1
SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISÁRKY PRE DETI  
ZA ROK 2018  
I. PRÁVA DIEŤAŤA  
A. Medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v oblasti práv dieťaťa.  
V roku 2019 si pripomíname 30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa (1989)  
Organizáciou spojených národov (ďalej len „Dohovor“). Idey dohovoru vychádzajú zo zásad  
vyhlásených v Charte Spojených národov, ktorá potvrdzuje vieru v základné ľudské práva,  
v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti. Rovnako vychádzajú zo Všeobecnej deklarácie  
ľudských práv (1948), v ktorej Spojené národy vyhlásili, že detstvo má nárok na osobitnú  
starostlivosť a pomoc v presvedčení, že rodina, ako základná jednotka spoločnosti a prirodzené  
prostredie pre rast a blaho všetkých svojich členov a najmä detí, musí mať nárok na potrebnú  
ochranu a takú pomoc, aby mohla bezo zvyšku plniť svoju úlohu v spoločnosti, uznávajúc, že  
v záujme plného a harmonického rozvoja osobnosti musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí  
v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia. Záväzky formulované v Dohovore vychádzajú tiež  
z potreby zabezpečiť dieťaťu osobitnú starostlivosť zakotvenú v Ženevskej deklarácii práv  
dieťaťa (1924) a z Deklarácie práv dieťaťa (1959) a uznanej vo Všeobecnej deklarácii  
ľudských práv, v Medzinárodnom pakte o občianskych, sociálnych a kultúrnych právach  
(1966), v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966)  
a v štatútoch a v príslušných dokumentoch odborných organizácií zaoberajúcich sa starostlivosťou  
o blaho detí. Dohovor má na mysli postulát zakotvený v Deklarácii práv dieťaťa, že dieťa  
potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po  
ňom.  
Pri posudzovaní práv detí je zásadným princípom podľa článku 3 Dohovoru záujem  
dieťaťa; tento záujem musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej  
sa detí, nech už sa uskutočňuje verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej  
starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi alebo zákonodarnými orgánmi. Toto právo sa  
vzťahuje na jednotlivé deti, skupinu detí alebo deti všeobecne1) a vyjadruje jednu zo základných  
hodnôt, na ktorých je Dohovor budovaný. V Dohovore nie je určená žiadna hierarchia práv, preto  
všetky práva v ňom zakotvené sú v najlepšom záujme dieťaťa a žiadne právo nesmie byť ohrozené  
negatívnym výkladom najlepšieho záujmu dieťaťa.  
Slovenská republika, ako štát, ktorý ratifikoval Dohovor, sa zaviazala v článku 3 ods. 2  
Dohovoru zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho blaho,  
pričom musí brať zreteľ na práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo iných  
osôb právne za neho zodpovedných a robiť pre to všetky potrebné zákonodarné a správne  
opatrenia. Ďalej sa Slovenská republika zaviazala, že zabezpečí, aby inštitúcie, služby a zariadenia  
zodpovedné za starostlivosť a ochranu detí zodpovedali štandardom ustanoveným kompetentnými  
úradmi, najmä v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia, počtu a vhodnosti svojho personálu ako  
aj kompetentného dozoru. Dohovor v článku 4 zaväzuje Slovenskú republiku vykonať všetky  
potrebné zákonodarné, správne a iné opatrenia na vykonávanie práv uznaných Dohovorom  
1) Ďalej v texte budú všetky tieto kategórie označené pojmom „dieťa.“  
2
 
 
v maximálnom rozsahu svojich prostriedkov a v prípade potreby aj v rámci medzinárodnej  
spolupráce. Práva dieťaťa sú ďalej podrobnejšie rozpracované v osobitných dokumentoch2).  
Výbor OSN pre práva dieťaťa3 (ďalej len „Výbor OSN“) vydal Všeobecný komentár  
č. 14 (2013) o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepšieho záujmu (ďalej len  
„Všeobecný komentár 14“),4) ktorý má ako výkladové stanovisko výboru poskytnúť štátom a  
ostatným zainteresovaným na uplatňovaní práv dieťaťa istý návod pre správne pochopenie a  
uplatňovanie Dohovoru. Výbor považuje Všeobecný komentár za rámec pre posudzovanie a  
určovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, pričom jeho snahou „nie je predpísať, čo je najlepšie pre  
dieťa v každej situácii a čase.“  
Z pohľadu posudzovania najlepšieho záujmu dieťaťa je každé dieťa jedinečné.  
Povinnosť zohľadniť okolnosti každého prípadu je garantovaná komplexnosťou, pružnosťou a  
adaptabilitou tohto pojmu. Rozhodujúcimi kritériami, ktoré majú byť použité pri posudzovaní  
najlepšieho záujmu dieťaťa, sú najmä osobný kontext, aktuálna situácia a potreba dieťaťa. Výbor  
vo Všeobecnom komentári 14 zdôrazňuje, že pri posudzovaní najlepšieho záujmu sa má prihliadať  
najmä na okolnosti, ktoré súvisia s individuálnymi charakteristikami dieťaťa. Ide najmä o  
charakteristiky ako vek, pohlavie, stupeň zrelosti, skúsenosti, príslušnosť k menšinovej skupine,  
telesné, zmyslové alebo intelektuálne postihnutie, ako aj sociálny kontext, v ktorom dieťa žije. Do  
úvahy by mali byť brané okolnosti ako prítomnosť, či absencia rodičov, kvalita vzťahov dieťaťa s  
biologickou alebo náhradnou rodinou, prostredie, v ktorom dieťa žije3). Najlepší záujem dieťaťa  
je komplexným, pružným a flexibilným pojmom. Jeho obsah sa má určiť podľa okolností prípadu,  
v ktorom sa dieťa nachádza alebo ktoré sa dieťaťa dotýkajú, prípadne dieťa ovplyvňujú. Preto aj  
prijatie konkrétnych rozhodnutí alebo opatrení vždy závisí od posúdenia celkovej situácie  
dotknutého dieťaťa. Najlepší záujem dieťaťa má byť riadne integrovaný a konzistentne  
uplatňovaný, nielen vo všetkých vykonávacích opatreniach a súdnych konaniach, ktoré priamo  
alebo nepriamo ovplyvňujú dieťa, ale tento princíp má byť implementovaný do rozhodovacej  
činnosti zákonodarných orgánov, samosprávnych orgánov a ďalších subjektov v týchto oblastiach.  
Sem patrí aj opis, akým spôsobom sa najlepšie záujmy dieťaťa skúmajú a hodnotia a aká váha sa  
im pripisuje pri rozhodovaní podľa konkrétnej situácie dieťaťa. Všetky súdne a správne  
rozhodnutia, týkajúce sa dieťaťa, majú byť vydávané s tým, že najlepší záujem dieťaťa je  
prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní v danej veci. Výraz „prvoradé hľadisko“ znamená, že  
najlepší záujem dieťaťa sa nesmie posudzovať na rovnakej úrovni s inými hľadiskami.  
Opodstatnenosť tejto silnej pozície je daná špecifickou situáciou, v ktorej sa dieťa nachádza alebo  
ktorá sa ho primárne týka. U dieťaťa je to často závislosť na dospelej osobe, napr. rodičovi, ďalej  
nemožnosť vyjadriť sa a podobne. I napriek článku 12 Dohovoru majú deti menej možností  
vyjadriť svoje názory a dôrazne sa zastať svojich záujmov. Preto tí, ktorí o nich rozhodujú, musia  
2) Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch - publikovaný ako  
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 256/2009 Z. z.  
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii - publikovaný  
ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2004 Z. z.  
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (OPCP) - publikovaný ako Oznámenie  
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 91/2014 Z. z.  
3 ) Výbor OSN sa skladá z desiatich odborníkov vysokého morálneho charakteru a uznávaných schopností v oblasti,  
ktorá je predmetom Dohovoru. Členov výboru volia štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, z radov ich  
štátnych príslušníkov a vykonávajú túto funkciu ako súkromné osoby, pričom sa berie ohľad na spravodlivé  
zemepisné rozdelenie a na zastúpenie hlavných právnych systémov.  
4) Všeobecný komentár Výboru OSN pre práva dieťaťa č. 14 (2013) o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho  
alebo jej najlepšieho záujmu (General comment No. 14 - 2013 on the right of the child to have his or her best  
interests taken as a primary consideration).  
3
tieto záujmy a názory explicitne poznať. Ak sa záujmy dieťaťa nezdôrazňujú, často sa stáva, že sa  
prehliadnu alebo sa na ne pozabudne. Aj potencionálne konflikty medzi najlepším záujmom  
dieťaťa a individuálnymi právami iných osôb treba riešiť individuálne, prípad od prípadu,  
zvažovať záujmy strán a snažiť sa ich zosúladiť, pričom najlepší záujem dieťaťa musí byť  
prvoradým hľadiskom, ktoré má prioritu a nie je len jedným zo záujmov strán konfliktu.3)  
Flexibilita koncepcie najlepšieho záujmu dieťaťa umožňuje rôznorodo reagovať na situáciu, v  
ktorej sa dieťaťa nachádza, alebo ktorá ho ovplyvňuje. To dáva priestor aj na negatívny výklad  
tohto pojmu, dokonca jeho zneužívanie, napr. zo strany rodičov alebo iných osôb, ktoré sa buď o  
dieťa starajú, alebo sú mu blízke. Tieto osoby niekedy v snahe chrániť svoje vlastné záujmy,  
prípadne ublížiť napr. druhému rodičovi, cielene zneužívajú tento princíp a dovolávajú sa  
rešpektovania najlepšieho záujmu dieťaťa v administratívnych konaniach a súdnych konaniach.  
Avšak dôležitý je aj prístup odborných pracovníkov, aby sa hľadisko najlepšieho záujmu dieťaťa  
uplatňovalo komplexne vo všetkých záležitostiach, vrátane vyhrotených konfliktov, napr. v  
rodinnoprávnych veciach.  
Jednotlivé práva dieťaťa a povinnosti Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z Dohovoru  
sú obsiahnuté v prílohe č.1.  
B. Implementácia záväzkov dohovoru v právnom poriadku SR  
V zmysle článku 154c Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) je Dohovor  
súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a má prednosť pred zákonom, ak zabezpečuje  
väčší rozsah ústavných práv a slobôd. Pripomíname, že v zmysle konštantnej judikatúry  
Ústavného súdu Slovenskej republiky k článku 154c Ústavy predstavujú Dohovor a judikatúra naň  
sa vzťahujúca pre vnútroštátne orgány aplikácie práva záväzné výkladové smernice na výklad  
a uplatňovanie zákonnej úpravy základných práv a slobôd zakotvených v druhej hlave Ústavy,  
a tým normujú rámec, ktorý tieto orgány v konkrétnom prípade nemôžu prekročiť.  
Pokiaľ ide o právny poriadok Slovenskej republiky, viaceré záväzky Dohovoru sú  
obsiahnuté v Ústave a zároveň sú jednotlivé záväzky v celom rozsahu implementované  
v osobitných zákonoch. Pojem najlepšieho záujmu dieťaťa a všetky ustanovenia Dohovoru sú v  
slovenskej vnútroštátnej právnej úprave plne rešpektované. Z Dohovoru, ktorý zaväzuje Slovenskú  
republiku, vyplýva pozitívny záväzok štátu urobiť opatrenia, prostredníctvom ktorých sa každému  
dieťaťu zabezpečí možnosť uplatniť svoje práva zaručené týmto Dohovorom (II. ÚS 47/97).  
Zoznam týchto právnych predpisov je uvedený v prílohe č. 2.  
4
 
II. POSTAVENIE KOMISÁRA PRE DETI  
A. Pôsobnosť komisára pre deti  
Postavenie a pôsobnosť, povinnosti a oprávnenia komisára pre deti vymedzené  
v zákone č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným  
postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon o komisárovi pre deti“). Ustanovenie § 2 zákona o komisárovi pre deti vymedzuje  
základnú úlohu komisára pre deti, ktorou je podieľanie sa na ochrane práv detí podporou a  
presadzovaním práv priznaných dieťaťu medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská  
republika viazaná. Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o komisárovi pre deti vymedzuje osobný rozsah  
pôsobnosti komisára pre deti na orgány verejnej správy, ktorými sú na účely tohto zákona orgány  
štátnej správy, orgány územnej samosprávy a ďalej na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré  
podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností v oblasti verejnej správy a na právnické  
osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o komisárovi pre deti  
negatívne vymedzuje, na ktoré orgány sa pôsobnosť komisára pre deti nevzťahuje. Ide o výkon  
právomocí Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), prezidenta Slovenskej  
republiky, vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), Ústavného súdu Slovenskej republiky,  
prokuratúry, súdu, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv,  
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, spravodajských služieb a výkon rozhodovacích  
právomocí policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní; to neplatí, ak ide o právomoci,  
ktoré tieto orgány vykonávajú ako orgány verejnej správy.  
Povinnosti komisára pre deti vymedzuje ustanovenie § 4 ods. 1 a ods. 4 zákona  
o komisárovi pre deti, pričom komisár pre deti  
a) posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv dieťaťa,  
b) monitoruje dodržiavanie práv dieťaťa najmä vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia  
záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika  
viazaná, a uskutočňovaním výskumov a prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti  
práv detí,  
c) presadzuje záujmy detí v spoločnosti, spolupracuje s deťmi priamo alebo prostredníctvom  
organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí, konzultuje s deťmi veci, ktoré sa ich týkajú,  
skúma názory detí a podporuje ich záujem o verejné otázky,  
d) podporuje zvyšovanie povedomia o právach dieťaťa v spoločnosti,  
e) spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú  
na výkone práv dieťaťa alebo ochrane práv dieťaťa.  
Ďalšie povinnosti komisára pre deti sú ustanovené v § 5 ods. 1 zákona o komisárovi pre  
deti, a to povinnosť predkladať národnej rade každoročne do konca marca správu o činnosti za  
predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy sú najmä poznatky z činností podľa § 4 ods.  
1 písm. a) a b) a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.  
Podľa § 4 ods. 3 ak je dieťa vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. b) alebo ods.  
2 písm. b) Trestného poriadku (ďalej len „kolúzna väzba“), výkon oprávnenia hovoriť aj bez  
prítomnosti tretích osôb s dieťaťom, ktoré je umiestnené v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest  
odňatia slobody, ochranné liečenie alebo ochranná výchova, alebo v mieste, kde sa vykonáva  
ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu,  
je komisár pre deti povinný oznámiť príslušnému prokurátorovi najneskôr do siedmich dní.  
5
 
 
Podľa § 7 ods. 4 zákona o komisárovi pre deti môže komisár pre deti poveriť riaditeľa  
Úradu komisára pre deti (ďalej len „úrad“) alebo zamestnanca úradu plnením úloh podľa § 4 ods.  
2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu a písm. b) okrem výkonu oprávnenia podľa § 4 ods. 2  
písm. b) v mieste, kde sa vykonáva kolúzna väzba.  
Oprávnenia komisára pre deti sú upravené v § 4 ods. 2 a 4 nasledovne:  
komisár pre deti je oprávnený  
a) požadovať  
1. informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania práv dieťaťa a na účely monitorovania  
dodržiavania práv dieťaťa,  
2. kópie spisovej dokumentácie na účely posúdenia dodržiavania práv dieťaťa vrátane kópií  
dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových  
záznamov,  
3. od orgánov verejnej správy výkon ich oprávnení,  
4. stanovisko k výsledku posúdenia podľa odseku 1 písm. a) a stanovisko k výsledku  
monitorovacej činnosti podľa odseku 1 písm. b) a prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia  
alebo monitorovacej činnosti je zistenie, že bolo porušené právo dieťaťa alebo ohrozené  
právo dieťaťa,  
b) hovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s dieťaťom, ktoré je umiestnené v mieste, kde sa  
vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie alebo ochranná výchova, alebo v  
mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo neodkladné opatrenie  
podľa osobitného predpisu,  
c) predkladať oznámenia v mene dieťaťa alebo detí podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je  
Slovenská republika viazaná,  
d) podávať vyjadrenia v prípadoch, ktoré posudzoval podľa odseku 1 písm. a),  
e) vydávať stanoviská vo veciach dodržiavania práv dieťaťa,  
f) navrhovať prostriedky nápravy podľa výsledkov posúdenia podľa odseku 1 písm. a) alebo  
podľa výsledkov monitorovacej činnosti podľa odseku 1 písm. b),  
g) zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi.  
Ak je dieťa vo väzbe, komisár pre deti je oprávnený hovoriť s dieťaťom po dohode s  
obhajcom dieťaťa.  
Podľa § 7 ods. 1 zákona o komisárovi pre deti úlohy spojené s odborným, organizačným a  
materiálno-technickým zabezpečením činnosti komisára pre deti plní úrad.  
Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona o komisárovi pre deti má každý právo obrátiť sa na  
komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa. Podľa  
ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o komisárovi pre deti má dieťa právo obrátiť sa na komisára pre  
deti priamo alebo aj prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka  
alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.  
6
B. Nezávislosť komisára pre deti  
Podľa § 2 ods. 2 zákona o komisárovi pre deti komisár pre deti predstavuje nezávislý  
orgán, ktorý svoju pôsobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov.  
Nezávislosť komisára pre deti znamená, že žiadny orgán verejnej moci nemá nijaké  
oprávnenie vydávať príkazy, ktoré by mohli formovať rozhodnutie komisára pre deti, či  
uplatní svoju právomoc alebo o spôsobe, akým ju uplatní. Nezávislosť má zásadný význam pre  
existenciu inštitútu komisára pre deti. Zárukou nezávislosti komisára pre deti je nezlučiteľnosť  
funkcie komisára pre deti s inými ústavnými funkciami. Komisár pre deti nemôže popri výkone  
funkcie komisára pre deti vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo inú platenú  
funkciu, byť členom politickej strany alebo politického hnutia, podnikať ani vykonávať inú  
zárobkovú činnosť okrem správy vlastného majetku, správy majetku dieťaťa, správy majetku  
osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo správy majetku osoby, ktorá  
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, a vedeckej, pedagogickej, literárnej, a umeleckej  
činnosti. Ak by aj po úspešnej voľbe vykonával vyššie uvedené funkcie, alebo činnosti, je povinný  
do 30 dní odo dňa začatia výkonu funkcie takúto činnosť, resp. funkciu ukončiť alebo vykonať  
zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.  
V rámci Správy o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej  
a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa  
pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN  
pre práva dieťaťa Výbor v ustanovení č. 12 ods. a) a b) v súvislosti s vytvorením samostatného  
inštitútu komisára pre deti, uviedol i záväzok pre štát prostredníctvom ministerstva financií: V  
zmysle svojho všeobecného komentára č. 2 (2002) o úlohe nezávislých inštitúcií pre  
zachovávanie ľudských práv, Výbor odporúča, aby zmluvný štát zabezpečil nezávislosť  
inštitútu komisára pre deti, v zmysle procesu jeho zvolenia, financovania, mandátu a imunity  
s cieľom garantovať plný súlad s Parížskymi zásadami a aby zabezpečil adekvátne  
a dlhodobé financovanie pre inštitút komisára pre deti a zriadil systém monitorovania  
implementácie opatrení navrhnutých komisárom.".  
7
 
III. ČINNOSŤ KOMISÁRKY PRE DETI  
A. Pomoc pri ochrane práv dieťaťa na základe podnetu alebo z vlastnej  
iniciatívy  
Na rozdiel od ostatných orgánov, ktoré sa ochranou práv zaoberajú, komisárka pre deti  
(ďalej len „komisárka“) sa zaoberá výlučne právami detí a presadzuje zákonným spôsobom ich  
ochranu v súlade so všeobecným princípom najlepšieho záujmu dieťaťa.  
Podľa § 2 ods. 3 zákona o komisárovi pre deti sa na komisárku môže obrátiť každý, kto má  
vedomosť o porušovaní práv detí alebo o ich ohrození. Zároveň v zmysle § 2 ods. 4 má dieťa  
právo obrátiť sa na komisárku samo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia svojich  
rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo zverené do starostlivosti.  
Pri styku s komisárkou môže každý používať svoj materinský jazyk a komunikovať vo  
forme pre neho prístupnej. Podnet komisárke možno podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom  
deti www.komisarpredeti.sk, e-mailom info@komisarpredeti.sk. Taktiež je možné využiť  
Slovenskú poštu, a. s., ktorá doručí akékoľvek podanie označené „Pre komisárku pre deti“, bez  
toho, aby takéto podanie bolo opatrené poštovou známkou, alebo aby bolo v obálke. Zároveň úrad  
zriadil non-stop linku 0950 439 342, na ktorú sa môžu osoby, ktoré potrebujú pomoc, obrátiť.  
V roku 2018 evidoval úrad 1566 podnetov, čo je oproti roku 2017 nárast o 479  
evidovaných podnetov a oproti roku 2016 predstavuje nárast o 632 evidovaných podnetov.  
Z toho komisárka a zamestnanci úradu prešetrovali 844 podnetov, teda o 327 viac ako v roku  
2017, kedy to bolo 517 prešetrovaných prípadov a oproti roku 2016 (328 podnetov) narástol počet  
prešetrovaných podnetov o 516. Nových podnetov bolo v hodnotenom roku 534, čo je oproti  
roku 2017 nárast o 176 podnetov a oproti roku 2016 narástol tento počet o 206 prípadov. Pritom  
z predchádzajúceho roku sa v roku 2018 prešetrovalo ešte aj 310 podnetov, ktoré nebolo možné  
najmä z dôvodov prebiehajúcich konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy, či inými inštitúciami  
uzatvoriť v roku 2017.  
2016 934  
2017 1087  
2018 1566  
328  
504  
844  
328  
358  
534  
606  
583  
722  
606  
146  
310  
325  
451  
258  
271  
8
 
 
Rapídny nárast podaných podnetov dokumentuje dôveru ľudí v pomoc komisárky  
a úradu vo veciach ochrany práv dieťaťa, v ktorých inštitúcie, do ktorých pôsobnosti patrí  
veci podľa zákona riešiť, zlyhávajú. O dôvere v činnosť komisárky nasvedčujú aj viaceré  
listy a správy SMS, v ktorých deti ďakujú komisárke za poskytnutú pomoc.  
Berúc do úvahy množstvo riešených podnetov, nie je možné v predkladanej správe uvádzať  
všetky prešetrované prípady. Pre ilustráciu o type porušovaných práv dieťaťa však uvádzame  
niekoľko príkladov posudzovaných podnetov a tiež niekoľko prípadov riešených z iniciatívy  
komisárky. S úmyslom ochrániť súkromie dotknutých detí a ďalších zúčastnených osôb  
a zároveň s cieľom zachovať zákonom chránené osobné údaje detí a zúčastnených osôb sú  
jednotlivé osoby v ilustratívnych príkladoch prísne anonymizované; neuvádzame mená a  
ani miesto, kde k porušeniu práv detí došlo. Zdôrazňujeme, že akákoľvek podobnosť alebo  
snaha o identifikáciu osôb s prezentovanými prípadmi nie je namieste.  
Jednotlivé prezentované prípady sme rozčlenili do vecných skupín práv dieťaťa  
uvádzaných v Dohovore.  
1. Právo dieťaťa na rodinu  
Komisárka od začiatku svojej činnosti prešetrovala viaceré podnety, ktoré sú spojené  
s ochranou práva dieťaťa na rodinu. Dohovor v čl. 9 ukladá štátom, ktoré sú zmluvnou stranou  
Dohovoru, povinnosť zabezpečiť, aby dieťa nemohlo byť oddelené od svojich rodičov proti ich  
vôli, ibaže príslušné úrady na základe súdneho rozhodnutia a v súlade s platným právom a v  
príslušnom konaní určia, že také oddelenie je potrebné v záujme dieťaťa. Také určenie môže byť  
nevyhnutné v niektorom konkrétnom prípade, napríklad, ak ide o zneužívanie alebo zanedbávanie  
dieťaťa rodičmi pobytu dieťaťa. V akomkoľvek konaní o týchto právach je štát povinný poskytnúť  
všetkým dotknutým stranám možnosť zúčastniť sa na konaní a oznámiť svoje stanoviská; to sa  
týka aj dieťaťa, ak je to vzhľadom na jeho rozumové schopnosti možné. Štát je ďalej povinný  
zabezpečiť právo dieťaťa oddeleného od jedného alebo dvoch rodičov udržiavať pravidelné  
osobné kontakty s oboma rodičmi, ibaže by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa. Tieto práva sú  
implementované najmä v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rodine“), v zákone č. 160/2015 Z. z.  
Civilný sporový poriadok, v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a v zákone  
9
 
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávne ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane  
detí“).  
Podnety, ktoré boli v hodnotenom období komisárke podané, v značnej miere smerujú  
k ochrane práva dieťaťa na rodinu a komisárka spolu so zamestnancami úradu venujú ochrane  
tohto práva významnú pozornosť. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že pri presadzovaní práva  
dieťaťa na oboch rodičov, resp. aj na širšiu rodinu komisárka nezohľadňuje záujem žiadneho  
z rodičov, alebo iných členov rodiny (napr. starých rodičov); jediným a prvoradým hľadiskom  
pri presadzovaní práva dieťaťa na rodinu je najlepší záujem dieťaťa, a to bez ohľadu na  
to, čo je a čo nie je v záujme ktoréhokoľvek z jeho rodičov.  
Podnet 1  
Právo dieťaťa na oboch rodičov  
Komisárke bol začiatkom januára 2018 doručený podnet od otca dieťaťa s požiadavkou  
ochrany najlepšieho záujmu 8-ročného dieťaťa v súvislosti s právom dieťaťa na oboch rodičov.  
Vzhľadom na konfliktnosť vzťahov s bývalou partnerkou sa otec nevedel dohodnúť na modifikácií  
výkonu rodičovských práv a povinností. Domáhal sa striedavej osobnej starostlivosti, ktorá by  
bola podľa tvrdenia otca v najlepšom záujme dieťaťa a mal záujem sa podieľať na starostlivosti  
o svoje dieťa vo väčšom rozsahu.  
Komisárka požiadala príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
(ďalej len „orgán sociálnoprávnej ochrany detí“) o súčinnosť, a to o zaslanie dokumentácie, o  
vykonanie prešetrenia v domácnosti rodičov a o zaslanie správy z prešetrenia rodinných pomerov  
rodičov. Zo spisovej dokumentácie a správy z prešetrenia bolo zrejmé, že príslušný orgán  
sociálnoprávnej ochrany detí už v minulosti vykonával vo veci úkony, predovšetkým poskytol  
poradenstvo pri podaní návrhov na súde.  
Právna úprava  
Čl. 3 Dohovoru  
Pri všetkých akciách týkajúcich sa detí, či už podniknutých verejnými alebo súkromnými inštitúciami sociálnej  
starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi, alebo zákonodarnými zbormi, najlepšie záujmy dieťaťa musia byť prvoradé.  
Garantuje dieťaťu právo na posúdenie a rešpektovanie jeho najlepších záujmov pri akýchkoľvek postupoch,  
opatreniach, rozhodnutiach, uplatňovaných vo všetkých legislatívnych, administratívnych, súdnych konaniach  
a rozhodnutiach, ako aj vo všetkých politikách, vnútroštátnych právnych predpisoch, programoch, projektoch,  
relevantných pre deti a s dopadom na deti.  
Čl. 2 zákona o rodine  
Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne cháni.  
Čl. 5 zákona o rodine  
Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri  
určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä: úroveň starostlivosti o dieťa, bezpečie  
dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava, ochrana dôstojnosti, ako aj duševného,  
telesného a citového vývinu dieťaťa, okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo zdravotným  
postihnutím dieťaťa ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi  
do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou, podmienky na zachovanie identity  
dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa, názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následne  
pocitu viny, podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými  
blízkymi osobami, využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah  
do rodičovských práv a povinností.  
10  
Po preštudovaní zaslanej dokumentácie dospela komisárka k záveru, že navrhovaná  
forma úpravy výkonu rodičovských práv nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Vzájomná  
nevraživosť medzi rodičmi neumožňovala dospieť k inému záveru. Z dôvodu zvýšenia ochrany  
práv dieťaťa a zabezpečenia ochrany jeho najlepšieho záujmu komisárka požiadala príslušný  
konajúci súd o pribratie komisárky do súdneho konania vo veci úpravy výkonu práv a povinností  
rodičov k dieťaťu.  
Počas dokazovania skutočností, ktoré tvorili obsah spisu, ako aj tvrdení na samotnom  
pojednávaní chránila komisárka najlepší záujem dieťaťa. Od podania návrhu až po konečné  
rozhodnutie sa uskutočnili tri pojednávania, na ktorých poverený zamestnanec úradu predniesol  
stanovisko komisárky, ktoré vyústili k schváleniu rodičovskej dohody, ku ktorej sa komisárka  
a zamestnanec úradu snažili cestou právneho a sociálneho poradenstva po celý čas dospieť (aj  
v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí). Dosiahnutá rodičovská dohoda, schválená  
súdom, reflektovala najlepší záujem dieťaťa, a to tak, že dieťa ostalo v osobnej starostlivosti  
matky a otcovi sa rozšíril styk s dieťaťom na maximálnu možnú mieru.  
Závery  
Aktivity komisárky a zamestnanca úradu boli úspešné; rodičia aj pod vplyvom aktivít  
komisárky napokon uprednostnili záujem dieťaťa pred ich vlastnými záujmami a  
prostredníctvom dohody si upravili výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu,  
a to takým spôsobom, ktorý odráža jeho najlepší záujem, ktorý by mal prispieť k riadnemu  
telesnému, duševnému a morálnemu vývinu dieťaťa. Dohodou sa rodičia rozhodli vyriešiť  
všetky otázky spoločnej výchovy dieťaťa do budúcnosti tak, aby boli čo najviac v prospech  
dieťaťa, aby sa rozdielne bývanie rodičov v čo možno najmenšej miere odrazilo na jeho zdraví,  
duševnej pohode, morálnom a sociálnom rozvoji.  
Prípad bude komisárka naďalej v pravidelných intervaloch monitorovať.  
Podnet 2  
Právo dieťaťa na udržiavanie styku s druhým rodičom  
Matka dieťaťa sa na komisárku obrátila v januári 2018 s požiadavkou na ochranu práva  
dieťaťa udržiavať osobné vzťahy aj s druhým rodičom t. j. otcom dieťaťa.  
Otec podal na príslušný súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv, na základe  
ktorého žiadal zveriť dieťa matke s tým, že aj on bude oprávnený sa s ním stretávať v pravidelných  
intervaloch. Výkon jeho rodičovských práv bol v minulosti (v roku 2017) obmedzený  
neodkladným opatrením, ktorým mu bola uložená povinnosť neprichádzať do styku s matkou a  
ani s dieťaťom. Obaja rodičia mali záujem vyriešiť situáciu formou mediácie, ale pretože ju nebolo  
možné uskutočniť (vzhľadom na právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu o neodkladnom  
opatrení), obrátila sa matka na komisárku s prosbou o poskytnutie pomoci.  
Právna úprava  
Čl. 9 ods. 3 Dohovoru  
Štát musí rešpektovať právo dieťaťa, oddeleného od jedného alebo obidvoch rodičov, udržiavať osobné vzťahy  
a pravidelný styk s obidvoma z nich, okrem prípadu, keby to bolo v rozpore s najlepšími záujmami dieťaťa.  
11  
§ 36 ods. 1, § 24 ods. 4 zákona o rodine zákona o rodine  
Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv  
a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí,  
ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. § 25 ods. 1 až 2 zákona o rodine.  
Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo schválení dohody rodičov rešpektuje právo  
maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa,  
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča  
dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na  
výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržiavanie  
pravidelného, rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.  
Komisárka požiadala príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí o súčinnosť, a to  
o zaslanie dokumentácie, o vykonanie prešetrenia v domácnosti rodičov a o zaslanie správy z  
prešetrenia rodinných pomerov rodičov. Po preštudovaní zaslanej dokumentácie požiadala  
príslušný konajúci súd o pribratie komisárky do súdneho konania vo veci úpravy výkonu práv  
a povinností rodičov k dieťaťu. V rámci súdneho konania poukázala na nevyhnutnosť  
urýchlenej revitalizácie práva dieťaťa na udržiavanie styku s druhým rodičom. Dieťaťu bolo  
predchádzajúcim rozhodnutím súdu toto právo odopreté.  
Súd po vykonanom dokazovaní dospel k rovnakému záveru. Vydal rozsudok, ktorým  
obnovil právo dieťaťa na styk s druhým rodičom v pravidelných intervaloch.  
Závery  
Komisárka zastáva názor, že v najlepšom záujme dieťaťa po zániku manželstva, resp.  
partnerského vzťahu, je stretávať sa s rodičmi a len vo výnimočných prípadoch  
prichádza do úvahy obmedzenie, príp. zákaz styku rodiča s dieťaťom.  
Na druhej strane je v záujme dieťaťa styk s rodičom upraviť tak, aby bolo zachované  
stabilné výchovné prostredie dieťaťa a aby dieťa nebolo v dôsledku úpravy styku  
obmedzené na iných právach či povinnostiach.  
Prípad bude komisárka naďalej monitorovať.  
Podnet 3  
Právo dieťaťa na oboch rodičov - najlepší záujem dieťaťa  
Zákonný zástupca dieťa sa spolu s dieťaťom obrátil na komisárku s požiadavkou  
poskytnutia pomoci pri ochrane dodržiavania práva dieťaťa, pretože dieťa nebolo v konaní  
o výkon rodičovských práv vypočuté. Preto ani vôľa dieťaťa nemohla byť rešpektovaná, a to  
aj napriek tomu, že je schopné utvárať si vlastné názory. Komisárka vyhovela želaniu dieťaťa  
a vypočula ho. Následne dieťa trikrát počas siedmich mesiacov svoje vyjadrenie ústne doplnilo.  
Komisárka zistila, že pokiaľ ide o výkon rodičovských práv a povinností, príslušný súd  
vedie konanie v danej veci už od roku 2013. Požiadala preto príslušný orgán sociálnoprávnej  
ochrany detí o súčinnosť, a to o zaslanie dokumentácie, o vykonanie prešetrenia rodinných  
pomerov rodičov a o zaslanie správy z prešetrenia rodinných pomerov rodičov. Po preštudovaní  
zaslanej dokumentácie požiadala príslušný konajúci súd o pribratie komisárky do súdneho  
konania vo veci úpravy výkonu práv a povinností rodičov k dieťaťu.  
Počas  
súdneho konania komisárka  
upozornila na skutočnosť, že rodičia  
neuprednostňujú záujem o dieťaťa, ale svoj vlastný; svojim vzájomným osočovaním  
12  
a zmätočným podávaním rôznych návrhov zbytočne predlžovali súdne konanie (niekoľko  
návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, niekoľko podaní na zaujatosť súdu a znalca). Pretože  
dieťa nebolo v konaní vypočuté, (ustanovený kolízny opatrovník s ním rozhovor neuskutočnil  
s odôvodnením, že by to nebolo v jeho záujme, lebo už bolo vypočúvané znalcom), komisárka  
prezentovala vôľu dieťaťa v samotnom súdnom konaní, vychádzajúc z viacerých stretnutí  
s dieťaťom, na ktorých sa dieťa jednoznačne vyjadrilo. Príslušný konajúci súd zobral túto  
skutočnosť na vedomie a rešpektoval takouto formou vyjadrenú vôľu dieťaťa, vo veci  
rozhodol a rozšíril styk otca s dieťaťom.  
Právna úprava  
Čl. 12. ods. 1 a 2 Dohovoru  
Štát musí zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné si utvárať vlastné názory, právo ich vyjadrovať slobodne vo všetkých  
záležitostiach, ktoré sa ho týkajú, pripisujúc názorom dieťaťa náležitú váhu podľa jeho veku a zrelosti. Na tento účel  
musí byť dieťaťu predovšetkým poskytnutá možnosť byť vypočuté v akomkoľvek súdnom alebo administratívnom  
konaní, ktoré sa ho týka buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcu, resp. príslušnej osoby, spôsobom zlučiteľným  
s procesnými pravidlami vnútroštátneho práva.  
K tomuto záväzku poskytuje podrobnejšie stanovisko Výbor OSN.5)  
§ 38 Civilného mimosporového priadku  
Pokiaľ sa týka právo dieťaťa byť vypočuté v súdnom alebo správnom konaní, v ktorom sa rozhoduje o veciach,  
týkajúcich sa jeho samotného, tak toto právo dieťaťa korešponduje s povinnosťou súdu prihliadnuť na názor dieťaťa  
podľa.  
Závery a návrhy prostriedkov nápravy  
Komisárka poukazuje na nevyhnutnosť rešpektovať vôľu dieťaťa.  
Poukazuje na nevyhnutnosť rešpektovania práva dieťaťa byť vypočuté v akomkoľvek  
súdnom, alebo správnom konaní, a to spôsobom a v prostredí, ktoré by malo byť  
podnecujúce a nápomocné k tomu, aby vyjadrilo svoju skutočnú vôľu.  
Právo dieťaťa byť vypočuté v súdnom alebo správnom konaní, v ktorom sa rozhoduje  
o veciach, týkajúcich sa jeho samotného, by si mali štátne orgány osvojiť ako generálne  
pravidlo rozhodovania o deťoch.  
5 ) Stanovisko Výboru OSN- Všeobecný komentár 12  
Vzhľadom na formuláciu článku 12 ods. 1 Dohovoru, právo dieťaťa ktoré je schopné formulovať svoje vlastné  
názory, nemožno interpretovať ako obmedzenie, že dieťa nie je schopné vytvoriť si vlastný názor na určité veci,  
ale naopak, dieťa je schopné vytvárať si vlastné názory od útleho veku, aj keď ešte možno nie je schopné ich  
verbálne vyjadriť a preto by sa mali rešpektovať aj neverbálne prejavy dieťaťa, vrátane reči tela, mimiky, kresieb,  
ktoré vyjadrujú aj preferencie alebo odmietanie dieťaťa Nestanovenie presnej vekovej hranice na uplatnenie práva  
dieťaťa na vyjadrenie svojho názoru nemôže znižovať hodnotu názorov dieťaťa, nakoľko úroveň chápania dieťaťa  
nie je vždy priamo úmerná veku dieťaťa. Popri schopnosti formulovať názory je pre dieťa principiálne, aby mohlo  
svoje názory prezentovať slobodne, bez nátlaku alebo manipulácie zo strany iných osôb. V tomto kontexte je  
potrebné zdôrazniť nielen vhodnosť podmienok, vrátane vhodného prostredia pre vyjadrenie názorov dieťaťa, ale  
najmä pravdivé oboznámenie dieťaťa o podmienkach, spôsobe, možných rozhodnutiach, ktoré súvisia  
s prejavením jeho názoru. Po tom, čo sa dieťa rozhodlo, že chce byť vypočuté, musí sa rozhodnúť, či chce, aby  
bolo príslušnými súdnymi alebo správnymi orgánmi vypočuté priamo, alebo prostredníctvom zástupcu alebo  
príslušného orgánu. Výbor OSN odporúča, aby vždy, keď je to možné, dostalo dieťa možnosť byť vypočuté v  
akomkoľvek konaní priamo.  
Ak si dieťa uplatní právo na vypočutie priamo, ak prístup a prostredie, v ktorom bude dieťa vypočuté by malo byť  
podnecujúce a nápomocné k tomu, že dieťa chce priamo informovať o skutočnostiach, často veľmi citlivých, až  
intímnych. Dieťa preto nie je možné efektívne vypočuť v prostredí, ktoré je zastrašujúce, necitlivé, nepriateľské,  
prípadne nevhodné jeho veku.  
13  
Komisárka poukazovala na osobných rokovaniach s Ministerstvom práce, sociálnych  
vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo sociálnych vecí“) ako aj s  
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo  
spravodlivosti“), že uvedené právo sa nerešpektuje.  
Deti často vyjadrujú svoju vôľu v nevhodných podmienkach – kanceláriách úradov práce  
sociálnych vecí a rodiny, pojednávacích miestnosti na súdoch. Komisárka požiadala  
ministra spravodlivosti o vytvorenie osobitných miestností, ktoré by netraumatizovali  
dieťa pri realizácií jeho práva.  
Napriek ubezpečeniam do dnešného dňa osobitné miestnosti nie sú celoplošne vytvorené.  
Podnet 4  
Rešpektovanie vôle dieťaťa žiť s iným rodičom  
Na úrad sa dostavilo dieťa s požiadavkou, aby mu bola poskytnutá pomoc pri ochrane  
dodržiavania jeho práv, keďže jeho vôľa žiť s iným rodičom nebola rešpektovaná.  
Na základe požiadavky dieťaťa vykonala komisárka rozhovor priamo s dieťaťom. Po  
oboznámení sa so skutkovou podstatou prípadu, komisárka zistila, že tento prípad v minulosti  
riešilo aj Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „centrum pre  
medzinárodnoprávnu ochranu“). Komisárka preto požiadala centrum pre medzinárodnoprávnu  
ochranu a príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí o súčinnosť, a to o zaslanie dokumentácie,  
vykonanie šetrenia v domácnosti matky dieťaťa a o zaslanie správy zo šetrenia rodinných pomerov  
matky.  
Komisárka sa po preštudovaní zaslanej dokumentácie skontaktovala s otcom dieťaťa,  
ktorý je cudzí štátny príslušník v štáte mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho  
priestoru. Na základe vyjadrení 15-ročného dieťaťa podal otec dieťaťa návrh na príslušný súd na  
zmenu zverenia dieťaťa do svojej osobnej starostlivosti; od tohto momentu matka zakázala  
dieťaťu akýkoľvek kontakt s otcom. Komisárka po podaní návrhu na zmenu zverenia dieťaťa  
podala návrh o pribratie komisárky do o súdneho konania.  
Následne stará matka dieťaťa (zo strany matky) osobne informovala komisárku o tom, že  
dieťa je veľmi smutné, pretože matka mu zakázala kontakt s otcom. Ďalej informovala o tom, že  
dieťa sa cez internet nakontaktovalo na prevádzačov, ktorí mu prisľúbili, že za jeho obličku  
ho odovzdajú otcovi. Na základe týchto informácií komisárka oslovila príslušný úrad práce,  
sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad sociálnych vecí“), aby prostredníctvom neodkladného  
opatrenia umiestnil dieťa do centra pre deti a rodiny z dôvodu ochrany jeho života a zdravia.  
Príslušný úrad sociálnych vecí informoval matku o závažnosti situácie. Matka dieťaťa  
však ubezpečila zamestnankyne úradu sociálnych vecí, že dieťaťu nehrozí žiadne nebezpečenstvo,  
a tak úrad sociálnych vecí od neodkladného opatrenia upustil. Komisárka na základe informácií  
získaných od príslušného úradu sociálnych vecí oslovila Národnú jednotku boja proti nelegálnej  
migrácii, aby možný úmysel dieťaťa emigrovať preverili.  
Úrad po celý čas sledoval najlepší záujem dieťaťa a pred príslušným súdom vyjadril názor,  
že z hľadiska uplatnenia princípu najlepšieho záujmu dieťaťa by malo byť dieťa, na základe  
jeho veku, jednoznačného vyjadrenia vôle žiť s otcom a jeho zorovej vyspelosti, zverené  
14  
do starostlivosti otca. Príslušný súd vo veci nariadil výsluch dieťaťa a vydal rozsudok,  
v ktorom zveril dieťa do osobnej starostlivosti matky, ale rozšíril stretávanie sa dieťaťa s otcom.  
Po skončení súdneho konania osobne informovala komisárku stará matka dieťaťa o tom,  
že dochádza k sebapoškodzovaniu dieťaťa a k suicidálnym pokusom a vzťah s matkou sa  
nezlepšil. Je dôvodné podozrenie, že matka má úmysel opustiť Slovenskú republiku aj s ďalším  
partnerom a novonarodeným dieťaťom.  
Zohľadňujúc závažné informácie o sebapoškodzovaní a o suicidálnych pokusoch dieťaťa  
komisárka bezodkladne požiadala príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí o súčinnosť, a to  
aby ihneď kontaktovali matku dieťaťa a prijali opatrenie, aby s ním bezpodmienečne ihneď  
navštívila pedopsychiatrickú ambulanciu.  
V súčasnosti je dieťa pod dohľadom pedopsychiatra.  
Právna úprava  
Čl. 2 ods. 1 Dohovoru  
Štát sa zaväzuje rešpektovať a zabezpečiť práva ustanovené týmto Dohovorom každému dieťaťu nachádzajúcemu sa  
pod ich jurisdikciou bez akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického  
alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej  
nespôsobilosti, rodu a iného postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov alebo zákonných zástupcov.  
Čl. 3 ods. 1 až 3 Dohovoru  
Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej  
verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.  
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je  
nevyhnutná pre jeho blaho, pričom berú ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo  
iných jednotlivcov právne za neho zodpovedných, a robia pre to všetky potrebné zákonodarné a správne opatrenia.  
Čl. 4 Dohovoru  
Štát sa zaväzuje rešpektovať zodpovednosť, práva a povinnosti rodičov alebo, v zodpovedajúcich prípadoch a v  
súlade  
s miestnou obyčajou, členov širšej rodiny alebo obce, zákonných zástupcov alebo iných osôb právne  
zodpovedných za dieťa, ktoré smerujú k zabezpečeniu jeho orientácie a usmerňovaniu pri výkone práv podľa  
Dohovoru v súlade s jeho rozvíjajúcimi sa schopnosťami.  
Čl. 9 ods. 1 a 3 Dohovoru  
V akomkoľvek konaní sa poskytuje všetkým dotknutým stranám možnosť zúčastniť sa na konaní a oznámiť svoje  
stanoviská. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa oddeleného od jedného alebo oboch  
rodičov udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, ibaže by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa.  
Čl. 10 ods. 2 a čl. 11 ods. 1 Dohovoru  
Dieťa, ktorého rodičia sa zdržiavajú v rôznych štátoch, má až na výnimočné okolnosti právo udržiavať pravidelné  
osobné kontakty a priame styky s oboma rodičmi. Za tým účelom a v súlade so svojím záväzkom podľa čl. 9 ods. 2  
štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa a jeho rodičov opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj  
svoju vlastnú, a vstúpiť do svojej vlastnej krajiny. Právo opustiť ktorúkoľvek krajinu podlieha iba takým  
obmedzeniam, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú potrebné na ochranu národnej bezpečnosti, verejného poriadku,  
verejného zdravia alebo morálky alebo práv a slobôd iných a ktoré sú v súlade s ostatnými právami uznanými v  
tomto Dohovore.  
Štát je povinný uskutočniť opatrenia na potieranie nezákonného premiestňovania detí do zahraničia a ich  
nenavracania späť.  
Čl. 12 ods.1 a 2 Dohovoru  
Štát je povinný zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory slobodne  
vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať patričná  
pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni. Za tým účelom sa dieťaťu poskytuje najmä možnosť, aby sa vypočulo  
15  
v každom súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcu  
alebo príslušného orgánu, pričom spôsob vypočutia musí byť v súlade s procedurálnymi pravidlami vnútroštátneho  
zákonodarstva.  
Čl. 18 ods.1 a 2 Dohovoru  
Štát je povinný vynaložiť všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za  
výchovu a vývoj dieťaťa. Rodičia alebo v zodpovedajúcich prípadoch zákonní zástupcovia, majú prvotnú  
zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí pritom byť záujem dieťaťa.  
Čl. 35 Dohovoru  
Štát je povinný prijať všetky nevyhnutné vnútroštátne, dvojstranné a mnohostranné opatrenia na zabránenie únosu  
detí, predávaniu detí a obchodovaniu s nimi za akýmkoľvek účelom a v akejkoľvek podobe.  
§ 28 ods. 2, § 35a § 36 ods. 1 zákona o rodine  
Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.  
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o  
vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na  
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.  
Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv  
a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí,  
ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.  
§ 12 ods. 2 a 3 Civilného mimosporového poriadku  
Súd môže uznesením pribrať do konania aj iný subjekt, ak to vyplýva z osobitného predpisu. Subjekt podľa odsekov 1  
a 2 je v konaní oprávnený na všetky úkony, ktoré môže vykonať účastník, ak nejde o úkony, ktoré môže vykonať len  
subjekt právneho vzťahu.  
§ 365 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku  
Ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený  
alebo narušený, súd neodkladným opatrením nariadi, aby bol maloletý dočasne zverený do starostlivosti fyzickej  
osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí.  
Závery  
Komisárka využila všetky prostriedky na ochranu práv dieťaťa v rozsahu platných  
právnych predpisov, najmä vstupom do súdneho konania presadzovala právo dieťaťa na  
oboch rodičov.  
Napriek rozšírenému stretávaniu otca s dieťaťom, dieťa opakovane pred komisárkou  
vyjadruje záujem žiť trvalo s otcom.  
Formou spolupráce a súčinnosti s príslušným orgánmi a organizáciami komisárka  
zabezpečila, aby dieťa nebolo ohrozené na zdraví alebo živote, keď sa samo za pomoci  
internetu rozhodlo „hľadať cestu“ k druhému rodičovi. Formou rozhovorov so  
zainteresovanými osobami získala o prípade množstvo poznatkov, ktoré predniesla na súdnom  
pojednávaní, na ktorom bolo rozhodnuté, aby sa dieťa stretávalo s oboma rodičmi v takom  
rozsahu, ktorým sa zabezpečí jeho najlepší záujem.  
Komisárka po skončení súdneho konania monitorovaním uvedeného prípadu chránila život  
a zdravie dieťaťa a zabezpečila pre neho prostredníctvom orgánu sociálnoprávnej ochrany  
detí odbornú pomoc.  
Komisárka prípad aj naďalej monitoruje.  
16  
2. Právo dieťaťa na život a na zdravotnú starostlivosť  
Právo na zdravotnú starostlivosť úzko súvisí s právom na život a jeho ochranu už pred  
narodením. Ide o právo, ktoré patrí medzi základné ľudské práva zakotvené v Listine základných  
práv a slobôd a vo všetkých ďalších ľudsko-právnych medzinárodných zmluvách. Toto právo  
implementovala Ústava. Rovnako aj Dohovor v čl. 6 uznáva prirodzené právo dieťaťa na život a  
zaväzuje Slovenskú republiku, ako zmluvnú stranu Dohovoru, zabezpečiť v najvyššej možnej  
miere zachovanie života a rozvoj dieťaťa. Dohovor priznáva v čl. 24 dieťaťu právo na dosiahnutie  
najvyššie dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu a na využívanie liečebných a rehabilitačných  
zariadení a zaväzuje Slovenskú republiku zabezpečiť, aby žiadne dieťa nebolo pozbavené svojho  
práva na prístup k takýmto zdravotníckym službám. Dohovor zaväzuje štát, aby sledoval plné  
uskutočňovanie tohto práva a najmä aby robil potrebné opatrenia na znižovanie dojčenskej a  
detskej úmrtnosti, na zabezpečenie nevyhnutnej lekárskej pomoci a zdravotníckej starostlivosti pre  
všetky deti s dôrazom na rozvoj základnej lekárskej starostlivosti a na potieranie chorôb a  
podvýživy aj využívaním ľahko dostupnej technológie a poskytovaním dostatočne výživnej stravy  
a čistej pitnej vody, pričom sa berie ohľad na nebezpečenstvá a riziká znečistenia životného  
prostredia.  
Právo na život, zdravie a zdravotnú starostlivosť detí zaraďuje komisárka medzi  
najvýznamnejšie priority ochrany. Preto v hodnotenom období iniciovala voči kompetentným  
orgánom riešenie viacero prípadov porušovania práva detí na zdravotnú starostlivosť. Išlo  
predovšetkým o medializované epidémie osýpok a syfilisu a viacpočetné úmrtia detí v dôsledku  
nesprávneho postupu pri výkone zdravotnej starostlivosti.  
Iniciatíva komisárky 1  
Zaočkovanosť a epidemický výskyt osýpok v roku 2018  
Komisárka sa už v roku 2017 zamerala ako na prioritnú oblasť v ochrane zdravia detí na  
problematiku zaočkovanosti detí proti prenosným ochoreniam, ako jedného z najdôležitejších  
opatrení na elimináciu výskytu prenosných ochorení v Slovenskej republike; v tejto iniciatíve  
pokračovala aj v roku 2018. Na základe výsledkov iniciatívy komisárky Úrad verejného  
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) naplánoval na rok  
2019 monitoring zaočkovanosti detí v materských školách s cieľom zmapovať situáciu aj na tomto  
úseku v predškolských zariadeniach. Následne po konzultáciách s príslušnými orgánmi verejného  
zdravotníctva sa bude monitoring realizovať aj v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a v zariadeniach sociálnych  
služieb pre deti podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Ako jedno z opatrení  
v roku 2017 navrhla komisárka aj legislatívnu úpravu v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“).  
V roku 2018 komisárka pokračovala v aktivitách týkajúcich sa presadzovania uplatňovania  
povinnej zaočkovanosti detí v spolupráci so zástupcami úradu verejného zdravotníctva a s ďalšími  
odborníkmi Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo  
17  
 
zdravotníctva“). Táto problematika bola jednou z dôležitých tém na stretnutí komisárky s hlavnou  
odborníčkou ministerstva zdravotníctva pre oblasť starostlivosti o deti a dorast.  
Zistenia  
Úrad verejného zdravotníctva uskutočnil monitoring zaočkovanosti detí v materských  
školách v školskom roku 2018/2019. Ako ukázali výsledky, celoslovenská zaočkovanosť na  
úrovni krajov sa pohybovala od 93,59 % do 96,85 %. Najnižšia zaočkovanosť bola  
zaznamenaná v Bratislavskom kraji (93,59 %) táto klesla pod úroveň 95 %. Medzi  
najčastejšie odmietané očkovanie patrí podľa odborníkov očkovanie proti mumpsu, osýpkam  
a rubeole, očkovanie proti Pneumokokom a očkovanie vakcínou Infanrix Hexa.  
Práve epidémia osýpok v krajinách Európskej únie je veľkou hrozbou aj pre Slovensko.  
Podľa štatistických údajov doručených z úradu verejného zdravotníctva mala Slovenská republika  
v roku 2017 výskyt osýpok v šiestich prípadoch, za rok 2018 to bolo už 565 prípadov osýpok.  
Medzi najvýraznejšie ohniská epidémie osýpok u nás patrili okresy Michalovce, Sobrance  
a následne Trebišov. Veľká časť ochorení sa vyskytuje u detí, ktoré ešte vzhľadom na svoj vek  
nemohli byť očkované. Komisárka najmä v súvislosti s veľkou skupinou detí v marginalizovanej  
rómskej komunity, v rómskej osade v meste Trebišov monitorovala prijímanie potrebných  
protiepidemických opatrení prostredníctvom úradu verejného zdravotníctva.  
Návrhy prostriedkov nápravy  
Na nelegislatívnej úrovni komisárka v súlade so závermi odborníkov prijatých na rokovaniach  
v tejto oblasti navrhuje:  
Zvýšiť edukáciu rodičov prostredníctvom poskytovateľov ambulantnej zdravotnej  
starostlivosti v spolupráci so zdravotníckymi asistentmi (napr. Zdravé regióny) a terénnymi  
sociálnymi pracovníkmi najmä v marginalizovaných komunitách.  
Zabezpečiť systematické opatrenia na doočkovanie neočkovaných alebo čiastočne  
očkovaných detí podliehajúcich povinnému očkovaniu.  
Zvýšiť podstatným spôsobom edukáciu ošetrujúcich lekárov detí – pediatrov pri  
vydávaní potvrdení o zdravotnej spôsobilosti pred vstupom do zariadení.  
Prijať opatrenia pre prevádzkovateľov predškolských zariadení najmä v oblasti vedenia  
evidencie detí prijímaných do zariadenia.  
Pravidelne vykonávať kontroly zaočkovanosti príslušnými regionálnymi úradmi verejného  
zdravotníctva.  
V legislatívnej oblasti v nadväznosti na návrhy, ktoré sú už uvedené v Správe za rok 2017  
a v nadväznosti na výsledky odborných diskusií komisárka  
naďalej trvá na potrebe zmeniť § 24 odsek 6 písmeno b) zákona o verejného zdravia  
nasledovne:  
„(6) V predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré  
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,  
b) má vykonané pravidelné povinné očkovania zodpovedajúce veku dieťaťa podľa  
očkovacieho kalendára, alebo je proti nákaze imúnne, alebo sa očkovaniu nemôže  
podrobiť pre trvalú kontraindikáciu; to neplatí pre zariadenia, do ktorých bolo dieťa  
umiestnené na základe súdneho rozhodnutia,  
c) nemá nariadené karanténne opatrenie.“.  
18  
Iniciatíva komisárky 2  
Riešenie situácie súvisiacej s epidemickým výskytom syfilisu v Trebišove  
So zreteľom na významné zmeny vekovej štruktúry populácie chorých na syfilis vo veľmi  
nízkej vekovej kategórii detí do 15 rokov (aj detí do 18 rokov), zvyšujúcim sa epidemickým  
výskytom pohlavného ochorenia syfilis v obydliach marginalizovanej rómskej komunity na  
okraji mesta Trebišov, lokalizované ulice Záhradná, I. Krasku, Pažitná, Jesenná (ďalej len  
„marginalizovaná rómska komunita – v osade v meste Trebišov“) sa komisárka touto situáciou  
začala intenzívne zaoberať počnúc od januára 2018. Komisárka oslovila zainteresované  
regionálne a miestne orgány a ďalšie inštitúcie s požiadavkou preveriť dodržiavanie práv dieťaťa  
v súvislosti s medializovanými informáciami. Považovala  
za nevyhnuté zistiť aktuálne  
skutočnosti, ktoré boli dôvodom tohto problému, ako aj prijať možné návrhy prostriedkov nápravy  
na riešenie situácie. Na základe zhromaždených informácií, ako aj ďalších podnetných poznatkov  
súvisiacich s uvedeným problémom v širšom kontexte ochrany práv detí, komisárka koncom  
januára 2018 požiadala ministrov zodpovedných rezortov, a to ministra práce, sociálnych vecí  
a rodiny (ďalej len „minister sociálnych vecí“), ministerku školstva, ministerku zdravotníctva,  
ministra vnútra, ako aj generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len  
„ústredie sociálnych vecí“), splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity  
(ďalej len „splnomocnenec pre rómske komunity“) a zástupcov samosprávy mesta Trebišov  
o preverenie situácie z hľadiska ich pôsobností a zabezpečenie prostriedkov nápravy so zreteľom  
na ochranu práv detí v tejto lokalite. Zároveň komisárku pravidelne písomne informoval o vývoji  
situácie Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove, ako aj úrad sociálnych vecí  
v Trebišove a zástupcovia mesta Trebišov. Komisárka osobne navštívila rómsku osadu  
v Trebišove, primátora mesta Trebišov a podpredsedu samosprávneho kraja Košice.  
Dňa 29. 05. 2018 sa komisárka spolu so zástupcami úradu zúčastnila koordinačného  
stretnutia v Trebišove za účelom zhodnotenia opatrení, prijatých vo vzťahu k jednotlivým  
rezortom na mimoriadnom koordinačnom stretnutí dňa 06. 02. 2018, ktoré reflektovalo na  
epidemickú situáciu výskytu syfilisu v okrese Trebišov.  
Zistenia  
Podľa informácií doručených z príslušných orgánov verejného zdravotníctva, najmä  
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove o štatistických ukazovateľoch šírenia  
tohto ochorenia aj medzi deťmi, bola k 30. 05. 2018 situácia nasledovná: evidovaných bolo 100  
nových postupne hlásených ochorení (chorobnosť 94,5/100 000 obyvateľov), v rámci mesta  
Trebišov sa 96,3% prípadov vyskytlo v prostredí s veľmi nízkymi hygienickými podmienkami.  
Z toho všetky deti vo veku do 18 rokov s hlásenými ochoreniami na syfilis žijú v prostredí s veľmi  
nízkymi hygienickými podmienkami. Podľa veku z celkového počtu osôb chorých na syfilis,  
tvorili deti až 42% nových prípadov, a to vo vekovej štruktúre od 0 14 rokov 19%  
(vrátane jedného nového prípadu novorodenca - A50.9 vrodený syfilis, pritom podľa doplňujúcich  
údajov z úradu sociálnych vecí Trebišov sa dieťa nakazilo od svojej matky, ktorej bolo  
diagnostikované toto ochorenie a je vedená v evidencii ako maloletá matka), vo vekovej  
štruktúre 15 17 rokov 23%.  
Na základe záverov z koordinačného stretnutia v Trebišove zo dňa 29. 05. 2018 sa  
komisárka stretla na úrade dňa 12. 06. 2018 so zástupcami dotknutých ministerstiev, zástupcami  
ďalších štátnych inštitúcií a s primátorom mesta Trebišov, ktorým predložila návrhy  
prostriedkov nápravy smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov pri monitorovaní  
dodržiavania práv detí zo dňa 29. 05. 2018 priamo v marginalizovanej rómskej komunite – v  
19  
osade v meste Trebišov. Návrhy prostriedkov nápravy smerovali k zlepšeniu situácie  
obyvateľov v tejto lokalite6).  
Boli zistené skutočnosti, potvrdzujúce závažné porušenia práv detí v zmysle  
Dohovoru a jeho opčných protokolov. Komisárka považuje za potrebné upriamiť pozornosť na  
plnenie si úloh všetkých zodpovedných inštitúcií, pretože deti žijúce vo výnimočne ťažkých  
podmienkach si vyžadujú osobitnú pozornosť so zreteľom na význam tradícií a kultúrnych hodnôt  
pre ochranu a harmonický vývin dieťaťa. V súvislosti so vzniknutou situáciou je komisárka  
presvedčená, že práva detí, žijúcich v marginalizovanej rómskej komunite – v osade v meste  
Trebišov, ako aj v ďalších marginalizovaných rómskych komunitách, žijúcich v rómskych  
osadách na území Slovenskej republiky (až na niektoré výnimky), ďalej aj deti zo sociálne  
znevýhodneného prostredia, je potrebné chrániť na celoštátnej úrovni systematickým  
prístupom.  
Zistenia komisárky osobnou návštevou osady  
Obydlia v marginalizovanej rómskej komunite – v osade v meste Trebišov nespĺňajú  
ani najzakladanejšie hygienické podmienky, potrebné na zdravý vývin a rozvoj osobnosti  
dieťaťa.  
Je nevyhnutné zabezpečiť aspoň prístrešie pre obyvateľov a následne vybudovanie  
sociálnych bytov, na výstavbe ktorých môžu participovať samotní obyvatelia  
marginalizovanej rómskej komunity. Dôležitým opatrením je zabezpečenie vhodných  
hygienických podmienok7), ku ktorým patrí najmä prístup k pitnej vode, zabezpečenie  
vodoinštalácie, zabezpečenie kanalizácie a pravidelného odvozu a likvidácie komunálneho  
odpadu.  
Pri osobnej návšteve v osade komisárka našla len dva výdajníky pitnej vody a v celej  
osade sa nachádzajú iba tri veľkokapacitné kontajnery na odpad. Celá plocha spomínanej osady  
(až na výnimku dvoch radov murovaných rodinných domov) je pokrytá rôznym odpadom.  
V ruinách viacposchodových domov sa do výšky prvého poschodia kopia fekálie, v blízkosti  
ktorých sa hrajú deti. Počas monitoringu nenašla komisárka v tejto osade ani jedno hygienické  
sociálne zariadenie pri chatrčiach, postavených mimo murovaných rodinných domov, kde žijú  
deti v katastrofálnych podmienkach, v tmavých prístreškoch, vlastnoručne vytvorených  
obyvateľmi tejto osady. Takéto bývanie je pre deti nielen nevyhovujúce po všetkých stránkach,  
ale je nedôstojné základnému životnému štandardu v európskej demokratickej krajine  
v 21. storočí. V osade chýbajú funkčné hygienické zariadenia na vykonávanie základnej  
hygienickej očisty detí a dospelých osôb, chýba komunitné centrum, predškolské zariadenie,  
ako aj zariadenie sociálnych služieb. Kapacita centra hygieny zriadeného v rámci Základnej  
školy na ulici I. Krasku v Trebišove, ktorú podľa vyjadrenia jej riaditeľa navštevuje 1000 žiakov  
6) Výskyt ochorenia syfilis v prostredí s mimoriadne nízkymi hygienickými podmienkami v marginalizovanej  
rómskej komunite – v osade v meste Trebišov je jedným zo sprievodných javov, resp. je dôsledkom nevhodných  
a nevyhovujúcich životných podmienok, najmä zanedbaného životného štýlu rómskej populácie v tejto lokalite,  
zahŕňajúceho najmä nízky socio-ekonomický štandard (chudobu), nízky stupeň dosiahnutého vzdelania, veľmi  
nízku až katastrofálnu úroveň bývania, nízky štandard osobnej hygieny a opakované problémy v komunálnej  
hygiene. Súčasťou uvedeného komplexného problému je aj veľká preľudnenosť na jednom mieste danej lokality.  
Podľa údajov z Registra obyvateľstva v tejto lokalite žije 3 740 osôb, avšak podľa údajov z Okresného riaditeľstva  
Policajného zboru Trebišov žije v tejto lokalite približne 5500 obyvateľov, z tohto počtu je podľa údajov  
príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva približne 2000 detí (ide o kvalifikovaný odhad).  
7) Nezabezpečenie základných hygienických podmienok v danej lokalite, môže mať negatívne následky aj na obyvateľstvo  
mimo tejto komunity. Jedným z nich je aj možnosť zvýšenia počtu ohnísk nákazy na iné oblasti Slovenska, príp. aj jeho  
zavlečenie do iných štátov v dôsledku častej migrácie tejto skupiny obyvateľstva.  
20  
z rómskej osady, nestačí narastajúcemu počtu detí. V čase návštevy školy sa v škole stravovalo  
iba 22 detí.  
Právna úprava  
V § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej  
len „zákon o obecnom zriadení“)  
je ustanovená ústredná a fundamentálna úloha obcí, ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby  
jej obyvateľov. V zmysle uvedeného zákona je nevyhnutné chápať potreby obce aj v kontexte špecifickosti zloženia  
obyvateľstva, s prihliadnutím na marginalizované skupiny. Ako je uvedené v § 4 ods. 3 písm. h) tohto zákona je práve  
obec povinným a zároveň oprávneným subjektom, ktorý „utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a  
práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej  
starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.“  
Zákon č. 538/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore  
regionálneho rozvoja“)  
upravuje zdroj financovania regionálneho rozvoja prostredníctvom rozpočtu obcí. Z toho vyplýva, že vzhľadom na  
to, že je regionálny rozvoj financovaný aj zo zdrojov obce, malo by byť v jej záujme, ako aj jej úlohou ho podporovať.  
Návrhy prostriedkov nápravy pre mesto Trebišov  
V súvislosti s navrhovanými prostriedkami nápravy pri výkone oprávnení mesta Trebišov,  
vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení požiadala komisárka primátora mesta Trebišov  
o prijatie prostriedkov nápravy v súvislosti s plánom úloh na odstránenie vzniknutej situácie  
najmä vo vzťahu k deťom, žijúcim v marginalizovanej rómskej komunite – v osade v meste  
Trebišov  
prijať všeobecne záväzné nariadenie zamerané na financovanie tejto skupiny detí,  
zabezpečiť diagnostikovanie a následne  
aj rediagnostikovanie detí zo sociálne  
znevýhodneného prostredia (podľa potreby, minimálne v šesť mesačných intervaloch)  
v súčinnosti s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrami  
špeciálno-pedagogického poradenstva; diagnostiku odporučila začať uskutočňovať už od  
štvrtého roku veku dieťaťa,  
zriadiť priamo v osade komunitné centrum. Pripomenula, že podľa § 2 písm. d) bod 3 zákona  
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie  
územné celky v znení neskorších predpisov do pôsobnosti obce patrí zriaďovanie a kontrola  
zariadení sociálnych služieb. V nadväznosti na to je potrebné subsidiárne aplikovať aj § 12 ods.  
1, písm. a) bod 2 zákona sociálnych službách, podľa ktorého sa sociálne služby poskytujú  
v zariadeniach, ktoré sú taxatívne vymedzené v tomto zákone a v súlade s § 80 zákona o  
sociálnych službách o pôsobnosti obce, ktorá zriaďuje aj komunitné centrum. Prostredníctvom  
komunitného centra bude možné vykonávať sociálnu prácu priamo v prirodzenom prostredí  
rómskej komunity a bude možné poskytnúť komplexnú službu jednotlivcovi, rodine, ako aj  
celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc,  
sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností, či vlastnú sebarealizáciu. V rámci aktivít  
budú členovia marginalizovanej skupiny vedení, motivovaní a inštruovaní, k dodržiavaniu  
základných hygienických podmienok, k základnej zdravotnej starostlivosti o dospelých a deti  
a k základom rodičovskej starostlivosti o deti. Komunitné centrum v tejto rómskej osade nájde  
uplatnenie aj pri prekonávaní jazykovej bariéry z dôvodu, že deti z rómskych komunít vo  
väčšine neovládajú slovenský jazyk.  
21  
Právna úprava  
Čl. 2, 3 a 27 Dohovoru  
V súlade so základným princípom Dohovoru, definovaným v článku 3, „záujem dieťaťa musí byť prvoradým  
hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí,“ ktorú realizujú orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy,  
fyzické alebo právnické osoby. Toto hľadisko je potrebné uplatňovať pri všetkých prijímaných opatreniach a politikách  
bez akejkoľvek diskriminácie dieťaťa podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka a ďalších v súlade s článkom 2  
Dohovoru. K ďalším základným právam dieťaťa podľa tohto Dohovoru, patrí aj právo na bývanie, najmä v súvislosti  
s článkom 27 v spojení s ďalšími ustanoveniami Dohovoru  
Podľa § 2 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja  
je regionálny rozvoj definovaný ako „súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a  
vzťahov, ktoré prebiehaj v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému  
hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a  
sociálnych rozdielov medzi regiónmi.“  
Hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je:  
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného  
rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov;  
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení  
trvalo udržateľného rozvoja;  
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.  
Nevyhnutnou potrebou pri rozvoji regiónu je rozvíjanie potenciálu obyvateľov, ktorí tento rozvoj budú zabezpečovať.  
Je potrebné a žiadúce, aby bol tento potenciál rozvíjaný u osôb od útleho, predškolského veku. Práve v predškolskom  
veku sa formuje podstatná časť osobnosti človeka.  
Podľa § 2 písm. g.), bod 3.3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na  
obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“)  
je v pôsobnosti obce zriaďovanie a zrušovanie predškolských zariadení. Je nevyhnutné, aby v nadväznosti na  
množstvo detí z marginalizovaných skupín boli zriadené predškolské zariadenia, ktorých základným cieľom bude  
zabezpečenie osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej,  
rozvíja schopnosti a zručnosti a v rámci ktorých sa budú utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí.  
Neoddeliteľnou súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Preto aj takéto  
zariadenie by malo byť zriadené v blízkosti rómskej osady, v ktorej sú lokalizované deti zo sociálne znevýhodneného  
prostredia, bez zbytočných komplikácií, súvisiacich často napr. s dochádzaním do vzdialenejších lokalít.  
Návrhy prostriedkov nápravy pre ministerstvo sociálnych vecí  
Na základe zistených skutočností komisárka  
požiadala ministra sociálnych vecí  
o riešenie situácie návrhom nasledujúcich opatrení:  
Na obdobie minimálne najbližších piatich rokov navŕšiť počet sociálnych pracovníkov na  
úrade sociálnych vecí Trebišov v počte päť zamestnancov na výkon agendy spojenej so  
sociálnou prácou s marginalizovanou rómskou komunitou, žijúcou v spomínaných  
obydliach, ale najmä z dôvodu zvládania situácie ohrozenia zdravia a zdravého vývinu  
dieťaťa nielen  
v súvislosti so zvýšeným výskytom ochorenia syfilis, ale aj  
s monitorovaním života dieťaťa v biologickej rodine, prípadne v náhradnej rodinnej  
starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia.  
Pre nových zamestnancov bude potrebné vytvoriť aj materiálno-technické a priestorové  
zabezpečenie.  
V nasledujúcich minimálne dvoch rokoch dôsledne monitorovať situáciu v tejto oblasti.  
Aj keď sa tento problém v vyskytoval vo zvýšenej miere v marginalizovanej rómskej  
komunite, so zreteľom na migráciu obyvateľov tejto komunity, je potrebné prijať v danej veci  
systémové opatrenia na celoslovenskej úrovni . Komisárka si je vedomá, že uvedená situácia  
bude mať za následok navŕšenie finančných prostriedkov, ale na výkon činnosti pre potreby  
22  
eliminácie rozširovania lokálnej epidémie a hlavne na zmysluplne vykonávanú sociálnu prácu je  
potrebné minimálne dva roky aktívne a adresne pracovať s touto komunitou.  
Návrhy prostriedkov nápravy pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)  
spolupracovať s mestom Trebišov na príprave zmien v segregovaných rómskych  
osadách,  
zabezpečiť výskum zameraný na diagnostikovanie detí z málo podnetného prostredia,  
prijať opatrenia na dodržiavanie práv dieťaťa zamerané na zdravý vývin detí vedúci  
k možnej školskej zrelosti dieťaťa,  
zabezpečiť systematickú prácu s deťmi od štyroch rokov veku v predškolských  
zariadeniach, aby bolo možné diagnostikovať a rediagnostikovať deti na vzdelávanie  
v bežných typoch škôl a minimalizovať ich zaraďovanie do špeciálnych základných škôl.  
Návrhy prostriedkov nápravy pre ministerstvo zdravotníctva  
V oblasti ochrany verejného zdravia komisárka  
podporuje realizáciu skríningového vyšetrenia na syfilis u detí, žijúcich v rómskej osade v  
meste Trebišov a to pediatrami, v ktorých starostlivosti sú deti z uvedenej lokality.  
odporúča zvýšenie koordinácie všetkých zainteresovaných subjektov,  
podporuje edukáciu obyvateľov tejto lokality,  
odporúča dodržiavať právne a etické otázky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrane  
osobných údajov (so zreteľom na súčinnosť s pomáhajúcimi profesiami - organizácia Zdravé  
regióny, ktorých pracovníci sú nápomocní pri zabezpečení návštevy detí z dôvodu skríningu u  
svojho pediatra).  
Návrhy prostriedkov nápravy pre splnomocnenca pre rómske komunity  
Zabezpečiť vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobia priamo  
v marginalizovaných rómskych komunitách s cieľom zabezpečenia regionálneho rozvoja  
priamo v týchto komunitách.  
Ďalšie návrhy prostriedkov nápravy  
Na základe jednotlivých odporúčaní, ktoré boli prezentované zo strany participujúcich  
subjektov na stretnutí dňa 12. 06. 2018 a v kontexte vyjadrení zástupcov týchto inštitúcií,  
komisárka navrhla primátorovi mesta Trebišov, aby zabezpečil prijatie prostriedkov  
nápravy, súvisiacich:  
so zriadením najmenej dvoch komunitných centier v spolupráci s Úradom  
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej len „úrad  
splnomocnenca pre rómske komunity“),  
so zriadením predškolského zariadenia pre deti od 6 mesiacov do dvoch rokov  
v spolupráci so samosprávnym krajom Košice,  
s diagnostikovaním a rediagnostikovaním detí zo sociálne znevýhodneného prostredia  
v časovom horizonte pol roka, od veku štyroch rokov, v rámci realizácie výskumu  
zameraného na túto oblasť,  
23  
so zabezpečením prístrešia, následne sociálnych bytov pre osoby z marginalizovaných  
rómskych komunít,  
so zabezpečením prístupu k pitnej vode (dva výdajníky pitnej vody nepostačujú pre 5000-  
55008) obyvateľov osady, z čoho je viac ako 50% detí), a to prednostne ako jednu  
z najdôležitejších úloh,  
so zabezpečením nevyhnutných hygienických opatrení na zamedzenie šírenia ďalších  
možných ochorení v tejto osade (stredisko osobnej hygieny pre deti priamo v osade, toalety  
pre deti a pre dospelých s napojením na kanalizáciu a vodu),  
s navŕšením počtu veľkokapacitných kontajnerov spojených s pravidelným odvozom  
a likvidáciou odpadu (tri veľkokapacitné kontajnery bez pravidelného vývozu nepostačujú na  
taký počet obyvateľov osady),  
so zamedzením vzniku a šírenia infekčných, ale aj neinfekčných ochorení, spôsobených  
hlavne chudobou obyvateľov,  
so zamedzením prístupu detí do zruinovaných pozostatkov viacposchodových domov  
(domy sú zdevastované, bez zábradlia a v tejto súvislosti je ohrozený život a zdravie detí).  
V liste primátorovi komisárka zdôraznila, že do všetkých činností v súvislosti so zmenou  
hygienickej situácie v osade, ako je vybudovanie zdrojov pitnej vody, toaliet a ďalších je  
potrebné zapojiť obyvateľov rómskej osady, a to aj prostredníctvom nástrojov  
zamestnanosti na úrade sociálnych vecí Trebišov.9)  
Za dôležité považuje komisárka aj vyjadrenie primátora mesta Trebišov na stretnutí dňa  
12. 06. 2018 k potrebe personálneho posilnenia mestskej polície, ako aj k nevyhnutnosti  
navŕšenia počtu zamestnancov policajného zboru v meste Trebišov za účelom zabezpečenia  
verejného poriadku v uvedenej lokalite.  
V uvedenej veci sa komisárka obrátila aj splnomocnenca pre rómske komunity so  
žiadosťou o zabezpečenie spolupráce pri riešení tohto komplexného problému v rámci viacerých  
rezortov a inštitúcií štátnej správy a samosprávy.  
Na základe návrhov, vyplývajúcich zo stretnutia zástupcov zainteresovaných inštitúcií dňa  
12. 06. 2018 na úrade, boli doručené stanoviská z inštitúcií k návrhom prostriedkov nápravy  
na riešenie situácie súvisiacej s epidemickým výskytom ochorenia syfilisu.  
Vyjadrenia jednotlivých zodpovedných inštitúcií  
Mesto Trebišov zaslalo dňa 10.08.2018 k jednotlivým návrhom nasledovné vyjadrenie:  
Mesto Trebišov má záujem zapojiť sa do výzvy cez Operačný program Ľudské zdroje 6.1.1 –  
„Prestupné bývanie pre marginalizované rómske komunity.“  
Mesto Trebišov sa zapojilo Čestným vyhlásením do Národného projektu „Take away“, ktorý je  
realizovaný organizačnou zložkou úradu splnomocnenca pre rómske komunity pod vedením  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“). V najbližšom  
období plánuje vytvoriť komunitné centrum. Jedno z riešení, kde by ho vybudovali, je budova  
bývalej pekárne v blízkosti obydlí rómskej osady, neďaleko ulice I. Krasku. Uvedený areál  
a budovy by po stavebných úpravách mohli slúžiť aj pre úrad sociálnych vecí Trebišov, ako aj  
pre potreby mestskej polície a policajného zboru v meste Trebišov. V stanovisku v tejto časti  
8 ) Podľa vyjadrenia obce počet obyvateľov osady kolíše .  
9 ) Je nevyhnuté pracovať s touto rómskou komunitou za priamej účasti jej obyvateľov a to vhodnými metódami  
sociálnej práce, z čoho pramení aj návrh personálneho navýšenia počtu zamestnancov na úrade sociálnych vecí  
Trebišov, najmä v oblasti terénnej sociálnej práce.  
24  
bolo uvedené, že pri odkúpení, prípadne pri prenajatí tejto budovy potrebuje mesto Trebišov  
pomoc štátu.  
V lokalite obydlí v rómskej osade je toho času podľa vyjadrení mesta sedem veľkokapacitných  
kontajnerov (objem 7m3). V rómskej osade sa neoficiálne zdržiava viac ako 5 tisíc obyvateľov.  
V budúcnosti má mesto Trebišov záujem zapojiť sa do projektu „Miestna občianska poriadková  
služba“ a prostredníctvom tejto poriadkovej služby zvýšiť dohľad nad čistotou a poriadkom  
v lokalite.  
V oblasti prístupu k pitnej vode má mesto rozpracované dva projekty – výstavba dvoch nových  
vonkajších výdajných miest pitnej vody a zriadenie nových odberných miest pitnej vody  
v bytových domoch. Cesta žiadosti o finančné prostriedky je ohrozená vzhľadom na skupinu  
obyvateľov v rómskej osade a o ohrozenie podmienky zabezpečenia prevádzkyschopnosti  
výdajných miest pitnej vody počas piatich rokov udržateľnosti projektu. Preto mesto zvažuje aj  
možnosť financovania prístupu k pitnej vode z vlastných zdrojov.  
Strediská osobnej hygieny a práčovne sú vybudované, je potrebné vyhodnotiť, či sú dostatočné  
a či ich umiestnenie v lokalite je vhodné a účelné, vzhľadom na cieľovú skupinu. Zariadenie  
predškolskej výchovy, kde by mohli deti z rómskej osady dochádzať, zriadené nie je.  
Predškolskú výchovu čiastočne nahrádza nultý ročník v Základnej škole Ivana Krasku, čo je  
však na počet detí v osade nedostatočné.  
V stanovisku mesta Trebišov bolo ďalej uvedené, že mestu Trebišov „.....v žiadnom prípade  
nevyplýva povinnosť a úloha sociálne zabezpečovať svojich obyvateľov patriacich k slabším  
sociálnym vrstvám.“ Mesto Trebišov dôvodilo aj tým, že mnohé z navrhovaných procesov  
a riešení musia prejsť cez volené a zriadené orgány mesta (odborné komisie, mestské  
zastupiteľstvo, atď.). V nedávnej minulosti napr. mestské zastupiteľstvo nepodporilo záujem  
mesta na zriadení „Miestnej občianskej poriadkovej služby.“ Mesto Trebišov si uvedomuje  
daný stav v marginalizovanej rómskej komunite v osade v meste Trebišov, má záujem na jeho  
riešení, ale ako vyplýva z jeho stanoviska, pre komplexné systémové riešenia potrebuje pomoc  
štátu, ako aj mimovládnych organizácií.  
V súvislosti s vyššie uvedeným stanoviskom mesta Trebišov upriamuje komisárka  
pozornosť na „Komunitný plán sociálnych služieb 2016 – 2018“ mesta Trebišov, prijatý  
zastupiteľstvom mesta Trebišov dňa 14.12.2015, č. uznesenia: 117/2015, v ktorom sú  
rozpracované ciele a opatrenia pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením a rodiny, deti a mládež.  
Mesto Trebišov sa v spomínanom dokumente (bod 5.3.3 rodina, deti a mládež, cieľ 3.1) chce  
zamerať  
na vytvorenie priaznivých podmienok pre deti a ako popis a zdôvodnenie cieľa  
konštatuje, že „najdôležitejším predpokladom pre zdravý vývoj dieťaťa je aby vyrastalo  
v rodinnom prostredí. Preto je potrebné podporovať zdravé výchovné prostredie v rodinách,  
poskytovať pomoc pri riešení krízových situácií, zabezpečovať podmienky pre zmysluplné  
trávenie voľného času, eliminovať sociálne vylúčenie.“ Mesto Trebišov sa tiež v spomínanom  
dokumente (bod 5.3.4 Osoby ohrozené sociálnym vylúčením, 4.1 Podpora a rozvoj sociálnych  
služieb) chce zamerať na „podporu zväčšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb  
starostlivosti pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením, a to najmä zabezpečovaním sociálnych  
a podporných služieb, opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré zlepšujú  
prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie do majoritnej skupiny.“ Volení  
zástupcovia mesta Trebišov týmto dokumentom zaviazali odborných zamestnancov Mestského  
úradu mesta Trebišov k plneniu vyššie uvedených cieľov.  
.
Ministerstvo sociálnych vecí sa v odpovedi zo dňa 22.06.2018, č.:14939/2018-M_OSS  
k informácii komisárky pre deti o porušovaní práv dieťaťa v meste Trebišov v spojitosti s ich  
vývinom a rozvojom v „rómskej osade“ vyjadrilo, že predkladané návrhy prostriedkov nápravy na  
25