NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-709/2019
1697
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. marca 2019
k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1409)
Národná rada Slovenskej republiky
A. ž i a d a
vládu Slovenskej republiky,
aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou a
vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že Slovenská republika sa
nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách
a domácemu násiliu a o boji proti nemu;
B. p o v e r u j e
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby informoval vládu Slovenskej republiky o tomto
uznesení.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter Š u c a v. r.
Jana C i g á n i k o v á v. r.