Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
56. schôdza výboru
Číslo: CRD-2189/2018
Záznam
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Petra Šucu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1231) druhé čítanie bola zvolaná 56. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj na 21. marca 2019.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z13 členov výboru bolo prítomných 5 členov.
Stanislav D r o b n ý, v.r.
podpredseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v.r.
overovateľ výboru