VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-6658/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1398
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z.................2019,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, marec 2019