Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona sa predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 ako iniciatívny návrh a je reakciou na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody.
V nadväznosti na výsledok referenda, ktoré sa konalo dňa 23. júna 2016, oznámilo Spojené kráľovstvo dňa 29. marca 2017 svoj zámer vystúpiť z Európskej únie, čím došlo k aktivácii článku 50 Zmluvy o Európskej únii, ktorý umožňuje ktorémukoľvek členskému štátu jednostranne rozhodnúť o svojom vystúpení z Európskej únie. Aktiváciou článku 50 Zmluvy o Európskej únii začala plynúť dvojročná lehota pre uzatvorenie dohody o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie a pre usporiadanie vzájomných vzťahov s členskými štátmi. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie v nadväznosti na notifikáciu britskej vlády podľa čl. 50 Zmluvy o Európskej únii nastať k 29. marcu 2019, čím by sa Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 malo stať treťou krajinou.
Podľa britského zákona o brexite mala byť dohoda o vystúpení schválená národným parlamentom najneskôr 21. januára 2019, to sa však doposiaľ nestalo. Vzhľadom na aktuálny vývoj bolo plánovanie núdzových opatrení pre prípad brexitu bez dohody v poslednom období zintenzívnené, výsledkom čoho je predkladaný materiál.
Zámerom predkladaného materiálu je prijať potrebné opatrenia, ktoré Slovenskú republiku pripravia na vyššie uvedenú situáciu a minimalizujú aspoň niektoré, bezprostredne hroziace, negatívne dopady. Je nutné pripraviť právnu úpravu založenú na princípe dočasnosti a reciprocity. Prioritou Slovenskej republiky je, aby v prípade brexitu bez dohody bola zaistená právna istota pre britských občanov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike, ako aj pre slovenských občanov nachádzajúcich sa v rozhodnom období (29. marec 2019) v Spojenom kráľovstve.
Návrh zákona v jednotlivých novelizačných článkoch dočasne upravuje práva britských občanov na území Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú poskytovania daňového poradenstva, oblasti sociálnych vecí a rodiny, poskytovania právnych služieb advokátmi, ktorí občanmi Spojeného kráľovstva, vodičských preukazov, pobytu cudzincov, zachovania dostupnosti registrovaných liekov, verejného zdravotného poistenia, uznávania odborných kvalifikácií, ochrany spotrebiteľov prípravkov na ochranu rastlín a štátnozamestnaneckého pomeru občanov Spojeného kráľovstva.
Zákon by mal nadobudnúť účinnosť vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
B.Osobitná časť
K Čl. I (zákon SNR č. 78/1992 Zb.)
V záujme zachovania právnej istoty občanov Spojeného kráľovstva, ktoré chcú v Slovenskej republike poskytovať daňové poradenstvo sa navrhuje prechodné ustanovenie pre prípad vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody.
K Čl. II ( zákon č. 238/1998 Z. z.)
Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie je potrebné zabezpečiť ochranu občanov Spojeného kráľovstva v Slovenskej republike, za predpokladu, že k dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva nebude medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom uzavretá dohoda o vystúpení.
Predmetný článok sa týka úpravy právnych vzťahov pri poskytovaní príspevku na pohreb. Návrh zákona rieši situáciu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Navrhuje sa, aby sa na občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka v súlade s koordinačnými predpismi sociálneho zabezpečenia vzťahovali príslušné právne predpisy Slovenskej republiky aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, avšak za predpokladu, že bude zo strany Spojeného kráľovstva zaručená vzájomnosť.
K Čl. III (zákon č. 461/2003 Z. z.)
V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez uzatvorenia dohody podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa navrhuje zachovať vo vzťahu k občanom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom a pozostalým, ako aj občanom členského štátu (vrátane Slovenskej republiky), fyzickým osobám bez štátnej príslušnosti a utečencom, ktorí alebo boli v situácii týkajúcej sa Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom a pozostalým, režim koordinácie systému sociálneho zabezpečenia v oblasti sociálneho poistenia v rozsahu úpravy Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „koordinačné nariadenia“). Zachovanie tohto právneho režimu sa navrhuje podmieniť recipročným prístupom zo strany Spojeného kráľovstva. Podmienka reciprocity spočíva v tom, že vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom a pozostalým, ako aj občanom členského štátu, fyzickým osobám bez štátnej príslušnosti a utečencom, ktorí sú alebo boli v situácii týkajúcej sa Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom a pozostalým, bude Spojeným kráľovstvom režim koordinácie systému sociálneho zabezpečenia v oblasti sociálneho poistenia zachovaný v rovnakom rozsahu. Právne účinky § 293eea ods. 1 teda podmienené recipročnou, všeobecne záväznou právnou úpravou Spojeného kráľovstva. Na posúdenie garancie reciprocity v zmysle návrhu nie je potrebné skúmať faktický výkon recipročných opatrení v individuálnych prípadoch.
Vo vzťahu k dotknutým osobám sa teda navrhuje aj od vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie v právnych vzťahoch sociálneho poistenia postupovať bez zmeny, t.j. aj naďalej uplatňovať všetky princípy a pravidlá koordinačných nariadení.
Z pohľadu zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov spadajúcich do okruhu fyzických osôb, na ktoré sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia používa koordinačné nariadenie a zároveň spĺňajú podmienky, že občanmi Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinnými príslušníkmi a pozostalými alebo občanmi iného členského štátu so vzťahom k Spojenému kráľovstvu a budú ich zamestnávať po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody, je účelom navrhovanej právnej úpravy § 293eea ods. 1 zákona o sociálnom poistení zabezpečiť zachovanie postavenia týchto zamestnancov v sociálnom poistení na úrovni nariadenia. V praxi to znamená, že po uvedenom vystúpení budú dotknutí zamestnávatelia plniť v sociálnom poistení rovnaké povinnosti ako predo dňom vystúpenia. Samozrejme za predpokladu, že bude zaručená vyššie popisovaná vzájomnosť takýchto postupov zo strany Spojeného kráľovstva.
V prípade, že nedôjde k zabezpečeniu reciprocity a § 293eea ods. 1 nevyvolá právne účinky, navrhuje sa, aby sa občanom Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom, na ktorých sa ku dňu predchádzajúcemu dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez uzatvorenia dohody podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii alebo k poslednému dňu obdobia, počas ktorého sa uplatňoval postup podľa § 293eea ods. 1, uplatňujú právne predpisy Spojeného kráľovstva v záujme naplnenia legitímnych očakávaní zohľadnili „nároky“ za obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva za podmienky, že za tieto obdobia im Spojené kráľovstvo neprizná dávku obdobného charakteru, pričom nepriznanie dávky za tieto obdobia je v príčinnej súvislosti s týmto vystúpením. To znamená, že sa navrhuje, aby sa v takýchto prípadoch podmienky nároku na dávku sociálneho poistenia tomuto občanovi Slovenskej republiky a jeho rodinnému príslušníkovi posudzovali podľa zákona o sociálnom poistení s tým, že Sociálna poisťovňa zhodnotí na účely nároku na dávku sociálneho poistenia aj tie obdobia poistenia, ktoré získal podľa predpisov Spojeného kráľovstva, ak tieto obdobia nie Spojeným kráľovstvom hodnotené na dávku obdobného druhu. Tieto obdobia poistenia sa však vždy započítavajú na účely splnenia podmienky obdobia poistenia potrebného na nárok na dávku podľa zákona o sociálnom poistení.
K Čl. IV (zákon č. 586/2003 Z. z.)
K § 82c ods. 1
Občanom Spojeného kráľovstva zapísaným do zoznamu advokátov alebo zoznamu euroadvokátov ku dňu účinnosti zákona zostanú zachované možnosti poskytovania právnych služieb do 31. decembra 2020. Po skončení uvedeného obdobia sa skončí akékoľvek špeciálne zaobchádzanie a občania Spojeného kráľovstva sa budú riadiť právnymi predpismi, ktoré záväzné pre štátnych príslušníkov tretích krajín.
K § 82c ods. 2
Predmetné prechodné ustanovenie určuje, že občania Spojeného kráľovstva, ktorí doručili komore žiadosť o zápis do zoznamu advokátov alebo do zoznamu euroadvokátov pred brexitom, sa budú na účely splnenia podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo § 39 ods. 1 písm. a) považovať za občanov Európskej únie. Osoby zapísané na základe takejto žiadosti
budú oprávnené poskytovať právne služby v pozícii advokáta alebo euroadvokáta na území Slovenskej republiky aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
K § 82c ods. 3
Základným cieľom navrhovaného zákona je zaistenie reciprocity. Odsek 1 a 2 sa použije iba za podmienky, že Spojené kráľovstvo zaručí slovenským občanom rovnaké zaobchádzanie (t.j. občania Slovenskej republiky budú požívať obdobné práva ako priznané občanom Spojeného kráľovstva v odsekoch 1 a/alebo 2).
K Čl. V (zákon č. 600/2003 Z. z.)
Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie je potrebné zabezpečiť ochranu občanov Spojeného kráľovstva v Slovenskej republike, za predpokladu, že k dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva nebude medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom uzavretá dohoda o vystúpení.
Predmetný článok sa týka úpravy právnych vzťahov pri poskytovaní prídavku na dieťa, príplatku k prídavku na dieťa. Návrh zákona rieši situáciu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Navrhuje sa, aby sa na občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka v súlade s koordinačnými predpismi sociálneho zabezpečenia vzťahoval príslušný právny predpis Slovenskej republiky aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, avšak za predpokladu, že bude zo strany Spojeného kráľovstva zaručená vzájomnosť.
K Čl. VI (zákon č. 5/2004 Z. z.)
V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez uzatvorenia dohody podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa navrhuje občana Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa pred dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie oprávnene zdržiavali na území SR a boli zamestnaní, zachovať právo na prístup na trh práce Slovenskej republiky bez potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo bez povolenia na zamestnanie, a to najdlhšie 90 dní po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Zachovanie práva na prístup na trh práce občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka, ktorých pobyt na území Slovenskej republiky sa po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bude považovať za dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na 5 rokov podľa § 131h ods. 2 a 3 návrhu novely zákona o pobyte cudzincov (čl. XIV), nie je potrebné v zákone o službách zamestnanosti legislatívne vyjadrovať vzhľadom na to, že štátni príslušníci tretích krajín s uvedenými pobytmi na území Slovenskej republiky majú podľa platnej právnej úpravy zaručený prístup na trh práce bez obmedzenia [§ 23a ods. 1 písm. a)]. Od uplynutí 90 dňovej lehoty sa na zamestnávanie občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka budú vzťahovať príslušné ustanovenia zákona o službách zamestnanosti upravujúce podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky, tzn. buď na základe udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania (modrá karta alebo jednotné povolenie) alebo povolenia na zamestnanie 21 ods. 1 písm. a) e)], alebo, ak majú udelený trvalý pobyt, majú prístup na trh práce bez obmedzenia (§ 23a).
Zároveň sa občanovi Spojeného kráľovstva a jeho rodinnému príslušníkovi, ktorých pobyt na území Slovenskej republiky sa po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bude považovať za dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na 5 rokov podľa § 131 h ods. 2 a 3 návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, navrhuje zachovať rovnaké právne postavenie v právnych vzťahov vznikajúcich podľa zákona o službách zamestnanosti ako občan Slovenskej republiky, a to najmä v súvislosti so zachovaním práva na prístup k službám zamestnanosti (zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie). V zmysle návrhu zachovania režimu koordinácie systému sociálneho zabezpečenia v oblasti sociálneho poistenia v rozsahu úpravy koordinačných nariadení v zmysle § 293eea návrhu novely zákona o sociálnom poistení (čl. III), a to najmä v súvislosti so zachovaním nároku na vznik dávky v nezamestnanosti, sa navrhuje občanovi Spojeného kráľovstva a jeho rodinnému príslušníkovi, ktorí sa na území Slovenskej republiky oprávnene zdržiavajú po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, zachovať rovnaké právne postavenie na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie ako občan Slovenskej republiky, a to na obdobie, počas ktorého sa na nich v právnych vzťahoch takýto režim sociálneho poistenia bude vzťahovať.
Zároveň sa navrhuje určenie miestnej príslušnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka podľa predchádzajúceho odseku na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie.
K Čl. VII (zákon č. 442/2004 Z. z.)
K § 23aa ods. 1
Prechodné ustanovenie rieši časovú pôsobnosť konaní o uznaní dokladu o vzdelaní a konaní o uznaní odbornej kvalifikácie veterinárnych lekárov zo Slovenskej republiky, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Podľa navrhovaného znenia sa tieto konania dokončia podľa zákona č. 442/2004 Z. z. v znení účinnom pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
K § 23aa ods. 2
Návrhom znenia ide o zachovanie práv občanov Slovenskej republiky, ktorí na území Spojeného kráľovstva získali alebo získavajú vzdelanie v oblasti veterinárneho lekárstva do konca prechodného obdobia, tzv. do 31. decembra 2020. Účelom je, aby slovenským veterinárnym lekárom po návrate do Slovenskej republiky mohlo byť automaticky uznané odborné vzdelanie, ak splnené všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a 2 k zákonu č. 442/2004 Z. z.
K Čl. VIII (zákon č. 580/2004 Z. z.)
Cieľom predloženého návrhu je v období od vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. decembra 2020 naďalej postupovať voči osobám, zúčastneným na systéme zdravotného zabezpečenia v Spojenom kráľovstve rovnako, ako voči osobám zdravotne poisteným v inom členskom štáte, nakoľko Spojené kráľovstvo deklarovalo ochotu obdobného postupu voči občanom členských štátov.
K Čl. IX (zákon č. 280/2006 Z. z.)
Cieľom právnej úpravy je uznanie kvalifikačnej karty vodiča v Slovenskej republike, ktorá bola vydaná v súlade s právom Európskej únie pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak držiteľ takejto karty vodiča bude vykonávať povolanie vodiča, absolvovanie základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku mu bude uznané do ukončenia platnosti kvalifikačnej karty vodiča.
K Čl. X (zákon č. 447/2008 Z. z.)
Účelom tejto zmeny je zachovanie nárokov občanov Spojeného kráľovstva žijúcich na Slovensku priznaných podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia do vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez uzatvorenia dohody a to tým spôsobom, že získané nároky, o ktorých sa rozhodlo najneskôr ku dňu predchádzajúcemu dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva pretrvávajú i naďalej. Uplatnenie tejto zmeny predpokladá zaručenú vzájomnosť zo strany Spojeného kráľovstva.
K Čl. XI (zákon č. 8/2009 Z. z.)
Podľa § 104 ods.4 zákona o cestnej premávke držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru (Ženevského alebo Viedenského dohovoru) inom, ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý na území Slovenskej republiky pobyt a ktorý chce viesť motorové vozidlo, je povinný do 60 dní po uplynutí 185 dní od udelenia alebo registrovania pobytu požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu o výmenu vodičského preukazu. Navrhuje sa preto, aby sa vodičské preukazy vydané v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska aj naďalej považovali za vodičské preukazy vydané v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, čím sa pre ich držiteľov ponechá možnosť výmeny, nie povinnosť výmeny.
K Čl. XII (zákon č. 571/2009 Z. z.)
Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie je potrebné zabezpečiť ochranu občanov Spojeného kráľovstva v Slovenskej republike, za predpokladu, že k dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva nebude medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom uzavretá dohoda o vystúpení.
Predmetný článok sa týka úpravy právnych vzťahov pri poskytovaní rodičovského príspevku. Návrh zákona rieši situáciu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Navrhuje sa, aby sa na občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka v súlade s koordinačnými predpismi sociálneho zabezpečenia vzťahoval príslušný právny predpis Slovenskej republiky aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, avšak za predpokladu, že bude zo strany Spojeného kráľovstva zaručená vzájomnosť.
K Čl. XIII (zákon č. 362/2011 Z. z.)
Cieľom návrhu je zachovanie dostupnosti liekov pre pacientov v Slovenskej republike aj po vystúpení spojeného kráľovstva z Európskej únie. Jedná sa o zachovanie dostupnosti liekov, ktoré v Slovenskej republike registrované a v súčasnosti k nim neexistuje žiadna relevantná náhrada.
K Čl. XIV (zákon č. 404/2011 Z. z.)
Navrhovaná zmena reaguje na predpokladaný odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Dohoda o Brexite, vyrokovaná v novembri 2018 hlavnými vyjednávačmi a Spojeného kráľovstva, nebola schválená, a preto je potrebné počítať s najpravdepodobnejším scenárom, ktorým sa javí byť neriadený Brexit bez dohody. Vo vzťahu k uvedenému bolo potrebné pristúpiť k urýchlenej realizácii legislatívnych opatrení.
V záujme dodržania princípu reciprocity k postupom Spojeného kráľovstva voči občanom Slovenskej republiky na ich území, konania podľa zákona o pobyte cudzincov začaté pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa dokončia podľa predpisov účinných pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Podľa ustanovení zákona o pobyte cudzincov účinných po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa dokončia len vtedy, ak to bude pre občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov priaznivejšie alebo ak dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie nebude ustanovovať inak.
Pobyt štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov, ktorí pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie zdržiavajú na území Slovenskej republiky ako občania Únie a ako rodinní príslušníci občanov Únie (podľa § 2 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov) oprávnene a nepretržite aspoň 5 rokov na základe práva na trvalý pobyt (podľa § 67 alebo § 71 zákona o pobyte cudzincov), sa bude automaticky považovať za dlhodobý pobyt podľa § 52 zákona o pobyte cudzincov, teda sa budú môcť zdržiavať na území Slovenskej republiky časovo neobmedzene.
Pobyt štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie zdržiavajú na území Slovenskej republiky ako občania Únie a ako rodinní príslušníci občanov Únie (podľa § 2 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov) oprávnene a nepretržite menej ako 5 rokov na základe práva na pobyt (podľa § 65 alebo § 70 zákona o pobyte cudzincov), sa bude automaticky považovať za trvalý pobyt v záujme Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov. V prípade, ak pobyt tejto skupiny osôb následne (po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie) dosiahne dobu 5 rokov oprávneného a nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky, budú môcť títo cudzinci požiadať o dlhodobý pobyt.
Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie nemajú/nezískali pobyt na území Slovenskej republiky, budú mať zaručené rovnaké práva a povinnosti ako štátni príslušníci tretích krajín, t. j. budú môcť požiadať o niektorý z druhov pobytu, na ktorý spĺňajú podmienky.
Navrhuje sa stanoviť časovú lehotu, v rámci ktorej by doklady o pobyte, vydané štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom pred vystúpením Spojeného
kráľovstva z Európskej únie, zostali v platnosti do 31. decembra 2020. Počas tohto obdobia bude štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom umožnené v lehote do 31. decembra 2020 požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte. O tejto povinnosti budú dotknuté osoby včas informované (formou listu z príslušného policajného útvaru, prostredníctvom médií a podobne).
Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí sa pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie budú zdržiavať na území Slovenskej republiky, budú môcť vycestovať z územia Slovenskej republiky za rovnakých podmienok, ako vstúpili na naše územie Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť možnosť pobytu a vycestovania z územia Slovenskej republiky pre občanov Spojeného kráľovstva za rovnakých podmienok, ako platili ešte pred termínom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Majú sa na mysli najmä prípady, kedy občania Spojeného kráľovstva vstúpili na územie Slovenskej republiky ešte na základe platných identifikačných preukazov (ID), ako občania Európskej únie. Prechodné obdobie 90 dní po dátume vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie zaručí, aby občania Spojeného kráľovstva mohli opustiť územie Slovenskej republiky aj na základe identifikačných preukazov, ak na základe nich pricestovali. Bez tejto úpravy by občania Spojeného kráľovstva, ktorí pricestovali na územie Slovenskej republiky na základe identifikačného preukazu ako občania Európskej únie, boli odo dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na území Slovenskej republiky nezákonne, nakoľko by neboli držiteľmi platného cestovného dokladu, ktorý sa vyžaduje u štátnych príslušníkov tretích krajín ako všeobecné pravidlo. Navyše by nemohli ani vycestovať z územia Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu na základe týchto identifikačných preukazov.
K Čl. XV (zákon č. 405/2011 Z. z.)
Podľa platného znenia zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, žiadateľom o autorizáciu alebo držiteľom autorizácie môže byť len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá musí mať miesto trvalého pobytu alebo sídlo v členskom štáte Európskej únie. Po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie žiadateľom o autorizáciu ani držiteľom autorizácie nebude môcť byť fyzická osoba a právnická osoba zo Spojeného kráľovstva. Z tohto dôvodu sa navrhovaným znením zavádza opatrenie pre žiadateľov o autorizáciu a držiteľov autorizácie pochádzajúcich zo Spojeného kráľovstva, aby do konca prechodného obdobia, tzv. do 31. decembra 2020, mohli na trh Slovenskej republiky uvádzať prípravky na ochranu rastlín za rovnakých podmienok ako pred vystúpením z Európskej únie, a aby sa tieto prípravky nemuseli stiahnuť zo slovenského trhu, a predišlo sa tak možnosti zúženia ochrany rastlín.
K Čl. XVI (zákon č. 56/2012 Z. z.)
Cieľom právnej úpravy je uznanie dokladu o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, ktoré bolo vydané v súlade s právom Európskej únie pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve.
Ak držiteľ takéhoto osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy bude chcieť po 31. decembri 2020 vykonávať vedúceho dopravy u prevádzkovateľa cestnej dopravy usadeného v Slovenskej republike je potrebné byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti získaného v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie. Zároveň sa
dopĺňajú podmienky ohľadom oslobodenia od skúšok z odbornej spôsobilosti a platnosť povolení vydaných na pravidelnú osobnú dopravu.
K Čl. XVII (zákon č. 422/2015 Z. z.)
K bodu 1
Vzhľadom na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo prejavilo záujem vystúpiť z Európskej únie, je potrebné upraviť situáciu pre osoby, ktoré nadobudli práva pred ustanovenými dátumami v doterajšom znení § 20 § 24 vo vzťahu k príslušným regulovaným povolaniam, a požiadajú o uznanie po dni, kedy Spojené kráľovstvo prestane byť členom Európskej únie. V týchto prípadoch sa po uvedenom dni bude na základe prechodného ustanovenia postupovať podľa všeobecného systému uznania odbornej kvalifikácie podľa navrhovaného prechodného ustanovenia do 31. decembra 2020 bez potreby vykonania doplňujúcej skúšky. Od roku 2021 sa bude uplatňovať všeobecný systém uznania odbornej kvalifikácie v plnom rozsahu vrátane vykonania doplňujúcej skúšky.
K bodu 2
V prechodnom období sa zabezpečuje začatie konaní podľa doterajšej právnej úpravy. Zároveň sa navrhuje, aby odborná kvalifikácia, ktorú získal zdravotný pracovník, lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka na území Spojeného kráľovstva v prechodnom období do konca roka 2020, bola posudzovaná ako keby bola získaná na území Európskej únie, to znamená automatickým systémom. Účelom je, aby slovenskí odborníci po návrate do Slovenskej republiky mohli vykonávať regulované povolania na základe uznania odbornej kvalifikácie bez povinnosti vykonať doplňujúcu skúšku, ktorá sa vzťahuje na všetky zdravotnícke kvalifikácie nadobudnuté v tretích štátoch.
K Čl. XVIII (zákon č. 55/2017 Z. z.)
V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez uzatvorenia dohody sa upravuje postavenie štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva na účely zákona o štátnej službe.
K Čl. XIX (zákon č. 236/2017 Z. z.)
Doplnenie prechodného ustanovenia za cieľ reagovať na situácie, v ktorých slovenský justičný orgán vydá európsky vyšetrovací príkaz so žiadosťou o vykonanie dôkazu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré požadovaný dôkaz nestihne vykonať pred vystúpením z Európskej únie bez dohody. Zákonnosť dôkazu získaného vyšetrovacím úkonom (napr. výsluch, domová prehliadka) vykonaným po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody by mohla byť spochybnená z hľadiska straty právneho základu jeho získania. Navrhované ustanovenie vyjasňuje, že po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie sa bude na európsky vyšetrovací príkaz prihliadať ako na žiadosť o vykonanie právnej pomoci v zmysle Trestného poriadku a príslušných medzinárodných zmlúv. Reciprocita sa v tomto prípade zabezpečuje navrhovaným odsekom 2.
K Čl. XX (účinnosť)
Nadobudnutie účinnosti navrhovaného zákona sa navrhuje ku dňu, kedy Spojené kráľovstvo prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a to za podmienky, že v tento deň nebude uzatvorená dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.
Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa ukladá povinnosť uverejniť v Zbierke zákonov oznámenie, kedy Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie a tiež deň, kedy nadobudne platnosť dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
V Bratislave, 13. marca 2019
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky