NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-576/2019
1694
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. marca 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Milana Laurenčíka, Zuzany Zimenovej, Vladimíra Slobodu a Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov (tlač 1392) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter Š u c a v. r.
Jana C i g á n i k o v á v. r.