KOMISÁR PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Bratislava, marec 2019
Správa o činnosti
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
za rok 2018
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národnej rade Slovenskej republiky
predkladá:
JUDr. Zuzana Stavrovská
komisárka
pre osoby so zdravotným postihnutím
KOMISÁR PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Bratislava, marec 2019
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
1402
Správa o činnosti
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
za rok 2018
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
_____________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Správu o činnosti komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím za rok 2018
Predkladá:
JUDr. Zuzana Stavrovská v. r.
komisárka
pre osoby so zdravotným postihnutím
KOMISÁR PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Bratislava, marec 2019
Správa o činnosti
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
za rok 2018
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
_____________________________________________________________________
V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
predkladám
Národnej rade Slovenskej republiky Správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018, v ktorej uvádzam svoje poznatky z činnosti o dodržiavaní práv osôb so zdravotným postihnutím a svoje návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
JUDr. Zuzana Stavrovská v. r.
komisárka
pre osoby so zdravotným postihnutím
Vážené dámy,
Vážení páni,
máme za sebou ďalší rok a môžem skonštatovať, že rok 2018 bol pre Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím náročný a zároveň úspešný. V každej oblasti nám počet aktivít narástol a kvalita odvedenej práce sa neustále zvyšovala.
Tak ako v predchádzajúcom období aj počas celého roka 2018 sme riešili individuálne podnety, poskytovali sme poradenstvo občanom a organizáciám, zapájali sme sa do pripomienkových konaní v úsilí o zmenu legislatívy, zúčastňovali sme sa na súdnych pojednávaniach, vykonávali sme monitoringy v zariadeniach sociálnych služieb, spustili sme pilotný projekt monitorovania inkluzívneho vzdelávania v školách a predškolských zariadeniach, navštevovali sme mestá, optimalizovali vnútorné procesy, dobudovávali riadiace systémy a pokračovali v transparentnom zviditeľňovaní činnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. To je iba stručný výpočet aktivít, ktorým sme sa v priebehu celého roka 2018 venovali a nepokrýva všetky činnosti, o ktorých si Vám dovoľujem podať správu v mnohých detailoch.
Moja správa sumarizuje poznatky, zistenia a odporúčania, tak ako sme ich spolu s mojimi kolegami zaznamenávali v priebehu celého predchádzajúceho roka. Správa tiež približuje osudy a príbehy ľudí. Niektoré smutné, iné so šťastným koncom. Prinášam zistenia, opisujem opatrenia a chcem sa s Vami podeliť o príklady dobrej praxe, ktoré sme s radosťou privítali a šírili ďalej.
Pri predkladaní tejto správy mi dovoľte poďakovať sa všetkým, s ktorými som v priebehu roka 2018 mala česť spolupracovať a ktorí obohatili môj život a prácu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
JUDr. Zuzana Stavrovská v. r.
komisárka
pre osoby so zdravotným postihnutím
OBSAH
2.2.3Návrhy a odporúčania podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z...............62
2.5.3Návrhy a odporúčania podľa §11 ods. 1 zákona č.176/2015 z. z...............129
7TÍM KOMISÁRKY............................................................................................184
ZOZNAM GRAFOV
Graf 34Porovnanie počtu ukončených podnetov podľa rokov 2016/2017/2018......115
ZOZNAM TABULIEK
ZOZNAM OBRÁZKOV
- 12 -
1ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1.1Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím je špecializovaný orgán ustanovený na ochranu ľudských práv osôb so zdravotným vykonávajúci svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov štátnej a verejnej moci. Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv podporou a presadzovaním práv osobitne zaručených týmto skupinám medzinárodnými dohovormi. Nezávislosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím okrem iného spočíva aj v tom, že orgány verejnej moci nemôžu zasiahnuť do výkonu jeho pôsobností a oprávnení.
Prijatím zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o komisárovi“), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2015 bol v Slovenskej republike vytvorený základ fungovania nezávislej inštitúcie na zabezpečenie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Parížskymi princípmi (prijatými rezolúciou Valného zhromaždenia OSN číslo 48/134 z 20. decembra 1993 o Vnútroštátnych inštitúciách na presadzovanie a ochranu ľudských práv). Slovenská republika tak splnila záväzok, ktorý jej vyplýval z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Článku 33 ods. 2 - Vykonávanie dohovoru na vnútroštátnej úrovni. Uvedený článok tohto dohovoru požaduje od štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, aby vytvoril nezávislý mechanizmus na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor je pre Slovenskú republiku záväzný od 25. júna 2010.
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom v oblasti ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorého zmluvnou stranou je aj Slovenská republika. Publikovaný je v Zbierke zákonov pod č. 317/2010 Z. z. (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím). Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím je publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 318/2010 Z. z. (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/2010 Z. z. Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím).
Podľa Zákona o komisárovi, funkcia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je funkcia verejná. Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím je nezávislý orgán, ktorý svoju pôsobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis ustanovuje kompetencie v oblasti ochrany ľudských práv. Funkčné obdobie komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je 6 rokov.
- 13 -
Do funkcie komisára pre osoby so zdravotným postihnutím som bola zvolená poslancami Národnej rady Slovenskej republiky dňa 2. decembra 2015 (ďalej aj ako „komisárka“). Funkciu komisárky vykonávam od nasledujúceho dňa po voľbe, t. j. od 3. decembra 2015. Nakoľko ide o historicky prvú komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike, dňom zvolenia mojej osoby do funkcie komisárky som začala pripravovať všetky podmienky na to, aby mohol Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej aj ako „Úrad komisára“) začať vykonávať svoju činnosť čo najskôr, a tak plniť úlohy komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je právnická osoba zriadená Zákonom o komisárovi, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra a ktorej štatutárnym orgánom je komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Sídlo Úradu komisára v Bratislave bolo určené Zákonom o komisárovi. Do úloh Úradu komisára patria úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré plnia zamestnanci Úradu komisára. K tomu, aby mohol Úrad komisára vykonávať činnosť bolo potrebné v prvom rade nájsť vhodné kancelárske priestory, ktoré by boli predovšetkým stavebne bezbariérovo dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím. Spustenie činnosti Úradu komisára si vyžadovalo množstvo administratívnych úkonov, personálne obsadenie, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, vydanie interných smerníc, vybudovanie webovej stránky a informačného systému.
Ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím som začala vykonávať svoju pôsobnosť dňom 1. marca 2016, nakoľko v tento deň začal vykonávať činnosť aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Dňom 1. marca 2016 som ako komisárka splnila za tri mesiace podmienku uvedenú v § 30 ods. 2 Zákona o komisárovi, podľa ktorého prvýkrát zvolený komisár po nadobudnutí účinnosti Zákona o komisárovi, je povinný začať výkon svojej pôsobnosti najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zvolenia.
1.2Pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, podmienky výkonu tejto funkcie a zriadenie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím upravuje Zákon o komisárovi.
Pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa vzťahuje len na subjekty, ktoré v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím pôsobia, alebo ktorých činnosť sa môže práv osôb so zdravotným postihnutím dotýkať.
Konkrétne podľa ustanovenia § 9 Zákona o komisárovi ide o nasledovné subjekty:
1.orgány verejnej správy, ktorými na účely tohto zákona orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, právnické osoby ako aj fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
2.právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia neuvedené v predchádzajúcom bode 1.
- 14 -
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím však nemá právomoc zasahovať do súkromných vzťahov. Pôsobnosť komisára sa nevzťahuje ani na výkon právomocí národnej rady, prezidenta, vlády, ústavného súdu, prokuratúry, súdu, najvyššieho kontrolného úradu, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, spravodajských služieb a na výkon právomocí policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní, to neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú ako orgány verejnej správy.
Ustanovenie § 10 Zákona o komisárovi vymedzuje rozsiahlu pôsobnosť komisára pri posudzovaní a monitorovaní práv osôb so zdravotným postihnutím, presadzovaní ich záujmov v spoločnosti, organizovaní aktivít na podporu dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím a na zvyšovanie povedomia o ich právach. Komisár právo požadovať od povinných subjektov údaje a informácie za účelom posúdenia dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím, tiež na účely monitorovania dodržiavania týchto práv. Tiež je oprávnený požadovať k výsledkom posúdenia stanoviská a vyžadovať prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia alebo monitorovania bolo zistené porušenie či ohrozenie práva osoby so zdravotným postihnutím, a môže navrhovať prostriedky nápravy týmto subjektom. Komisár je oprávnený požadovať od subjektov kópie spisovej dokumentácie, vrátane kópií dokladov, obrazových i zvukových záznamov.
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím je oprávnený hovoriť s osobou so zdravotným postihnutím aj bez prítomnosti tretích osôb, ak je táto v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, ochranné alebo ústavné liečenie, alebo aj v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie.
Na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa môže každý obrátiť vo veci porušovania alebo ohrozovania práv osôb so zdravotným postihnutím. Podmienkou je, že podnet smeruje na ochranu práv osoby so zdravotným postihnutím, a to bez ohľadu na vek tejto osoby.
Fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, sa môže obrátiť na komisára priamo alebo prostredníctvom inej osoby bez vedomia svojho zákonného zástupcu.
Dieťa so zdravotným postihnutím právo obrátiť sa na komisára samo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia svojich rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo zverené do starostlivosti.
Pri styku s komisárom môže každý používať svoj materinský jazyk a komunikovať vo forme pre neho prístupnej.
Podnet komisárovi možno podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Podnet je možné podať prostredníctvom webového portálu komisára www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk, cez hlavnú stránku
a tlačidlo „podať podnet“ alebo cez emailovú adresu
sekretariat@komisar.sk
.
- 15 -
1.3Kľúčové oblasti činnosti
V súlade s § 10 Zákona o komisárovi som v priebehu roka 2018 najmä:
a)posudzovala na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím,
b)monitorovala dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím a presadzovala ich záujmy v spoločnosti,
c)spolupracovala s osobami so zdravotným postihnutím priamo ale aj prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím,
d)konzultovala s osobami so zdravotným postihnutím veci, ktoré sa ich týkajú; skúmala ich názory a podporovala zvyšovanie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti,
e)spolupracovala so zahraničnými a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím,
f)vydávala stanoviská vo veciach dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím,
g)podávala vyjadrenia k podnetom, ktoré som posudzovala vo veci dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím,
h)navrhovala prostriedky nápravy podľa výsledkov posúdenia podnetov; navštevovala osoby so zdravotným postihnutím, ktorých porušovanie práv som na základe podnetov posudzovala.
Pri výkone činnosti komisárky som k osobám so zdravotným postihnutím pristupovala individuálne, aby mali zabezpečené práva a prístupy ku všetkým zložkám spoločenského života na rovnakom základe s ostatnými, bez akejkoľvek diskriminácie. Podnety som posudzovala z pohľadu ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, ktoré osobám so zdravotným postihnutím garantuje zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava SR“), a ktoré im garantované v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím. V súlade s uvedeným som svoju činnosť a činnosť zamestnancov Úradu komisára rozdelila do nasledovných kľúčových oblastí:
1.Oblasť služieb zamestnanosti a kompenzácií. V tejto oblasti som posudzovala a zisťovala najmä plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z článkov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré súvisia s právom osôb so zdravotným postihnutím na zamestnanie a s poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ako napr. Článok 5 Rovnosť a nediskriminácia, Článok 6 Ženy so zdravotným postihnutím, Článok 9 Prístupnosť, Článok 19 Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, Článok 20 Osobná mobilita, Článok 21 Sloboda prejavu a presvedčenia a prístupu k informáciám, Článok 22 Rešpektovanie súkromia, Článok 26 Habilitácia a rehabilitácia, Článok 27 Práca a zamestnanosť, Článok 28 Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.
2.Oblasť zdravotníctva a sociálneho poistenia. V tejto oblasti som posudzovala a zisťovala plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z článkov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane liečebnej rehabilitácie a z nárokov na sociálne poistenie, ako napr. Článok 6 Ženy so zdravotným postihnutím, Článok 9 Prístupnosť, Článok 15 Ochrana pred mučením alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním, Článok 16 Ochrana pred vykorisťovaním, násilím a zneužívaním, Článok 18 Sloboda pohybu a štátna
- 16 -
príslušnosť, Článok 20 Osobná mobilita, Článok 21 Sloboda prejavu a presvedčenia a prístupu k informáciám, Článok 22 Rešpektovanie súkromia, Článok 23 Rešpektovanie domova a rodiny, Článok 25 Zdravie, Článok 26 Habilitácia a rehabilitácia, Článok 28 Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana.
3.Oblasť občianskoprávnej a rodinnej agendy. V tejto oblasti som posudzovala a zisťovala plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z článkov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a ktoré sa týkajú manželstva, rodiny, rodičovstva, partnerských vzťahov, opatrovníctva a práva osôb so zdravotným postihnutím na spôsobilosť na právne úkony, ako napr. Článok 7 Deti so zdravotným postihnutím, Článok 12 Rovnosť pred zákonom, Článok 16 Ochrana pred vykorisťovaním, násilím a zneužívaním, Článok 18 Sloboda pohybu a štátna príslušnosť, Článok 22 Rešpektovanie súkromia, Článok 23 Rešpektovanie domova a rodiny.
4.Oblasť bezbariérovej prístupnosti. V tejto oblasti som posudzovala a zisťovala plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z článkov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a ktoré súvisia najmä s prístupom osôb so zdravotným postihnutím k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii, vrátane informačných a komunikačných technológií ako napr. Článok 9 Prístupnosť, Článok 10 Právo na život, Článok 12 Rovnosť pred zákonom, Článok 13 Prístup k spravodlivosti, Článok 14 Sloboda a osobná bezpečnosť, Článok 15 Ochrana pred mučením alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním, Článok 16 Ochrana pred vykorisťovaním, násilím a zneužívaním, Článok 18 Sloboda pohybu a štátna príslušnosť, Článok 20 Osobná mobilita, Článok 21 Sloboda prejavu a presvedčenia a prístup k informáciám.
5.Oblasť sociálnych služieb a vzdelávania. V tejto oblasti som posudzovala a zisťovala plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z článkov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré súvisia s poskytovaním a zabezpečovaním sociálnych služieb a inkluzívneho vzdelávania, ako napr. Článok 5 Rovnosť a nediskriminácia, Článok 8 Zvyšovanie povedomia, Článok 9 Prístupnosť, Článok 15 Ochrana pred mučením alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním, Článok 16 Ochrana pred vykorisťovaním, násilím a zneužívaním, Článok 19 Právo na nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, Článok 20 Osobná mobilita, Článok 21 Sloboda prejavu a presvedčenia a prístupu k informáciám, Článok 22 Rešpektovanie súkromia, Článok 23 Rešpektovanie domova a rodiny, Článok 24 Vzdelávanie, Článok 26 Habilitácia a rehabilitácia, Článok 28 Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana, Článok 29 Účasť na politickom a verejnom živote, Článok 30 Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových aktivitách a športe, Článok 31 Štatistika a zhromažďovanie údajov.
Podnety, s ktorými sa na mňa obrátili podávatelia podnetov, fyzické a právnické osoby, alebo porušenia, ktoré som začala posudzovať z vlastného podnetu, sa dotýkali práv osôb so zdravotným postihnutím zakotvených v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím a práv osôb zakotvených v Ústave SR, najmä:
-Článok 7 ods. 5 Ústavy SR, „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na vykonanie ktorých nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.“.
- 17 -
-Článok 12 ods. 2 Ústavy SR, „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“.
-Článok 15 ods. 1 Ústavy SR, „Každý právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“.
-Článok 16 ods. 1 Ústavy SR, „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.“ a ods. 2 „Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“.
-Článok 19 ods. 1 Ústavy SR, „Každý právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“.
-Článok 35 ods. 3 Ústavy SR, „Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať.“.
-Článok 39 ods. 1 Ústavy SR, „Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.“.
-Článku 39 ods. 2 Ústavy SR, „Každý, kto je v hmotnej núdzi, právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.“.
-Článku 39 ods.3 Ústavy SR, „Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.“.
-Článok 40 ods. 1 Ústavy SR „Každý právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“.
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 317/2010 Z. z. (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z. - Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím) a Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 318/2010 Z. z. (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/2010 Z. z. Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím), v plnom znení k dispozícii na webovom portáli komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím
- 18 -
1.4Štatistické informácie o činnosti
Graf 1Porovnanie počtu prijatých podnetov podľa rokov 2016/2017/2018
jan.
feb.
mar.
apr.
máj
jún
júl
aug.
sep.
okt.
nov.
dec.
2016
5
4
23
32
35
52
56
38
55
61
60
45
2017
56
34
31
21
40
54
52
45
36
38
37
24
2018
41
53
40
34
52
40
40
44
62
49
39
24
0
10
20
30
40
50
60
70
2016
2017
2018
Graf 2Porovnanie celkom
Tabuľka 1Porovnanie celkom
466
468
518
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Prijaté podnety
466
468
518
- 19 -
Graf 3Porovnanie počtu ukončených podnetov podľa rokov 2016/2017/2018
jan.
feb.
mar.
apr.
máj
jún
júl
aug.
sep.
okt.
nov.
dec.
2016
3
1
14
29
26
43
38
22
22
16
7
2
2017
44
30
22
19
37
46
48
40
57
54
59
37
2018
51
43
46
34
46
37
46
42
38
52
45
31
0
10
20
30
40
50
60
70
2016
2017
2018
Graf 4Porovnanie celkom
Tabuľka 2Porovnanie celkom
223
493
511
0
100
200
300
400
500
600
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Ukončené podnety
223
493
511
- 20 -
Graf 5Typy podnetov prijatých v r. 2018
Graf 6Spôsob podania podnetov v r. 2018
22
296
200
Návrh na zmenu legislatívy
Podnet na preskúmanie
Žiadosť o poradenstvo
99
173
137
96
13
Elektronický formulár
E-mail
Osobne
Pošta
Vlastná iniciatíva
Graf 7Stav prijatých podnetov v r. 2018
128
350
40
Koná sa
Ukončené
V sledovaní
- 21 -
Graf 8Spôsob ukončenia podnetov prijatých v r. 2018
77
5
5
14
15
175
14
10
15
115
24
28
2
5
5
Odloženie podnetu § 22
Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru
Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na zmenu právnej úpravy
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.)
Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.)
Vyjadrenie - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Vyjadrenie - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Vyjadrenie - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy...
Vyjadrenie - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon...
Vyjadrenie - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Vyjadrenie - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy ...
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Graf 9Dôvod odloženia podnetov prijatých v r. 2018
16
3
11
4
20
16
2
2
3
Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a)
Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.)
Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.)
Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.)
Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c)
Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d)
Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a)
Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c)
Opakovaný podnet, ktorý už komisár vybavil a neobsahuje nové skutočnosti komisár (§ 22 ods. 2...
0
5
10
15
20
25
- 22 -
Graf 10Počet podnetov prijatých v r. 2018 podľa referátov
82
74
199
66
97
Referát bezbariérových prístupností
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
0
50
100
150
200
250
Graf 11Prehľad porušení rozhodujúcich článkov Dohovoru v podnetoch ukončených v r. 2018
1
1
1
1
1
2
3
3
5
6
7
9
14
Článok 15 Ochrana pred mučením alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním
Článok 22 Rešpektovanie súkromia
Článok 25 Zdravie
Článok 29 Účasť na politickom a verejnom živote
Článok 7 Deti so zdravotným postihnutím
Článok 24 Vzdelávanie
Článok 23 Rešpektovanie domova a rodiny
Článok 13 Prístup k spravodlivosti
Článok 12 Rovnosť pred zákonom
Článok 19 Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti
Článok 9 Prístupnosť
Článok 20 Osobná mobilita
Článok 28 Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana
0
2
4
6
8
10
12
14
16
- 23 -
Graf 12Prehľad vekových kategórií dotknutých osôb
Tabuľka 3Prehľad vekových kategórií dotknutých osôb
31
24
25
30
52
48
34
34
<10 rokov
10-18
19-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71>
Vek
Počet podnetov
Do 10 rokov
31
10-18 rokov
24
19-30 rokov
25
31-40 rokov
30
41-50 rokov
52
51-60 rokov
48
61-70 rokov
34
Nad 71 rokov
34
- Služby zamestnanosti a kompenzácie -
- 24 -
2PREŠETROVANIE PODNETOV
2.1Služby zamestnanosti a kompenzácie
2.1.1Štatistické informácie o činnosti
Graf 13Porovnanie počtu prijatých podnetov podľa rokov 2016/2017/2018
jan.
feb.
mar.
apr.
máj
jún
júl
aug.
sep.
okt.
nov.
dec.
2016
2
3
4
13
11
17
27
21
26
22
28
15
2017
23
19
12
11
17
23
17
17
12
10
19
5
2018
14
22
9
11
22
11
16
23
28
19
18
6
0
5
10
15
20
25
30
2016
2017
2018
Graf 14Porovnanie počtu ukončených podnetov podľa rokov 2016/2017/2018
jan.
feb.
mar.
apr.
máj
jún
júl
aug.
sep.
okt.
nov.
dec.
2016
0
0
0
3
4
6
11
18
12
10
16
21
2017
17
13
8
22
22
33
27
18
16
12
13
18
2018
15
19
8
9
18
23
11
16
17
7
19
12
0
5
10
15
20
25
30
35
2016
2017
2018
- Služby zamestnanosti a kompenzácie -
- 25 -
Graf 15Typy podnetov prijatých v r. 2018
10
95
94
Návrh na zmenu legislatívy
Podnet na preskúmanie
Žiadosť o poradenstvo
Graf 16Prehľad porušení rozhodujúcich článkov Dohovoru v podnetoch ukončených v r. 2018
1
1
2
5
9
Článok 23 Rešpektovanie domova a rodiny
Článok 28 Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana
Článok 13 Prístup k spravodlivosti
Článok 19 Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti
Článok 20 Osobná mobilita
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- Služby zamestnanosti a kompenzácie -
- 26 -
Graf 17Prehľad zamerania podnetov
</