NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 16 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom v oblasti výskumu a vývoja nesmie výška príspevku prekročiť 30% priemernej ročnej tržby vypočítanej z ročných tržieb žiadateľa za obdobie posledných troch rokov pred podaním žiadosti.“.
2.§ 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Príspevok v oblasti výskumu a vývoja sa poskytne výlučne žiadateľovi, ktorý pred podaním žiadosti realizoval najmenej jeden projekt v tejto oblasti alebo mal preukázateľné náklady62ca) na činnosť v tejto oblasti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62ca znie:
62ca) Napríklad § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť hodnotia odborní hodnotitelia 19a) vymenovaní poskytovateľom, ak to nie je v rozpore s pravidlami operačného programu alebo iného programu podľa tohto zákona.“.
4.Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 19a
Odborní hodnotitelia
(1)Odborným hodnotiteľom je fyzická osoba, ktorá:
a)je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,
b)sa prihlásila na výzvu poskytovateľa na výber odborných hodnotiteľov,
c)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná,
d)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e) najmenej 10 ročnú odbornú prax v oblasti, v ktorej sa poskytuje príspevok,
f)spĺňa ďalšie podmienky stanovené poskytovateľom.
(2)Žiadosti predložené na základe výzvy týkajúcej sa operačného programu v oblasti výskumu a vývoja hodnotia odborní hodnotitelia, z ktorých aspoň polovica trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky; poskytovateľ zabezpečí preklad výzvy a žiadostí zo štátneho jazyka63a) do iného jazyka, ak je to potrebné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:
63a) § 1 a § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
5. V § 21 ods. 5 sa slovo „nechválení“ nahrádza slovom „neschválení“.
6.V § 27 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Riadiaci orgán dohliada na to, aby sa pri príprave veľkého projektu dodržal princíp hodnoty za peniaze; na tieto účely môže riadiaci orgán budúceho žiadateľa usmerniť, ak je to potrebné, aj v súčinnosti s ministerstvom financií, ktoré je povinné takúto súčinnosť na požiadanie riadiaceho orgánu poskytnúť.“.
7.V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) odborný hodnotiteľ.“.
8. V § 48 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „sídle“ vkladajú slová do 30 pracovných dní od rozhodnutia o každej schválenej žiadosti oznámenie o tomto rozhodnutí a“ a vo
vete za bodkočiarkou sa slová „zoznam obsahuje“ nahrádzajú slovami „oznámenie a zoznam obsahujú“.
9.V § 48 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a jeho popis,“.
10.V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) výsledky hodnotenia odborných hodnotiteľov s odôvodnením, vrátane bodového hodnotenia.“.
11. V § 48 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „sídle“ vkladajú slová do 30 pracovných dní od rozhodnutia o každej neschválenej žiadosti oznámenie o tomto rozhodnutí a“ a vo vete za bodkočiarkou sa slová „zoznam obsahuje“ nahrádzajú slovami „oznámenie a zoznam obsahujú“.
12.V § 48 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a jeho popis,“.
13.V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) výsledky hodnotenia odborných hodnotiteľov s odôvodnením, vrátane bodového hodnotenia.“.
14. V § 48 ods. 3 sa slová „60 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „30 pracovných dní“.
15.Za § 52 sa vkladá § 53, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 53
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)Konania o žiadosti a konania o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti začaté a právoplatne neukončené do 31. júla 2019 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)Rozhodnutie o poskytnutí príspevku, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. augustom 2019, možno preskúmať mimo odvolacieho konania podľa doterajších predpisov.
(3)Zmluvy o poskytnutí príspevku, ktoré boli uzavreté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona a rozhodnutia o poskytnutí príspevku, ktoré boli vydané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za zmluvy a rozhodnutia podľa tohto zákona.
(4)Žiadosti na veľké projekty doručené riadiacemu orgánu do 31. júla 2019, ktoré podľa § 27 ods. 6 ešte neboli predložené Európskej komisii na schválenie, sa dokončia podľa tohto zákona, ak riadiaci orgán neuzavrel so žiadateľom zmluvu podľa § 27 ods. 8.
(5)Operačné programy a iné programy podľa tohto zákona schválené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona, ak ich schválenie podlieha výlučne vnútroštátnemu orgánu.“.
Čl. II
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „ktorá si na tento účel zriaďuje komisiu pre hodnotenie žiadostí o dotáciu; členovia komisie ako hodnotitelia vymenovaní riaditeľom platobnej agentúry musia spĺňať kritériá uvedené v § 12a.“.
2.V § 12 ods. 7 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členovia komisie ako hodnotitelia musia spĺňať kritériá uvedené v § 12a.“.
3.Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12a
Hodnotitelia
Hodnotiteľom je fyzická osoba, ktorá:
a)je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná,
c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)má najmenej 10 ročnú odbornú prax v oblasti, v ktorej sa poskytuje dotácia,
a)spĺňa ďalšie podmienky stanovené platobnou agentúrou alebo ministerstvom pôdohospodárstva.“.
4.V § 23 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na zákaz konfliktu záujmov sa ustanovenia osobitného predpisu98a) použijú primerane. Ak konajúci orgán v konaní o priamych podporách podľa osobitného predpisu108) využíva hodnotiteľov, títo musia spĺňať kritériá uvedené v § 12a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 98a znie:
98a) § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
5.Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2019
(1) Konanie o poskytnutí priamych podpôr začaté podľa predpisov účinných do 31. júla 2019, ktoré sa právoplatne neskončilo pred 1. augustom 2019, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(2)Konanie o poskytnutí dotácií začaté podľa predpisov účinných do 31. júla 2019, ktoré sa právoplatne neskončilo pred 1. augustom 2019, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3)Rozhodnutie o priamych podporách, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. augustom 2019, možno preskúmať mimo odvolacieho konania podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.