D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Galko, Jana Kiššová, Milan Laurenčík, Zuzana Zimenová, Martin Klus a Jana Cigániková.
Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vykonať sobášny obrad rovnako, ako zákon túto možnosť priznáva starostom, primátorom, ako aj poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev.
Dôvodom predloženia tohto poslaneckého návrhu je silnejúca spoločenská objednávka po možnosti byť zosobášený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí zároveň komunálnymi poslancami, či starostami alebo primátormi patria vo všeobecnosti k tým, ktorých si snúbenci žiadajú ako sobášiacich vo väčšej miere, než bežných komunálnych poslancov, resp. starostov a primátorov. Neraz občania vidia sobášiť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je zároveň komunálnym poslancom a žiadajú si ako sobášiaceho aj iného poslanca, ktorý nie je komunálnym poslancom, čo však zákon neumožňuje. Navrhovaná úprava tento nedostatok odstraňuje. Ustanovuje sa, že sobášny obrad môže poslanec Národnej rady vykonať na celom území Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o odmenu sobášiaceho poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, navrhuje sa, aby táto činnosť bola vykonávaná bezplatne.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie (úspora na odmene sobášiaceho), nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
Zmenou § 4 ods. 1 sa navrhuje, aby sobášny akt mohli okrem starostov, primátorov a komunálnych poslancov vykonať aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Ustanovuje sa, že sobášny obrad môže poslanec Národnej rady vykonať na celom území Slovenskej republiky. Zároveň sa stanovuje, aby poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky odmena za sobášny obrad neprislúchala.
K čl. II
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 1. augusta 2019.