1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vláda Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
💧 Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012 , ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012)
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: december 2018Ukončenie: január 2019
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
január 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
január 2019
2. Definícia problému
Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 s cieľom odstránenia nedostatočnej právnej úpravy a aplikačných problémov v súvislosti s výkonom detencie. Pretrvávajúci problematický stav výkonu ochranných liečení v ústavných zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť, najmä pre výraznú odchýlku vo vzťahu k ohrozovaniu zdravotníckych pracovníkov a ostatných pacientov.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky podrobnú právnu úpravu výkonu detencie, a tak zabezpečiť reálny výkon detencie ako ochranného opatrenia v ústave pre výkon detencie. Za týmto účelom sa zriaďuje detenčný ústav, v ktorom budú umiestnené osoby, ktorým súd nariadil výkon detencie. Výkon detencie predstavuje ochranu spoločnosti ako aj ochranu umiestených, ktorá je zabezpečená izoláciou umiestneného od spoločnosti na základe klinicko - terapeutického modelu ústavu. Cieľom detenčného ústavu je pomocou osobitného liečebného režimu dosiahnuť vytvorenie podmienok k prechodu umiestneného do samostatného života alebo k inej forme ochranného opatrenia.
4. Dotknuté subjekty
štátne orgány, odsúdení, fyzické osoby, ktorým bola nariadená detencia
5. Alternatívne riešenia
Vzhľadom na charakter a cieľ právnej úpravy neboli posudzované alternatívne riešenia. Súčasná právna úprava v Slovenskej republike je nedostatočná a nerieši základné problémy a potreby výkonu detencie ako ochranného opatrenia v ústave pre výkon detencie. Účelom detencie ako ochranného opatrenia je umiestenie páchateľa v detenčnom ústave s osobitným liečebným režimom a následná izolácia páchateľa od spoločnosti. Súčasná právna úprava skôr všeobecný a rámcový charakter, čoho dôsledkom je absencia detailnej úpravy priebehu a vykonávania detencie.
6. Vykonávacie predpisy
2
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti.
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Analýzu vplyvov ma rozpočet verejnej správy treba považovať za indikatívnu. Faktom je, že návrhom zákona nedochádza k zriadeniu detenčného ústavu, t.j. prijatie zákona samo o sebe nemá bezprostredný vplyv na rozpočet verenej správy.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Juraj Palúš (tel. č. 02 888 91 461), JUDr. Jana Bálešová (tel. č. 02 888 91 509) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné nám. 13, 811 03 Bratislava
12. Zdroje
Spolupráca a konzultácia v rámci pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s odborníkmi a dotknutými subjektmi. V rámci činnosti pracovnej skupiny boli zastúpené ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo zdravotníctva a zbor väzenskej a justičnej stráže.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia vyjadrila súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.
Predkladateľ zapracoval odporúčania a pripomienky Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov. Pri odporúčaní prehodnotiť predložené zhodnotenie vplyvov v bode 4.2. analýzy sociálnych vplyvov trvá na svojom pôvodnom stanovisku.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča v časti „12. Zdroje“ doplniť zloženie pracovnej skupiny, ktorá sa v rámci konzultácií podieľala na tvorbe materiálu.
V doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj požadované informácie podľa bodu „5. Alternatívne riešenia“ tak, aby boli v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
3
Ministerstvo financií SR potvrdzuje technickú správnosť vypracovania doložky a analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, avšak v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je potrebné aktualizovať všetky tabuľky vplyvov na obdobie rokov 2019 až 2022.
K analýze sociálnych vplyvov
Predpokladaný vznik nových pracovných miest je potrebné zhodnotiť len v bode 4.4 analýzy; preto je potrebné hodnotenie v tejto súvislosti z bodu 4.1 vypustiť.
Komisia odporúča predkladateľovi prehodnotiť predložené zhodnotenie vplyvov v bode 4.2 analýzy prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, a to v súvislosti s hlavným cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým je pomocou osobitného liečebného režimu dosiahnuť vytvorenie podmienok k prechodu umiestneného v detenčnom ústave do samostatného života alebo k inej forme ochranného opatrenia. V prípade identifikácie vplyvov podľa bodu 4. 2. analýzy je potrebné v tomto bude uviesť opis hodnoteného návrhu opatrenia, špecifikáciu dotknutých skupín, kvalitatívne a pokiaľ možno aj kvantitatívne hodnotenie vplyvov návrhu v porovnaní so súčasným stavom.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.