NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky CRD: 411/2019
1306
Správa
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018
______________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Správa sa predkladá podľa § 9 ods. 1 Národná rada Slovenskej republiky
zákona Národnej rady Slovenskej b e r i e n a v e d o m i e
republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane Správu Výboru Národnej rady SR pre
súkromia pred neoprávneným obranu a bezpečnosť o stave použitia
použitím informačno-technických informačno-technických prostriedkov
prostriedkov a o zmene a doplnení za rok 2018
niektorých zákonov
(zákon o ochrane pred odpočúvaním)
Predkladá:
Anton HRNKO v. r.
predseda
Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť
Bratislava, marec 2019
Správa výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len výbor) predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo financií Finančná správa, v mesiaci január 2019 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2018.
V správe, výbor okrem dotknutými subjektmi uvedených informácií týkajúcich sa uplatňovania zákona o ochrane pred odpočúvaním, požiadal uviesť počet realizovaných prípadov použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) v členení podľa § 2, ods.1, písm. a), b), c), zákona o ochrane pred odpočúvaním a v každej kategórii žiadal uviesť nasledujúce údaje:
a) počet žiadostí na použitie ITP – § 4 ods.1, z toho:
-počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP vydané súhlasy (§ 6 ods.3 zákona)
-počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP odmietnuté žiadosti (§ 6, ods.3 zákona)
b)počet prípadov, v ktorých sa predložila opakovaná žiadosť zákonnému sudcovi na
predlženie doby použitia ITP (§ 4 ods. 2) v tom istom prípade, z toho:
-počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP vydané súhlasy (§ 6 ods. 3 zákona)
-počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP odmietnuté žiadosti (§ 6 ods. 3 zákona),
c) počty prípadov použitia ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 zákona NR SR č.166/2003 Z.
z., z toho:
-počet žiadostí o dodatočný súhlas, v ktorých zákonný sudca vydal súhlas
-počet zákonným sudcom odmietnutých žiadostí o dodatočný súhlas
-počet súhlasov/prípadov použitia ITP, pri ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ, ktorý bol povolený zákonným sudcom, vo väzbe na § 3 a § 7 zákona o ochrane pred odpočúvaním, kedy ITP možno použiť iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných, teda zistili sa skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného účelu použitia ITP
-počty prípadov, v ktorých informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní
-počet zákonným sudcom zistených prípadov nezákonného použitia ITP
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2018 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti.
Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v nasledujúcej časti správy.
1.Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti
Policajného zboru SR za rok 2018
Uvedenú informáciu Policajný zbor predkladá v súvislosti s prípravou správy o použití informačno-technických prostriedkov za obdobie roku 2018.
Policajný zbor podľa § 2 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov pôsobí ako orgán štátu, ktorý je oprávnený používať ITP a tiež ako subjekt, ktorý po predložení písomného súhlasu zákonného sudcu technicky zabezpečuje používanie ITP aj pre iné orgány štátu (Finančná správa, Vojenské spravodajstvo, Zbor väzenskej a justičnej stráže).
Nasledujúca informácia obsahuje prípady použitia ITP, kedy žiadateľom o použitie ITP bol iba Policajný zbor a neobsahuje údaje o prípadoch, pri ktorých bol žiadateľom o ich použitie iný orgán štátu, ani prípady použitia ITP podľa Trestného poriadku.
Jednotlivé žiadosti na použitie ITP podľa zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sa v roku 2018 realizovali takto:
1. Podľa § 4 ods. 1 bolo uplatnených 1075 žiadostí na použitie ITP, pričom zákonný sudca udelil súhlas v 1049 prípadoch a v 26 prípadoch nevydal súhlas na použitie ITP.
2. Žiadosti o predĺženie doby použitia ITP podľa § 4 ods. 2 boli predložené v 130 prípadoch, súhlas na použitie ITP bol vydaný v 122 prípadoch a v 8 prípadoch súhlas na použitie ITP vydaný nebol.
3. Žiadosť o dodatočný súhlas zákonného sudcu vo výnimočnom prípade, keď vec neznesie odklad podľa § 5 ods. 1 a 2 nebola predložená ani v jednom prípade.
4. Dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ použitia ITP podľa § 3 a § 7 bol v 997 prípadoch a v 174 prípadoch nebol tento účel a cieľ dosiahnutý.
5. Informácie získané použitím ITP boli využité ako dôkaz v trestnom konaní v 71 prípadoch.
6. Nezákonné použitie ITP Policajným zborom v roku 2018 nebolo zákonným sudcom zistené.
Podrobnejší prehľad o počte realizovaných prípadov použitia ITP v členení podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), c) je uvedený v priloženej tabuľke.
Štatistický prehľad o používaní informačno-technických prostriedkov
Policajným zborom za obdobie roku 2018
Obsahový počet
§ 2 ods. 1 písm. a)
§ 2 ods. 1 písm. b)
§ 2 ods.
písm. c)
Celkový počet
1.
Počet žiadostí na použitie ITP-§ 4 ods.1
z toho :
1058
17
1075
2.
Vydané súhlasy
1033
16
1049
3.
Odmietnuté žiadosti
25
1
26
4.
Počet žiadostí * na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade - § 4 ods.2
z toho:
125
5
130
5.
Vydané súhlasy
117
5
122
6.
Odmietnuté žiadosti
8
-
8
7.
Počet prípadov použitia ** ITP v zmysle § 5 ods.1 a 2-dodatočné súhlasy
-
-
-
8.
Vydané súhlasy
-
-
-
9.
Odmietnuté žiadosti
-
-
-
10.
Počet ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ
983
14
997
11.
Počet ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ
174
-
174
12.
Počet prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní
71
-
71
13.
Počet prípadov nezákonného použitia ITP
-
-
-
14.
Celkový počet žiadostí na použitie ITP –súčet r. 1+4+7
1183
22
1205
15.
Celkový počet vydaných súhlasov – súčet r. 2+5+8
1150
21
1171
16.
Celkový počet odmietnutých žiadostí – súčet r. 3+6+9
33
1
34
Vysvetlivky: * každá žiadosť o predĺženie ITP sa počíta ako samostatný prípad ITP
** platí iba pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti
Ministerstva financií SR – Finančná správa za rok 2018
Finančná správa používala informačno-technické prostriedky (ďalej len „ITP“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 166/2003 Z. z. a v súlade s ustanoveniami zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Finančná správa predložila zákonnému sudcovi celkom 81 prvotných písomných žiadostí podľa § 4 ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z., z ktorých bol v 79 prípadoch písomne vydaný súhlas zákonného sudcu na použitie ITP. Finančná správa eviduje 2 odmietnuté žiadosti zákonného sudcu na použitie ITP.
Finančná správa predložila zákonnému sudcovi v 5 prípadoch opakovanú žiadosť na predĺženie doby použitia ITP podľa § 4 ods. 2 zákona č.166/2003 Z. z. Vo všetkých 5 prípadoch bol zákonným sudcom vydaný písomný súhlas s predĺžením doby použitia ITP.
Finančná správa neeviduje žiadny prípad použitia ITP podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 166/2003 Z. z.
Z celkového počtu súhlasov vydaných zákonným sudcom bol v 74 prípadoch dosiahnutý zákonom uznávaný účel a cieľ, ktorý bol povolený zákonným sudcom, s väzbou na ustanovenia § 3 a 7 zákona č. 166/2003 Z. z., v súlade s ktorými možno ITP použiť iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných, teda zistili sa skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného účelu použitia ITP. Finančná správa eviduje 1 prípad použitia ITP, u ktorého nebol dosiahnutý zákonom uznávaný cieľ.
Finančná správa neeviduje prípady, v ktorých informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní.
Z celkového počtu prípadov nebol zaznamenaný žiadny prípad nezákonného použitia ITP.
Príloha č. 1 Sumarizačná tabuľka s počtami ITP za rok 2018
Obsahový počet
§ 2 ods. 1 písm. a)
§ 2 ods. 1 písm. b)
§ 2 ods. 1 písm. c)
Celkový počet
1.
Počet žiadostí na použitie ITP – § 4. ods. 1, z toho :
0
81
0
81
2.
Vydané súhlasy
0
79
0
79
3.
Odmietnuté žiadosti
0
2
0
2
4.
Počet opakovaných žiadostí* na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade - § 4 ods. 2, z toho :
0
5
0
5
5.
Vydané súhlasy
0
5
0
5
6.
Odmietnuté žiadosti
0
0
0
0
7.
Počet prípadov použitia** ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 – dodatočné súhlasy, z toho:
0
0
0
0
8.
Vydané súhlasy
0
0
0
0
9.
Odmietnuté žiadosti
0
0
0
0
10.
Počet ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznávaný ciel
0
74
0
74
11.
Počet ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznávaný ciel
0
1
0
1
12.
Počty prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní
0
0
0
0
13.
Počet prípadov nezákonného použitia ITP
0
0
0
0
14.
Celkový počet žiadostí na použitie ITP – súčet r. 1+4+7
0
86
0
86
15.
Celkový počet vydaných súhlasov – súčet r. 2+5+8
0
84
0
84
16.
Celkový počet odmietnutých žiadostí – súčet r. 3+6+9
0
2
0
2
* každá žiadosť o predĺženie ITP sa počíta ako samostatný prípad ITP
** platí iba pre MV SR
Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti
Ministerstva spravodlivosti SR – Zbor väzenskej a justičnej stráže za
rok 2018
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nepodal za rok 2018 žiadnu žiadosť o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
3.Správa Ministerstva spravodlivosti SR za rok 2018
Správa vychádza z podkladov, ktoré predložili Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Trnave, Krajský súd v Trenčíne, Krajský súd v Nitre, Krajský súd v Žiline, Krajský súd v Banskej Bystrici, Krajský súd v Košiciach, Krajský súd v Prešove a Špecializovaný trestný súd, ktoré podľa zákona č. 166/2003 Z. z. vecne príslušné na konanie o žiadostiach na použitie ITP.
Žiadosti o vydanie súhlasu na použitie ITP predkladali príslušným súdom štátne orgány oprávnené v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z., t. j. Policajný zbor Slovenskej republiky, Kriminálny úrad Finančnej správy (predtým Colná správa), Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Zbor väzenskej a justičnej stráže.
Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v roku 2018 podaných spolu 1646 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa ust. § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 a § 5 ods. 1, ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
Súdy vyhoveli 1600 žiadostiam a vydali súhlas na použitie ITP 4 ods. 1) a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP (§ 4 ods. 2). Súdy 46 žiadostí zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných celkovo 1484 žiadostí. Súdy vyhoveli 1448 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 36 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných 162 žiadostí. Súdy vyhoveli 152 žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Súdy 10 žiadostí na vydanie súhlasu na predĺženie lehoty na použitie ITP zamietli.
V sledovanom období súdy nezaznamenali žiaden prípad v zmysle ust. § 5 ods. 1 a § 5 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR) podal za sledované obdobie celkovo 1205 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1, ods. 2 a § 5 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. Súdy vyhoveli 1171 žiadostiam a súhlas vydali. Súdy 34 žiadostí zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. podal PZ SR 1075 žiadostí. Súdy vyhoveli 1049 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 26 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. PZ SR podal 130 žiadostí. Súdy vyhoveli 122 žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Súdy 8 žiadostí na vydanie súhlasu na predĺženie lehoty na použitie ITP zamietli.
Kriminálny úrad finančnej správy SR (KÚ FS) podal za sledované obdobie celkovo 86 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. Súdy vyhoveli 84 žiadostiam a súhlas vydali. Súdy 2 žiadosti zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. podal FS 81 žiadostí. Súdy vyhoveli 79 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 2 žiadosti na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. FS podal 5 žiadostí. Súdy vyhoveli všetkým 5 žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Ani jednu žiadosť súd nezamietol.
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nepodal za rok 2018 žiadnu žiadosť o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
K dosiahnutiu zákonom uznaného účelu a cieľa, s výnimkou Krajského súdu v Prešove, súdy informácie poskytnúť nevedeli.
Krajský súd v Prešove uviedol, že cieľ použitia ITP z celkového počtu 27 povolených vecí bol splnený v 21 veciach, čiastočne splnený bol v 5 veciach a nebol splnený v 1 veci a 2 veci nie sú skončené, a preto nie je možné sa k nim vyjadriť.
Nakoľko podľa § 6 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. je orgán štátu povinný informovať zákonného sudcu len o skončení použitia ITP, príslušné súdy vo svojich podkladoch zhodne uviedli, že nemajú vedomosť o dosiahnutí zákonom uznaného účelu a cieľa.
Súčasne všetky súdy nemajú ani poznatky o tom, či informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní.
Spätná väzba od orgánov štátu oprávnených podávať žiadosti v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. v tomto smere neexistuje, súdy preto takúto evidenciu nevedú. Takáto evidencia by nebola ani spoľahlivá, nakoľko dochádza aj k prípadom, kedy prokurátor podá obžalobu na súd mimo obvodu krajského súdu, ktorý vydal súhlas na použitie ITP.
Súdy príslušné na rozhodovanie o žiadostiach na použitie ITP nezistili v roku 2018 nezákonné použitie ITP.
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ..........2019
k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018 (tlač 1306)
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
správu o Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018 (tlač 1306)