VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
č. 143  
z 3. apríla 2019  
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky poverenému  
riadením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
Arpádovi Érsekovi (tlač 1411)  
Číslo materiálu:  
Predkladateľ:  
9835/2019  
predseda vlády  
Vláda  
A. nesúhlasí  
A.1.  
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky poverenému  
riadením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpádovi  
Érsekovi (tlač 1411);  
B. poveruje  
predsedu vlády  
B.1. oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR,  
podpredsedu vlády a ministra životného prostredia  
B.2. uviesť stanovisko vlády v Národnej rade SR.  
Vykonajú: predseda vlády  
podpredseda vlády a minister životného prostredia  
Na vedomie: predseda Národnej rady SR  
Uznesenie vlády SR číslo 143/2019  
strana 1