Za bezchybnosť:
MF SR: Mgr. Eduard Hagara ............................
riaditeľ Inštitútu finančnej politiky
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republikyČíslo: UV- 11086/2019
1431
Program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 _______________________________________________________________________
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia NR SR
2. Program stability Slovenskej republiky
na roky 2019 až 2022
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
Bratislava, apríl 2019
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republikyČíslo: UV- 11086/2019
1431
Program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022
_______________________________________________________________________
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia NR SR
2. Program stability Slovenskej republiky
na roky 2019 až 2022
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vládypoverený riadením Ministerstva financií SR
Bratislava, apríl 2019