1
D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za klub Most-Híd predkladá na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
Cieľom tejto novely je precizovanie právnej úpravy v súvislosti s hraním a spievaním štátnej hymny iného štátu a odstránenie výkladových problémov s tým súvisiacich. Súčasne sa prehodnocuje rozsah ustanovení, za porušenie ktorých môže byť príslušným okresným úradom uložená sankcia vo forme pokuty.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
2
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhovaným ustanovením dochádza k precizovaniu právnej úpravy v súvislosti s hraním a spievaním štátnej hymny iného štátu a odstráneniu výkladových problémov.
Štátna hymna Slovenskej republiky sa s ohľadom na úctu k štátnym symbolom hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru.
Štátna hymna iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia. Tým však nie je dotknuté právo fyzických osôb a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu (napr. počas kultúrnych akcií, svätých omší, atď.).
K bodu 2
Prehodnocuje sa rozsah ustanovení, za porušenie ktorých môže byť príslušným okresným úradom uložená sankcia vo forme pokuty.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia, a to s ohľadom na nevyhnutnosť čo najskoršieho odstránenia výkladových nejasností.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
nie
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
nie
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
žiadne
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
bezpredmetné
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.