1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa prieskumu realizovaného Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS) koncom roka 2017 sa korupcia na Slovensku najčastejšie vyskytuje pri eurofondoch, dotáciách či verejnom obstarávaní. Obrovský korupčný potenciál v spravovaní a riadení eurofondov pramení z mylného predpokladu, že peniaze z eurofondov nie naše, ale cudzie peniaze. To, že pri eurofondoch ide o naše peniaze vyplýva nielen z potreby spolufinancovania (v drvivej väčšine prípadov), ale aj z toho, že pochybenia pri eurofondoch následné hradené zo štátneho rozpočtu. Rovnako treba prihliadnuť na skutočnosť, že investície a projekty, na ktorých sa Slovenská republika priamo podieľa vo výške napr. 15 % v súčasnosti, bude štát v budúcnosti financovať výlučne z vlastných zdrojov.
V súvislosti s nedávnou kauzou týkajúcou sa rozdeľovania fondov z Európskej únie na vedu a výskum v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde pochybenia tohto ministerstva potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad SR, sa otvorila otázka týkajúca sa nastavenia pravidiel čerpania eurofondov. Najzávažnejšie nedostatky sa týkali najmä hodnotiteľov projektov, ktorí nespĺňali ani základné kritériá - mnohí hodnotili bez preukázania znalostí a skúseností v danej oblasti, vznikal konflikt záujmov, hodnotiace kritériá boli postavené na subjektívnom chápaní hodnotiteľov a pod. Tento prípad nie je pri čerpaní eurofondov ojedinelý. Predstavuje len demonštratívnu ukážku nevhodného systémového nastavania, ktorý poskytuje priestor pre vznik pochybení, ich opakovanie a v neposlednom rade na zneužívanie eurofondov na korupciu a rozkrádanie.
Cieľom návrhu zákona je preto snaha o zavedenie viacerých opatrení, výsledkom ktorých bude výrazné obmedzenie korupčného správania v oblasti riadenia a spravovania eurofondov, ale aj dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Návrh zákona upravuje:
zavedenie kritérií na (odborných) hodnotiteľov (vzdelanie, odborná prax a pod.),
zahrnutie hodnotiteľov medzi zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo prijímateľa v rámci uplatňovania zásady zákazu konfliktu záujmov,
2
poskytovanie eurofondov v oblasti výskumu a vývoja len tým subjektom, ktoré sa výskumu a vývoju preukázateľne venujú a len do výšky preukázateľných investícií týchto subjektov v tejto oblasti,
posudzovanie veľkých projektov pri eurofondoch na základe princípu hodnoty za peniaze,
zverejňovanie výsledkov hodnotenia schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie eurofondov odbornými hodnotiteľmi spolu s odôvodnením, pričom mená hodnotiteľov a ďalšie údaje o schválenej/neschválenej žiadosti sa budú zverejňovať priebežne do 30 pracovných dní od vydania rozhodnutia o žiadosti a ku každej žiadosti zvlášť.
Návrh zákona nezakladá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona taktiež nemá žiadny vplyv na životné prostredie a nevyvoláva ani sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Výšku finančnej pomoci poskytovanej podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z. z.“) z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) limituje z legislatívneho hľadiska len ich samotný objem. Výška finančnej pomoci je obsiahnutá v konkrétnych výzvach na podávanie žiadostí na poskytnutie eurofondov. Nie vždy však tieto obmedzenia nastavené správne. Dôsledkom nesprávne nastavených obmedzení je neefektívne a nehospodárne prerozdelenie tejto finančnej pomoci. Schválenie „predraženej“ pomoci za následok odmietnutie množstva iných užitočných projektov z dôvodu nedostatku ďalších finančných prostriedkov v rámci danej výzvy, resp. vyzvania. Takéto zlé nastavenie je osobitne citlivo vnímané v oblasti výskumu a vývoja, ako to preukázala aj nedávna kauza pri rozdeľovaní eurofondov v tejto oblasti.
Cieľom navrhnutého opatrenia je zákonné zakotvenie obmedzenia poskytnúť finančné prostriedky určené pre projekty v oblasti výskumu a vývoja. Ak bude riadiaci orgán rozhodovať o žiadosti v rámci výzvy na podporu výskumu a vývoja, finančný príspevok z eurofondov pre konkrétneho žiadateľa nebude môcť, podľa odskúšaného modelu z Estónska, prekročiť sumu 30% priemernej ročnej tržby vypočítanej z ročných tržieb žiadateľa za obdobie posledných troch rokov pred podaním žiadosti.
K bodu 2
Medializovaný list Slovenskej akadémie vied adresovaný bývalému ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi v plnej miere odhalil, ako nedokonale nastavované pravidlá rozdeľovania finančných prostriedkov EŠIF, pokiaľ ide o výskum a vývoj. Hoci mal škandál s prerozdeľovaním eurofondov za následok odstúpenie ministra, v oblasti nápravy existujúceho stavu a najmä zabráneniu pred opakovaním sa takýchto postupov sa zo strany vlády SR spravilo len veľmi málo.
Ani dnes nič nebráni tomu, aby finančné prostriedky EŠIF získali subjekty bez akýchkoľvek skúseností s vedeckou či výskumnou činnosťou.
Cieľom návrhu zákona je stanovenie jasného pravidla, že subjekt, ktorý absolútne nulové skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti výskumu a vývoja, resp. ktorý preukázateľne na výskum a vývoj pred podaním žiadosti nevynaložil žiadne náklady (možno zistiť napr. z účtovnej závierky), nemá nárok na finančné prostriedky EŠIF určené pre oblasť výskumu a vývoja.
4
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že hlavným zámerom nie je snaha o zamedzenie prístupu firmám bez doterajšej vedeckej či výskumnej činnosti k možnosti získať finančné prostriedky EŠIF, ale naopak motivovať tých, ktorí mali a majú odvahu venovať sa vedeckej a výskumnej činnosti z vlastných prostriedkov bez vidiny získania nenávratnej finančnej pomoci. Finančná pomoc práve takýmto subjektom dáva omnoho väčšie záruky aj vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom.
K bodom 3 a 4
Z medializovaného prípadu týkajúceho sa pochybení pri rozdeľovaní prostriedkov z EŠIF na vedu a výskum možno za najzávažnejší nedostatok, ktorý pri kontrole zistil Najvyšší kontrolný úrad SR, označiť výber (odborných) hodnotiteľov. Za účelom nápravy zle nastavených, resp. neexistujúcich pravidiel sa preto navrhuje, aby hodnotenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vykonávali odborní hodnotitelia, teda ľudia, ktorí danej problematike rozumejú, okrem prípadov, keď pravidlá daného operačného programu alebo iného programu (napr. program cezhraničnej spolupráce) účasť hodnotiteľov na hodnotení žiadostí neumožňujú. Navrhovaný § 19a stanovuje, že odborným hodnotiteľom je fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné predpoklady:
občianstvo a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pri tomto kritériu sa stanovuje výnimka v prípade posudzovania žiadostí z operačného programu v oblasti výskumu a vývoja (viď odsek 2). Podľa tejto výnimky platí, že aspoň polovica odborných hodnotiteľov musí pochádzať zo zahraničia, pričom pojem „zahraničie“ je naviazaný na splnenie podmienky trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky,
podanie prihlášky na výber odborných hodnotiteľov,
spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť,
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
10-ročná odborná prax v oblasti, v ktorej sa poskytuje príspevok,
ďalšie podmienky stanovené poskytovateľom môže ísť o ďalšie odborné skúsenosti či osobnostné predpoklady odborných hodnotiteľov.
K bodu 5
Ide o legislatívnu úpravu, ktorou sa odstraňuje zjavná nesprávnosť jazyková a gramatická chyba zákona č. 292/2014 Z. z.
K bodu 6
Za účelom podpory prijímania dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a zlepšenia výsledkov verejného sektora bol na Ministerstve financií SR zriadený Útvar hodnota za peniaze. Napriek relatívne krátkej dobe jeho fungovania výsledky jeho činnosti hodnotené mimoriadne kladné. Včasné analýzy tohto útvaru ušetrili daňovým poplatníkom na
5
Slovensku niekoľko miliónov eur. Podobné útvary zameriavajúce sa na hodnotu za peniaze boli zriadené aj na iných ministerstvách (napr. Ministerstvo zdravotníctva SR).
Cieľom návrhu zákona je podmieniť poskytnutie eurofondov na veľké projekty princípom hodnoty za peniaze, ktorý je žiadateľ (resp. budúci žiadateľ) povinný pri príprave veľkého projektu dodržať.
Vzhľadom na skutočnosť, že riadiaci orgán možnosť pri príprave veľkého projektu budúceho žiadateľa usmerňovať, návrhom zákona sa táto usmerňovacia činnosť rozširuje aj na otázku dodržiavania princípu hodnoty za peniaze. Predpokladá sa, že ak riadiaci orgán zriadený vlastný útvar hodnoty za peniaze, tak to bude práve tento útvar, ktorý dokáže budúceho žiadateľa vhodne usmerniť. Ak tomu tak nie je, riadiaci orgán môže požiadať o súčinnosť Ministerstvo financií SR, ktorý takýto útvar zriadený má.
K bodu 7
Podľa zákona č. 292/2014 Z. z. je pri poskytovaní príspevku uplatňovaný princíp partnerstva, princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti, princíp účinnosti a zákaz konfliktu záujmov. Konflikt záujmov sa posudzuje v rámci systému riadenia.
V procese poskytovania príspevku je osoba (odborného) hodnotiteľa dôležitým a podstatným prvkom. Z dôvodu precizovania zákazu konfliktu záujmov sa rozširuje vymedzenie zainteresovaných osôb na strane žiadateľa alebo prijímateľa aj o osobu hodnotiteľa. Ak sa totiž osoba, ktorá je v určitom vzťahu alebo väzby na žiadateľa alebo prijímateľa, prihlási a následne je vybraná ako hodnotiteľ, len ťažko možno hovoriť o jej nezaujatosti a nestrannosti.
Praktický problém s ohľadom na možný konflikt záujmov vzniká pri osobe hodnotiteľa vo vzťahu k poskytovateľovi. Ak je ako hodnotiteľ vybraná osoba, ktorá je zamestnancom poskytovateľa, vzťahuje sa na ňu ustanovenie § 46 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. (zainteresovaná osoba podieľajúca sa na riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri konaní podľa zákona č. 292/2014 Z. z.), a teda sa na ňu vzťahuje ustanovenie § 46 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o jej vylúčení z prípravy a realizácie projektu alebo projektového zámeru. Osobu hodnotiteľa, ktorá nie je vo vzťahu k poskytovateľovi podľa § 46 ods. 4 č. 292/2014 Z. z. (a zároveň ani k žiadateľovi, resp. prijímateľovi), nie je potrebné upravovať, pretože v danej situácií konflikt záujmov nemôže nastať.
K bodom 8 až 14
Rozširuje sa zoznam informácií, ktoré poskytovateľ príspevku obligatórne zverejňuje na svojom webovom sídle v prípade schválených žiadostí (bod 8 a 9 návrhu zákona), aj v prípade neschválených žiadostí (bod 10 a 11 návrhu zákona) tak, aby boli zrejmé:
nielen názov projektu, ale aj popis projektu,
6
nielen zoznam odborných hodnotiteľov, ale aj samotné výsledky odborného hodnotenia vyjadrené slovne (odôvodnenie) i číselne (bodové hodnotenie), ako aj mená hodnotiteľov ku každej žiadosti zvlášť, a to priebežne spolu s ďalšími údajmi do 30 pracovných dní od rozhodnutia o takejto žiadosti (zverejňovanie celého zoznamu po skončení konania do 60 pracovných dní zostáva v platnosti).
K bodu 15
Návrhom zákona sa upravujú prechodné ustanovovania z dôvodu zamedzenia spätnému (retroaktívnemu) pôsobeniu návrhu zákona. V zmysle tohto ustanovenia sa konania o žiadosti začaté a právoplatne neukončené do nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona posudzujú podľa predpisov účinných do 31. júla 2019. Podobne v prechodných ustanoveniach upravené aj konania o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti a konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
Pri zmluvách o poskytnutí príspevku a rozhodnutiach o poskytnutí príspevku je rozhodujúce, či do nadobudnutia účinnosti (návrhu) zákona boli tieto zmluvy uzavreté, resp. rozhodnutia vydané. Ak je tomu tak, potom platí zákaz retroaktivity. V opačnom prípade bude potrebné tieto zmluvy a rozhodnutia upraviť v zmysle nového zákona.
Konanie o veľkom projekte pozostáva z dvoch fáz. Prvou fázou je konanie vedené orgánmi Slovenskej republiky, druhou fázou je potvrdenie pomoci orgánmi Európskej komisie. Prostredníctvom intertemporálnych ustanovení sa navrhuje, aby žiadosti o veľké projekty boli prehodnotené podľa nového zákona okrem prípadov ak boli zaslané Európskej komisii na schválenie alebo ak riadiaci orgán uzavrel so žiadateľom zmluvu o poskytnutí príspevku podľa § 27 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z.
Operačné programy a iné programy podľa zákona č. 292/2014 Z. z. sa upravia podľa nového zákona len vtedy, ak ich schválenie podlieha výlučne vnútroštátnemu orgánu.
K Čl. II
K bodom 1, 2, 3 a čiastočne k bodu 4
Z rovnakých dôvodov ako uvedené v Čl. I bode 3 návrhu zákona sa upravujú kritériá na výber hodnotiteľov aj v prípade hodnotenia žiadostí o dotácie podľa zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 280/2017 Z. z.“), ako aj žiadostí o poskytnutie priamej podpory z eurofondov v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ak to prichádza do úvahy (napr. nariadenie týkajúce sa podpory v oblasti rozvoja vidieka rozlišuje medzi hodnotiteľmi ex ante a hodnotiteľmi ex post).
Podľa Čl. II bodu 3 návrhu zákona je hodnotiteľom fyzická osoba, ktorá:
7
je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná,
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
má najmenej 10 ročnú odbornú prax v oblasti, v ktorej sa poskytuje dotácia,
spĺňa ďalšie podmienky stanovené platobnou agentúrou alebo ministerstvom pôdohospodárstva.
Čl. II body 1, 2 a čiastočne aj bod 4 legislatívno-technickými úpravami bezprostredne súvisiacimi s Čl. II bodom 3 návrhu zákona.
K bodu 4
S ohľadom na dôsledné uplatňovanie zásady zákazu konfliktu záujmov sa považuje za podstatné definovať konflikt záujmov, a to odkazom na ustanovenie § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z. , pričom toto ustanovenie sa pre potreby zákona č. 280/2017 Z. z. použije primerane.
K bodu 5
Upravujú sa prechodné ustanovenia návrhu zákona. Aby sa zabránilo retroaktivite, ustanovuje sa, že konania o žiadostiach o poskytnutie dotácií začaté a právoplatne neukončené do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. júla 2019. Rovnako to platí aj pre konania o poskytnutí priamej podpory a konania o preskúmaní rozhodnutia o poskytnutí priamej podpory mimo odvolacieho konania.
K Čl. III
Účinnosť predkladaného zákona sa so zohľadnením legisvakančnej lehoty navrhuje od 1. augusta 2019.
8
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 38 44 (poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo), čl. 174 178 (hospodárska, sociálna a územná súdržnosť), čl. 320 324 (spoločné ustanovenia) a čl. 325 (boj proti podvodom) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to:
vo viacerých právnych aktoch EÚ, napr.:
o v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1300/2013
zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013, s. 1) v platnom znení,
o v nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259) v platnom znení,
o v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení (Ú. v. L 347, 20.12.2013, s. 281) v platnom znení,
ov nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom
9
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013, s. 289) v platnom znení,
ov nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1304/2013
zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013, s. 303),
ov nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1305/2013
zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013, s. 320) v platnom znení,
ov nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. L 347, 20.12.2013, s. 470) v platnom znení,
ov nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1310/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1305/2013
, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č.
73/2009
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1307/2013
, (EÚ) č.
1306/2013
a (EÚ) č.
1308/2013
, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013, s. 487) v platnom znení,
ov nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
508/2014
z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. L 149, 20. 5. 2014, s. 549) v platnom znení,
ov nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1299/2013
zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013, s. 865) v platnom znení,
ov delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14. 3. 2014, s. 1),
ov nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. L 298, 26. 10. 2012, s. 1) v platnom znení,
ov delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1970/2015 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné
10
ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (Ú. V. EÚ L 293, 10. 11. 2015, s. 1 – 5),
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) bezpredmetné,
b) v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie,
c) bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie
úplný.
11
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
12
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.