z 27. marca 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z. zákona č. 144/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) poskytuje príspevok podľa § 9c až 9g (ďalej len „príspevok“) na
1.zateplenie rodinného domu na účely zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu (ďalej len „príspevok na zateplenie rodinného domu“),
2.rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie podľa § 2 ods. 8 (ďalej len „príspevok na rodinný dom“),“.
2.Nadpis nad § 9c sa vypúšťa.
3.Nadpis § 9c znie: „Príspevok na zateplenie rodinného domu“.
4.V § 9c ods. 1 a 2 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „na zateplenie rodinného domu“.
5.V § 9c odsek 3 znie:
„(3) Príspevok na zateplenie rodinného domu vypočítaný podľa odseku 2 možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však o sumu 800 eur.“.
2
6.V § 9c sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) náklady na realizáciu tepelnoizolačného systému novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu a novozhotovovaných otvorových konštrukcií.“.
7.Za § 9c sa vkladá § 9ca, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9ca
Príspevok na rodinný dom
Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť vo výške 8 000 eur.“.
8.V § 9d ods. 2 prvej vete sa slová „so zateplením rodinného domu“ nahrádzajú slovami „s podaním žiadosti o príspevok“.
9.Nadpis § 9e znie: „Podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu“.
10.V § 9e ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „na zateplenie rodinného domu“.
11.V § 9e ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „vymenených stavebných konštrukciách“ sa vkladajú slová „alebo novozhotovovaných stavebných konštrukciách“.
12.V § 9e ods. 1 sa vypúšťajú písmená c), e) a f).
Doterajšie písmená d), g) až m) sa označujú ako písmená c) až j).
13.V § 9e ods. 1 písmeno c) znie:
„c) na zateplenie rodinného domu uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,“.
14.V § 9e ods. 1 písmená h) a i) znejú:
„h) žiadateľ čestne vyhlási, že práce zahrnuté do oprávnených nákladov boli začaté po 31. decembri 2014,
i) na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora na zateplenie rodinného domu podľa osobitného predpisu,5e)“.
15.§ 9e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a), b) a e) ministerstvo overuje z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie podľa § 9 ods. 3 písm. a).“.
16.Za § 9e sa vkladá § 9ea, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9ea
Podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom
(1) Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť, ak
a)rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie,
b)stavebné konštrukcie rodinného domu podľa § 9e ods. 2 spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie,
c)právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31. decembri 2014,
3
d)celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m²,
e)rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
f)rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
g)na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora na obstaranie rodinného domu podľa osobitného predpisu,5e)
h)žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti.
(2) Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a), b) a d) ministerstvo overuje z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie podľa § 9 ods. 3 písm. a).“.
17.V § 9f ods. 1 sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o príspevok“.
18.V § 9f ods. 4 sa za slová „predkladanie žiadostí“ vkladajú slová „o príspevok“.
19.V § 9f odsek 6 znie:
„(6) O príspevok na zateplenie rodinného domu môže žiadateľ požiadať aj pred realizáciou zateplenia rodinného domu, pričom žiadosť o príspevok musí obsahovať aspoň minimálny rozsah príloh, ktorý ministerstvo určí vo vykonávacom predpise.“.
20.V § 9f odsek 9 znie:
„(9) Ak žiadateľ podá žiadosť o príspevok, ktorou žiada o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu pred realizáciou zateplenia rodinného domu, a predloženou žiadosťou o príspevok je preukázané splnenie podmienok § 9e ods. 1 písm. a), b), d) i) ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu preruší najviac na jeden rok. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania po právoplatné rozhodnutie vo veci ministerstvo obmedzí z hľadiska časového a vecného použitie finančných prostriedkov zodpovedajúcich maximálnej výške príspevku na zateplenie rodinného domu podľa § 9c ods. 2 a 3.“.
21.V § 9f ods. 10 písm. e) sa za slovo „príspevku“ vkladajú slová „na zateplenie rodinného domu“ a za slovo „žiadostí“ sa vkladajú slová „o príspevok“.
22.V § 9g ods. 1 písmeno d) znie:
„ d) e-mailová adresa a telefonický kontakt,“.
23.V § 9g ods. 2 písm. b) úvodnej vete sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o príspevok“.
24.V § 9g ods. 2 písm. b) prvom bode sa za slová „predkladanie žiadostí“ vkladajú slová „o príspevok“.
25.V § 9g ods. 2 písm. b) piatom bode sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak ide o príspevok na zateplenie rodinného domu.“.
26.V § 9g ods. 2 písm. c) sa slová „na ktorého zateplenie“ nahrádzajú slovami „na ktorý“.
27.Za § 14aa sa vkladá § 14ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
4
㤠14ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019
Na konanie o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu sa použijú ustanovenia zákona účinné v čase vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok zverejnenej na webovom sídle ministerstva.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky