PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-587/2019
1470
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. marca 2019
o pridelení výročnej správy o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač 1344), doručenú 11. marca 2018
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
na prerokovanie do 25. marca 2019
s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Andrej D a n k o v. r.