DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy
 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
 Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
V súčasnosti zákon priznáva oprávnenie sobášiť iba starostom, resp. primátorom a komunálnym poslancom. Toto oprávnenie zákon nepriznáva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vykonať sobášny akt rovnako, ako zákon túto možnosť priznáva starostom, primátorom, ako aj poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev.
4. Dotknuté subjekty
Poslanci NR SR, snúbenci
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?  Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Σ Pozitívne
Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
 Áno
 Nie
 Čiastočne
 Pozitívne
Σ Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
 Pozitívne
Σ Žiadne
 Negatívne
Sociálne vplyvy
 Pozitívne
Σ Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
 Pozitívne
Σ Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
 Pozitívne
Σ Žiadne
 Negatívne
Σ Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Σ Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
10. Poznámky
Pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy odôvodňujeme úsporou zdrojov obce, keďže nebude musieť vyplácať odmenu za sobášny starostovi/primátorovi, resp. komunálnemu poslancovi (keďže navrhnutá úprava predpokladá, že poslanec NR SR bude sobášiť bez nároku na odmenu)
11. Kontakt na spracovateľa
lubomir_galko@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK