PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-586/2019
1471
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. marca 2019
o pridelení návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s dohodou na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r i d e ľ u j e m
návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej (tlač 1326), doručený 11. marca 2019
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie návrhu vo výbore vrátane v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Andrej D a n k o v. r.