NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 odsek 1 znie:
„(1) Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva alebo pred poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za prítomnosti matrikára. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky je oprávnený vykonať sobášny obrad na celom území Slovenskej republiky. Odmenu za výkon sobášneho obradu starostu, primátora, povereného poslanca obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva ustanoví osobitný predpis;1) poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky odmena za výkon sobášneho aktu neprislúcha.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019 .