Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Predseda vlády Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec 2019
2. Definícia problému
V nadväznosti na výsledok referenda, ktoré sa konalo dňa 23. júna 2016, oznámilo spojené kráľovstvo dňa 29. marca 2017 svoj zámer vystúpiť z Európskej únie, čím došlo k aktivácii článku 50 Zmluvy o Európskej únii, ktorý umožňuje ktorémukoľvek členskému štátu jednostranne rozhodnúť o svojom vystúpení z Európskej únie. Aktiváciou článku 50 Zmluvy o Európskej únii začala plynúť dvojročná lehota pre uzatvorenie dohody o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie a pre usporiadanie vzájomných vzťahov s členskými štátmi. Vystúpenie spojeného kráľovstva z Európskej únie v nadväznosti na notifikáciu britskej vlády podľa čl. 50 Zmluvy o Európskej únii nastať k 29. marcu 2019, čím by sa Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 malo stať treťou krajinou.
3. Ciele a výsledný stav
Zámerom predkladaného materiálu je prijať potrebné opatrenia, ktoré Slovenskú republiku pripravia na vyššie uvedenú situáciu a minimalizujú aspoň niektoré, bezprostredne hroziace, negatívne dopady. Je nutné pripraviť právnu úpravu založenú na princípe dočasnosti a reciprocity. Prioritou Slovenskej republiky je, aby v prípade brexitu bez dohody bola zaistená právna istota pre britských občanov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike, ako aj pre slovenských občanov nachádzajúcich sa ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve.
4. Dotknuté subjekty
Britskí občania nachádzajúci sa v Slovenskej republike.
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
daniela.kralovicova@vlada.gov.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK