Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
57. schôdza výboru
K číslu: CRD-2189/2018
209
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 26. marca 2019
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Petra Šucu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1231)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Petra Šucu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1231);
B.p o v e r u j e
Igora Chomu, člena výboru ako spravodajcu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v.r.
overovateľ výboru