362
5 128 033
4 029 649
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
zdravotnícke zariadenia
0
0
0
0
zdravotné poisťovne
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
36
51
155
155
- vplyv na ŠR
36
51
155
155
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
627 739
889 297
2 507 453
2 507 453
- vplyv na ŠR
627 739
889 297
2 507 453
2 507 453
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
6 034 597
17 359 362
1 224 562
1 224 562
v tom: MZ SR/ 07A040G
5 034 000
16 078 000
0
0
MZ SR/07B0103
0
0
0
0
MS SR/070
1 000 597
1 281 362
1 224 562
1 224 562
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
78 000
3 903 471
2 805 087
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Financovanie návrhu predkladaného materiálu je čiastočne zabezpečené v rozpočte kapitoly MZ SR a MS SR v rokoch 2019 2022. Dopad na štátny rozpočet, resp. nekrytý vplyv rozpočtu kapitoly MS SR v roku 2020 a kapitoly MZ SR v rokoch 2021 2022 požadujú kapitoly zohľadniť v rozpočte na príslušný rok.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 s cieľom odstránenia nedostatočnej právnej úpravy a aplikačných problémov v súvislosti s výkonom detencie. Pretrvávajúci problematický stav výkonu ochranných liečení v ústavných zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť, najmä pre výraznú odchýlku vo vzťahu k ohrozovaniu zdravotníckych pracovníkov a ostatných pacientov. Cieľom návrhu zákona je zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky podrobnú právnu úpravu výkonu detencie, a tak zabezpečiť reálny výkon detencie ako ochranného opatrenia v ústave pre výkon detencie. Za týmto účelom sa zriaďuje detenčný ústav, v ktorom budú umiestnené osoby, ktorým súd nariadil výkon detencie. Výkon detencie predstavuje ochranu spoločnosti ako aj ochranu umiestených, ktorá je zabezpečená izoláciou umiestneného od spoločnosti na základe klinicko - terapeutického modelu ústavu. Cieľom detenčného ústavu je pomocou osobitného liečebného režimu dosiahnuť vytvorenie podmienok k prechodu umiestneného do samostatného života alebo k inej forme ochranného opatrenia.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
3
MZ SR - Personálne náklady
Funkcia
Počet osôb
Celková mesačná mzda zamestnanca
Ročné mzdové náklady na uvedený počet zamestnancov
Sociálne a zdravotné poistenie zamestnávateľa
Vedúci lekár
1
3736,58
44 838,96
15 671,22
Lekár so špecializáciou
5
3218,18
193 090,80
67 485,23
Lekár
4
1749,13
83 958,00
29 343,32
Klinický psychológ
4
1408,32
67 599,36
23 625,98
Psychológ
3
1244,02
44 784,58
15 652,21
Vedúca sestra
1
1559,62
18 715,39
6 541,03
Manažérka ošetr. procesu
3
1386,43
49 911,55
17 444,09
Sestra
39
1343,39
628 704,65
219 732,27
Zdravotnícky asistent/sanitár
18
880,20
190 123,20
66 448,06
Sociálny pracovník
3
856,80
30 844,80
10 780,26
Liečebný pedagóg
5
1244,02
74 640,96
26 087,02
THP
10
1101,60
132 192,00
46 201,10
Upratovačka
8
612,00
58 752,00
20 533,82
Spolu
104
1 618 156,25
566 031,06
MZ SR - Technicko – prevádzkové náklady
Technicko – prevádzkové náklady
Suma
1.
Lieky
130 000
2.
Špeciálny zdravotnícky materiál
15 000
3.
Náklady na ostatné materiály
25 000
4.
Prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné)
52 000
5.
Opravy a údržba
5 000
6.
Ostatné prevádzkové náklady
393 900
Ročné náklady spolu
620 900
MS SR - Personálne náklady
Postupné obsadzovanie detenčného ústavu príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže, v roku 2019 v počte 36, v roku 2020 navýšenie na počet 51 a v rokoch 2021 2022 bez ďalšieho navýšenia. Priemerný mesačný mzdový výdavok príslušníka je 1 453 eur.
MS SR - Technicko-prevádzkové náklady
Bežné výdavky - výdavky týkajúce sa príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže detenčného ústavu, a to výdavky na výzbroj, výstroj, stravovanie a tvorbu sociálneho fondu.
Kapitálové výdavky – výdavky na nákup vozidiel pre detenčný ústav.
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
5
Tabuľka č. 4
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet kapitoly MZ SR
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
0
2 805 087
2 805 087
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
1 618 156
1 618 156
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
566 031
566 031
Tovary a služby (630)2
0
0
620 900
620 900
Bežné transfery 641 001
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
5 034 000
16 078 000
1 098 384
0
Obstarávanie kapitálových aktív (716)2
534 000
78 000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (717001)2
4 500 000
16 000 000
1 098 384
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
5 034 000
16 078 000
3 903 471
2 805 087
Vplyv na rozpočet verejnej správy MS SR
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 000 597
1 281 362
1 224 562
1 224 562
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
627 739
889 297
889 297
889 297
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
227 242
321 926
321 926
321 926
Tovary a služby (630)2 – 633, 637
145 616
70 139
13 339
13 339
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
78 000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 - 714
78 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
1 000 597
1 359 362
1 224562
1 224562
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy MZ SR
Zamestnanosť
2019
2020
2021
2022
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
104
104
z toho vplyv na ŠR
0
0
104
104
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
1 296
1 296
z toho vplyv na ŠR
0
0
1 296
1 296
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
2 184 187
2 184 187
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
0
0
1 618 156
1 618 156
z toho vplyv na ŠR
0
0
1 618 156
1 618 156
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
566 031
566 031
z toho vplyv na ŠR
0
0
566 031
566 031
Vplyv na rozpočet verejnej správy MS SR
Zamestnanosť
2019
2020
2021
2022
poznámka
Počet zamestnancov celkom
36
51
51
51
z toho vplyv na ŠR
36
51
51
51
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 453
1 453
1 453
1 453
z toho vplyv na ŠR
1 453
1 453
1 453
1 453
Osobné výdavky celkom (v eurách)
854 981
1 211 223
1 211 223
1 211 223
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
627 739
889 297
889 297
889 297
z toho vplyv na ŠR
627 739
889 297
889 297
889 297
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
227 242
321 926
321 926
321 926
z toho vplyv na ŠR
227 242
321 926
321 926
321 926
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.