N á v r h
U z n e s e n i e
Národnej rady Slovenskej republiky
zo dňa ........... číslo ............
k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie
A. 1. program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022