NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 35 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Jednu tretinu členov orgánu podľa osobitného predpisu8a) ako účastníka konania zastupuje poverený zástupca.“, a v poslednej vete sa za slovo „ústavy“ vkladajú slová „a jedna tretina členov orgánu podľa osobitného predpisu8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) Čl. 10 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.“
2.V § 41 ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa slová „Čl. 10 ods. 2 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Čl. 10 ods. 2 až 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.“.
3.V § 235 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo jedna tretina členov orgánu, ktorý vo veci rozhodol“.
4.V § 239 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) je to vhodnejšie z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti konania,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.