ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
91. schôdza
Číslo: CRD-2189/2018
580
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. marca 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Petra Šucu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1231)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Petra Šucu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1231);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Petra Šucu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1231) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 580
z 19. marca 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Petra Šucu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1231)
___________________________________________________________________________
1.K názvu zákona a čl. I
V názve zákona a v úvodnej vete čl. I sa vypúšťajú slová „mení a“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.
2.K čl. I
V čl. I, 1. bode sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
Pozmeňujúci návrh zabezpečuje správne zaradenie rozšírenia pojmu stavby na bezpečnosť štátu v rámci ustanovenia, ktoré obsahuje definíciu citovaného pojmu.
3.K čl. I
V čl. I, 2. bode sa v úvodnej vete za slovo „ktorý“ vkladajú slová „vrátane nadpisu“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.
4.K čl. I a II
V čl. I, nadpise § 142g a v čl. II sa slovo „marca“ nahrádza slovom „mája“ a v čl. I, § 142g sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „30. apríla“.
Pozmeňujúci návrh meniaci účinnosť návrhu zákona vrátane zmeny prechodného ustanovenia súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako aj potrebou dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.