NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
CRD-107/2019
1295a
I n f o r m á c i a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1295) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1606 z 1. februára 2019 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1295) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona
2
75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 585 z 19. marca 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
IV.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1.K čl. I
V článku I bod 1 sa v § 35a ods. 1 druhej vete slová „vláde navrhujú organizácie združujúce mestá a obce a jedného člena vláde navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora“ nahrádzajú slovami „vláde Slovenskej republiky navrhne združenie miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu23sa) (ďalej len „reprezentatívne združenie miest a obcí“) a jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,23sb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23sa a 23sb znejú:
23sa) § 3 ods. 2 druhá veta zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
23sb) Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.“.
Pozmeňujúci návrh navrhuje upraviť predložené znenie tak, aby čo najviac zodpovedalo aktuálnemu stavu v združovaní vo veciach územnej samosprávy, ako aj profesijnej poľnohospodárskej a potravinárskej záujmovej samosprávy. Na úseku združovania miest a obcí vzhľadom na množstvo svojich členov (96 % samospráv) dominantné postavenie Združenie miest a obcí Slovenska, a návrh
3
zákona by mu mal vzhľadom na túto skutočnosť priznať výhradné postavenie.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
2.K čl. I
V čl. I bod 2 sa slová „42w“ nahrádzajú slovami „§ 42w“.
Legislatívno-technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
3.K čl. I
V čl. I § 42w sa slová „predpisu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zákona“ v príslušnom tvare.
Legislatívno-technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
4.K čl. I
V článku I bod 2 v § 42w ods. 2 druhej vete sa slová „návrhov organizácií združujúcich mestá a obce“ nahrádzajú slovami „návrhu reprezentatívneho združenia miest a obcí“.
Pozmeňujúci návrh navrhuje upraviť predložené znenie tak, aby čo najviac zodpovedalo aktuálnemu stavu v združovaní vo veciach územnej samosprávy, ako aj profesijnej poľnohospodárskej a potravinárskej záujmovej samosprávy. Na úseku združovania miest a obcí vzhľadom na množstvo svojich členov (96 % samospráv) dominantné postavenie Združenie miest a obcí Slovenska, a návrh zákona by mu mal vzhľadom na túto skutočnosť priznať výhradné postavenie.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
4
5.K čl. II
V čl. II sa slová „1. mája“ nahrádzajú slovami „1. júna“.
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. II sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
-v čl. I bod 2 § 42w sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. mája“,
-v čl. I bod 2 § 42w vrátane nadpisu sa slová „1. mája“ nahrádzajú slovami „1. júna“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)]. Zároveň dochádza k posunu nadväzujúcich účinností v prechodných ustanoveniach.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
V.
Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy o prerokovaní skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1295).
Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Uznesením výboru č. 245 z 23. januára 2019 poveril Jána Kvorku v súlade s § 80 zákona č. 350/11996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Peter A n t a l, v. r.
predseda výboru