ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
91. schôdza
Číslo: CRD-107/2019
585
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. marca 2019
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1295)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1295);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1295) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 585
z 19. marca 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1295)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I
V článku I bod 1 sa v § 35a ods. 1 druhej vete slová „vláde navrhujú organizácie združujúce mestá a obce a jedného člena vláde navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora“ nahrádzajú slovami „vláde Slovenskej republiky navrhne združenie miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu23sa) (ďalej len „reprezentatívne združenie miest a obcí“) a jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,23sb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23sa a 23sb znejú:
23sa) § 3 ods. 2 druhá veta zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
23sb) Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.“.
Pozmeňujúci návrh navrhuje upraviť predložené znenie tak, aby čo najviac zodpovedalo aktuálnemu stavu v združovaní vo veciach územnej samosprávy, ako aj profesijnej poľnohospodárskej a potravinárskej záujmovej samosprávy. Na úseku združovania miest a obcí vzhľadom na množstvo svojich členov (96 % samospráv) dominantné postavenie Združenie miest a obcí Slovenska, a návrh zákona by mu mal vzhľadom na túto skutočnosť priznať výhradné postavenie.
2.K čl. I
V čl. I bod 2 sa slová „42w“ nahrádzajú slovami „§ 42w“.
Legislatívno-technická pripomienka.
3.K čl. I
V čl. I § 42w sa slová „predpisu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zákona“ v príslušnom tvare.
Legislatívno-technická pripomienka.
4.K čl. I
V článku I bod 2 v § 42w ods. 2 druhej vete sa slová „návrhov organizácií združujúcich mestá a obce“ nahrádzajú slovami „návrhu reprezentatívneho združenia miest a obcí“.
Pozmeňujúci návrh navrhuje upraviť predložené znenie tak, aby čo najviac zodpovedalo aktuálnemu stavu v združovaní vo veciach územnej samosprávy, ako aj profesijnej poľnohospodárskej a potravinárskej záujmovej samosprávy. Na úseku združovania miest a obcí vzhľadom na množstvo svojich členov (96 % samospráv) dominantné postavenie Združenie miest a obcí Slovenska, a návrh zákona by mu mal vzhľadom na túto skutočnosť priznať výhradné postavenie.
5.K čl. II
V čl. II sa slová „1. mája“ nahrádzajú slovami „1. júna“.
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. II sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
-v čl. I bod 2 § 42w sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. mája“,
-v čl. I bod 2 § 42w vrátane nadpisu sa slová „1. mája“ nahrádzajú slovami „1. júna“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)]. Zároveň dochádza k posunu nadväzujúcich účinností v prechodných ustanoveniach.