N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
1397
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska z Európskej únie bez dohody
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody.
V nadväznosti na výsledok referenda, ktoré sa konalo dňa 23. júna 2016, oznámilo Spojené kráľovstvo dňa 29. marca 2017 svoj zámer vystúpiť z Európskej únie, čím došlo k aktivácii článku 50 Zmluvy o Európskej únii, ktorý umožňuje ktorémukoľvek členskému štátu jednostranne rozhodnúť o svojom vystúpení z Európskej únie. Aktiváciou článku 50 Zmluvy o Európskej únii začala plynúť dvojročná lehota pre uzatvorenie dohody o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie a pre usporiadanie vzájomných vzťahov s členskými štátmi. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie v nadväznosti na notifikáciu britskej vlády podľa čl. 50 Zmluvy o Európskej únii nastať k 29. marcu 2019, čím by sa Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 malo stať treťou krajinou.
Podľa britského zákona o brexite mala byť dohoda o vystúpení schválená národným parlamentom najneskôr 21. januára 2019, to sa však doposiaľ nestalo. Vzhľadom na aktuálny vývoj bolo plánovanie núdzových opatrení pre prípad brexitu bez dohody v poslednom období zintenzívnené.
Zámerom predmetného návrhu zákona je prijať potrebné opatrenia, ktoré Slovenskú republiku pripravia na vyššie uvedenú situáciu a minimalizujú aspoň niektoré, bezprostredne hroziace, negatívne dopady. Je nutné pripraviť právnu úpravu založenú na princípe dočasnosti a reciprocity. Prioritou Slovenskej republiky je, aby v prípade brexitu bez dohody bola zaistená právna istota pre britských občanov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike, ako aj pre slovenských občanov nachádzajúcich sa ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie v Spojenom kráľovstve.
Dôvodom návrhu na skrátené legislatívne konanie je hrozba značných hospodárskych škôd štátu a neprijatím tohto návrhu zákona by mohli byť ohrozené základné ľudské práva a slobody (neprijatie novely zákona o advokácii by predstavovalo riziko porušenia práva na súdnu a inú právnu ochranu ).
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní
o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody.
V Bratislave, 13. marca 2019
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky