______________________________________________________________________________  
Materiál na rokovanie  
Číslo: NBS1-000-034-171  
Národnej rady Slovenskej republiky  
1314  
Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska  
za rok 2018  
Materiál sa predkladá:  
Návrh uznesenia:  
V zmysle § 39 ods. 5 zákona Národnej rady  
Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.  
o Národnej banke Slovenska v znení  
neskorších predpisov  
Národná rada Slovenskej republiky  
berie na vedomie  
„Správu o výsledku hospodárenia Národnej  
banky Slovenska za rok 2018“  
Predkladá:  
Obsah materiálu:  
1. Predkladacia správa  
Jozef Makúch  
guvernér  
Národnej banky Slovenska  
2. Správa nezávislého audítora a Účtovná  
závierka NBS k 31. decembru 2018  
3. Dodatok správy nezávislého audítora  
k správe o výsledku hospodárenia  
Národnej banky Slovenska za rok 2018  
a Správa o výsledku hospodárenia NBS  
za rok 2018  
Bratislava, marec 2019  
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
Časť 1  
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2018  
________________________________________________________________________________________________________  
PREDKLADACIA SPRÁVA  
Materiál „Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2018“  
sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 39 ods. 5 zákona  
Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NBS“), ktorý ukladá Národnej banke Slovenska (ďalej  
len „NBS“) povinnosť predložiť ročnú správu o výsledku svojho hospodárenia Národnej rade  
Slovenskej republiky do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka.  
Súčasťou materiálu je Správa nezávislého audítora a účtovná závierka NBS  
k 31. decembru 2018 (časť 2 materiálu) a Dodatok správy nezávislého audítora k správe  
o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2018 a Správa o výsledku  
hospodárenia NBS za rok 2018 (časť 3 materiálu).  
NBS ako súčasť Európskeho systému centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“) a Eurosystému  
postupuje podľa pravidiel platných pre Eurosystém.  
Hlavným cieľom ESCB je udržiavanie cenovej stability. Za účelom naplnenia tohto cieľa a úloh,  
vyplývajúcich zo zákona o NBS, sa NBS podieľa na jednotnej menovej politike, ktorú pre  
eurozónu určuje Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“). Základná úroková sadzba zostala  
v roku 2018 nezmenená na úrovni 0,00% . Priemerná miera inflácie (CPI) na Slovensku v roku  
2018 bola 2,5 % (1,3 % v roku 2017).  
NBS v roku 2018 pokračovala v menovo-politických programoch a za účelom podpory oživenia  
ekonomiky realizovala v priebehu roka 2018 nákupy cenných papierov pre menovopolitické  
účely do portfólia Public Sector Purchase Programme (ďalej len „PSPP“), s medziročným ná-  
rastom o 1 939 mil. EUR. Cenné papiere v rámci programu Covered Bond Purchase Program-  
me (ďalej len „CBPP“) k 31.12.2018 medziročne poklesli o 77,5 mil. EUR.  
Účelom programu PSPP je podpora ekonomického prostredia prostredníctvom nákupu  
cenných papierov emitovaných vládou Slovenskej republiky. NBS ako jediná centrálna banka  
v Eurosystéme je povinná uplatňovať zrážkovú daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území  
Slovenskej republiky.  
Rada guvernérov ECB rozhodla dňa 13. decembra 2018 o ukončení čistých nákupov v rámci  
nákupu aktív (ďalej len „APP“), ktorý zahŕňa programy CBPP3, PSPP, ABSPP, CSPP. Počas  
ďalšieho obdobia sa bude pokračovať v úplnom reinvestovaní istiny zo splatných cenných pa-  
pierov nakúpených v rámci APP aj po ukončení čistého nákupu APP.  
Pri výkone dohľadu nad finančným trhom zabezpečuje NBS činnosti vyplývajúce z Jednotného  
mechanizmu dohľadu v Eurosystéme, ktorý je prvým pilierom bankovej únie. Úzko spolupracuje  
s ECB a národnými centrálnymi bankami a zapája sa do spoločných dohľadov nad bankami  
v Eurosystéme. Od roku 2015 NBS pôsobí ako orgán ochrany spotrebiteľa na slovenskom  
finančnom trhu, a tiež odborne a organizačne zabezpečuje pôsobnosť a právomoci Rady pre  
riešenie krízových situácií, ktorá je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových  
situácií, t.j. druhého piliera bankovej únie. V zmysle § 4 zákona o NBS zastupuje NBS  
Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky v medzinárodných  
finančných inštitúciách. NBS vydáva eurobankovky a euromince, podporuje plynulé  
a hospodárne fungovanie platobných systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh,  
udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie.  
Podľa § 17b zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon o účtovníctve“) zostavuje NBS účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je  
Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej  
len „Protokol o štatúte“).  
Účtovná závierka NBS k 31. decembru 2018 bola zostavená v súlade s Usmernením Európskej  
centrálnej banky z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo  
v Európskom systéme centrálnych bánk č. ECB/2016/34 (ďalej len “Usmernenie ECB”).  
V účtovných prípadoch, ktoré Usmernenie ECB nereguluje, banka postupuje podľa Medziná-  
1
Časť 1  
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2018  
________________________________________________________________________________________________________  
rodných štandardov pre finančné vykazovanie. V ostatných prípadoch banka postupuje podľa  
zákona o účtovníctve.  
Pri príprave účtovnej závierky postupovala NBS v zmysle odporúčaných harmonizovaných po-  
stupov pre zostavenie poznámok k účtovným výkazom národnej centrálnej banky v Eurosysté-  
me. Účtovnú závierku tvoria:  
a) súvaha (bilancia)  
b) výkaz ziskov a strát  
c) poznámky.  
V zmysle čl. 27 Protokolu o Štatúte overuje účtovnú závierku NBS nezávislý externý audítor  
odporúčaný Radou guvernérov ECB a schválený Radou Európskej únie. Účtovnú závierku k  
31. decembru 2018 overovala spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.  
Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi a audítor vydal  
k účtovnej závierke Národnej banky Slovenska k 31.12.2018 správu s nepodmieneným  
názorom, tzn. vyjadril názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej  
situácie banky k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému  
dátumu v súlade s usmernením ECB, Medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie  
a zákonom o účtovníctve (časť 2).  
V súlade s ustanovením § 39 ods. 4 zákona o NBS je výsledkom hospodárenia NBS za  
účtovné obdobie vytvorený zisk alebo strata. NBS používa vytvorený zisk na prídely do  
rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných zo zisku, prípadne na úhradu straty z minulých  
rokov. Stratu vytvorenú v účtovnom období Národná banka Slovenska môže uhradiť  
z rezervného fondu alebo z iných fondov. Strata, o ktorej banková rada rozhodne, že zostane  
neuhradená, sa prevedie do nasledujúceho účtovného obdobia. NBS v zmysle zákona nemôže  
odvádzať voľné zdroje pri rozdeľovaní zisku do štátneho rozpočtu.  
NBS za rok 2018 vykázala zisk 172 mil. EUR (v roku 2017 zisk 128 mil. EUR) tvorený najmä  
výnosmi z výkonu menovej politiky.  
V roku 2018 banka dosiahla čistý výnos z finančných činností celkovo 244 mil. EUR, ktorý  
zahŕňal zníženie o zrážkovú daň 29 mil. EUR z príjmov z tuzemských cenných papierov  
nakúpených v rámci programov PSPP a CBPP3. Daň NBS odviedla do štátneho rozpočtu  
Slovenskej republiky v januári 2019.  
NBS tvorí všeobecnú rezervu na finančné riziká v súlade s usmernením ECB/2016/34  
z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom  
systéme centrálnych bánk. Všeobecná rezerva na finančné riziká sa tvorí za účelom eliminovať  
neistotu vývoja na finančných trhoch a zabezpečiť sa voči kurzovému, úrokovému, úverovému  
riziku a rizikám vyplývajúcim z pohybu cien zlata. V súlade s rozhodnutím Bankovej rady NBS  
zo dňa 29. januára 2019 bola zvýšená všeobecná rezerva na finančné riziká na úroveň  
660 mil. EUR (630 mil. EUR k 31.12. 2017).  
Čisté náklady na emisiu obeživa v roku 2018 predstavovali 6 mil. EUR (3 mil. EUR v roku  
2017). Banka realizovala výrobu 84,5 mil. kusov bankoviek, razbu 40,8 mil. kusov obehových  
mincí a 6 druhov zberateľských mincí v počte 51 tis. kusov.  
Čisté náklady na prevádzku za rok 2018 dosiahli 66 mil. EUR (65 mil. EUR v roku 2017).  
K 31. 12. 2018 bolo v evidenčnom stave NBS celkovo 1 110 zamestnancov.  
Vykázaný zisk za rok 2018 bol na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS zo dňa  
5. marca 2019 v súlade s § 39 ods. 4 zákona o NBS v plnej výške zúčtovaný voči stratám  
z minulých rokov. Straty NBS z minulých rokov sú kumulované od roku 2002 a sú príčinou  
vykázaného záporného vlastného imania NBS.  
Záporné vlastné imanie k 31. 12. 2018 predstavovalo 2 792 mil. EUR, čo je zlepšenie  
absolútnej hodnoty o 250 mil. EUR oproti 31.12. 2017 a oproti počiatočnému stavu pri  
2
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
Časť 1  
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2018  
________________________________________________________________________________________________________  
prechode na euro k 1. 1. 2009 dosiahlo zlepšenie 1 935 mil. EUR. Kumulované straty sa  
plánujú pokryť z budúcich ziskov NBS.  
Dodatok správy nezávislého audítora k správe o výsledku hospodárenia Národnej banky  
Slovenska za rok 2018 potvrdzuje konzistentnosť údajov medzi účtovnou závierkou  
a hodnotením výsledkov hospodárenia.  
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka budú zverejnené vo Výročnej správe NBS za  
rok 2018.  
3
Časť 2  
Správa nezávislého audítora  
a
Účtovná závierka  
Národnej banky Slovenska  
k 31. decembru 2018