1
Legislatívny a pracovný program EK na rok 2019
Príloha I: Nové iniciatívy
Č.
Názov
Typ Iniciatívy1
Opis
Gestor
Stupeň priority a pozícia SR
Nový impulz pre zamestnanosť, rast a investície
1.
Oznámenie o investičnom pláne pre Európu
(nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2018)
hodnotenie a ďalšie kroky - umožnime Európe znovu investovať
MH SR
MF SR
Stredná priorita
Pozícia SR: oznámenie EK vzaté na vedomie. Investičný plán pre Európu sa ukázal ako užitočný nástroj na dosahovanie konkrétnych výsledkov a podporu udržateľného zvyšovania nízkej úrovne investícií v Európe po finančnej kríze. Štruktúra záruky z rozpočtu zabezpečuje optimálne využívanie a pákový efekt obmedzených verejných zdrojov na dosiahnutie hmatateľných výsledkov v oblasti zamestnanosti a rastu. Skupina Európskej investičnej banky, ktorá je strategickým partnerom EK pre Investičný plán pre Európu, mobilizovala prostredníctvom EFSI za takmer štyri roky 360 miliárd EUR v 28 členských štátoch. V rovnakom období využilo EFSI viac než 850 000 malých a stredných podnikov (MSP). Na Slovensku investície EFSI vo výške 537 mil. EUR pre 7 projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry, inováciám a podpore MSP (očakáva sa podpora 11 531 MSP a podnikov so strednou kapitalizáciou).
2.
Udržateľná európska budúcnosť
(nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2018)
Diskusný dokument „Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 v nadväznosti na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN vrátane Parížskej dohody o zmene klímy“
MŽP SR
MH SR
ÚPPVII SR
Vysoká priorita
Iniciatíva ešte nebola predložená, očakáva sa predloženie v prvej polovici 2019. Implementácia Parížskej dohody je prioritou pre
1 V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva Komisia v tejto prílohe poskytuje, v prípade ich dostupnosti, ďalšie informácie o iniciatívach zahrnutých do jej pracovného programu. Tieto informácie, ktoré sa pod opisom každej iniciatívy uvádzajú v zátvorkách, sú len orientačné, a môžu sa počas prípravného procesu zmeniť, najmä vzhľadom na výsledok posúdenia vplyvu. Položky zvýraznené sivou farbou predstavujú iniciatívy, ktoré
majú poskytnúť perspektívu pre budúcnosť Únie.
2
SR, čo vyplýva aj z Programového vyhlásenia vlády
Prepojený digitálny jednotný trh
3.
Dobudovanie digitálneho jednotného trhu
(nelegislatívna iniciatíva 4. štvrťrok 2018)
Koordinovaný plán rozvoja umelej inteligencie v Európe (nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2018),
Akčný plán v oblasti dezinformácií (nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2018),
Odporúčanie Komisie zaviesť jednotný formát elektronických zdravotných záznamov (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2019),
ÚPPVII
MH SR
MŠVVaŠ SR
MZVEZ SR
MZ SR
Vysoká priorita
Koordinovaný plán rozvoja umelej inteligencie bude nadväzovať vládny materiál Stratégia digitálnej transformácie Slovenska
Vysoká priorita
Akčný plán kladie osobitný dôraz práve na mobilizáciu inštitúcií a členských štátov v 1. polroku pred európskymi voľbami v máji 2019. Akčný plán reaguje na strategickú hrozbu virálne šírenie dezinformácií (t.j. úmyselne falošných a zavádzajúcich informácií) s cieľom ovplyvňovania verejnej mienky a politických procesov s potenciálom zásadne ovplyvniť aj výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Akčný plán stavia na doterajších krokoch v boji s hybridnými hrozbami a dezinformáciami (Akčný plán pre strategickú komunikáciu z júna 2015; Spoločný rámec pre čelenie hybridným hrozbám z apríla 2016; Oznámenie EK Boj proti dezinformáciám na internete z apríla 201
Stredná priorita
Zástupcovia MZ SR a NCZI SR sa aktívne zúčastňovali na súvisiacich workshopoch a telekonferenciách, podieľali sa na posudzovaní a pripomienkovaní draft verzií príslušného dokumentu a s obsahom jeho finálnej verzie súhlasia. Dokument bol EK publikovaný. V budúcnosti sa tento dokument bude priebežne aktualizovať podľa nových požiadaviek
Odolná energetická únia a politika v oblasti zmeny klímy orientovaná na budúcnosť
3
4.
Vykonávanie Parížskej dohody
(nelegislatívna iniciatíva, 4.
štvrťrok 2018)
Stratégia pre dlhodobé zníženie emisií skleníkových plynov v v súlade s Parížskou dohodou (iniciatíva pred konferenciou o zmene klímy v Katoviciach, ktorá sa uskutoční 3. – 14. decembra)
MŽP SR
MH SR,
MV SR, MPaRV SR, MDV SR MŠVVaŠ SR
Vysoká priorita
Primárnym cieľom tohto oznámenia je modelové cvičenie EK s víziou ako splniť ciele Parížskej dohody. EK predstavila 8 scenárov, ktorými by mala pomôcť tieto globálne ciele dosiahnuť. Akoukoľvek cestou sa však vydá, táto transformácia predstavená vo všetkých scenároch je technologicky, ekonomicky a sociálne možná, aj keď veľmi náročná; a bude si vyžadovať obrovské zmeny vo všetkých oblastiach hospodárstva, života a fungovania občanov v priebehu jednej generácie.EK postupne prezentuje EU LTS na rôznych zoskupeniach Rady (dňa 19.12.2018 prebehla politická diskusia na TTE Rade pre energetiku a dňa 20.12.2018 politická diskusia na ENVI Rade). Zámerom EK je počas roka 2019 diskutovať v EP a v Rade, (vrátane jej všetkých formácií), tak aby lídri mohli prijať usmernenie v máji na Summite v Sibiu. Zároveň bude EK v prvom polroku 2019 debatovať o svojej vízii so všetkými zainteresovanými stranami z EÚ. LTS by sa mala prijať na začiatku roku 2020 a mala by odzrkadľovať ambiciózny záväzok v rámci UNFCCC.SK zatiaľ nemá prijatú predbežnú pozíciu a k návrhu si uplatňujeme výhradu preskúmania.
5.
Dobudovanie energetickej únie
(nelegislatívna iniciatíva)
4. správa o stave energetickej únie (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2019), Správa o strategickom akčnom pláne pre batérie (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2019)
MH SR
Nízka priorita
Výročná správa o pokroku pri dobudovaní energetickej únie a správa o strategickom akčnom pláne pre batérie. Ide o hodnotiace správy bez priamych záväzkov pre ČŠ.
6.
Budúcnosť politiky v oblasti klímy a energetiky
(nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2019)
Smerom k vytvoreniu nového inštitucionálneho rámca pre našu energetickú a klimatickú politiku do roku 2025: možnosti rozšírenia hlasovania kvalifikovanou väčšinou a možnosti prípadnej reformy Zmluvy o Euratome
MH SR
MŽP SR
ÚJD SR
Vysoká priorita
Podporujeme optimalizáciu inštitucionálneho rámca v zmysle zvýšenia jeho efektívnosti a zabezpečenia akciechopnosti v rámci konceptu Energetickej Únie a v súlade s procesom implementácie Parížskej dohody.
4
Zároveň však SR bude sledovať potenciálne návrhy v oblasti možnej zmeny inštitucionálneho rámca a hlasovacích pravidiel v oblasti energetiky ako aj reformy Zmluvy o Euratome, čo SR vníma problematicky
7.
Ciele v oblasti energetickej efektívnosti pripravenosť na brexit
(legislatívna iniciatíva, článok 194 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2018) (pripravenosť na brexit)
Návrh na prispôsobenie odkazov na ciele v oblasti energetickej efektívnosti (vyjadrené v absolútnych hodnotách) do roku 2030 pre s 27 členmi
MH SR
MZVEZ SR
Nízka priorita
prepočítanie a úprava schválených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti v súvislosti s Brexitom – technické úpravy.
Hlbší a spravodlivejší vnútorný trh so silnejšou priemyselnou základňou
8.
Spravodlivý a nadčasový jednotný trh
(nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2018)
Oznámenie „Smerom k plne funkčnému jednotnému trhu v rýchlo sa meniacom globálnom prostredí: odstránenie prekážok a využitie nových príležitostí v prospech občanov a podnikov
MH SR
Stredná priorita
Oznámenie je prvou reakciou na výzvu Európskej Rady z marca 2018. Oznámenie vyzdvihuje prínosy JT a načrtáva oblasti, kde nie je potenciál JT ešte využitý a kde bude potrebné prijať opatrenia. Oznámenie však neprináša žiadne významné faktické zistenia, ani hĺbkovú analýzu prekážok na jednotnom trhu. SR preto podporuje záväzok KOM, že KOM bude v spolupráci s ČŠ pokračovať v monitorovaní a analyzovaní JT a predkladaní návrhov na jeho zlepšenie.
9.
Zdravotná starostlivosť
(nelegislatívna iniciatíva, 4.
štvrťrok 2018)
Oznámenie o komplexnom rámci Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov
MZ SR
Vysoká priorita
V oblasti pesticídov Komisia prijala v posledných rokoch opatrenia proti endokrinným disruptorom v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. V rámci sa dosiahol značný pokrok v oblasti pesticídov odzrkadľujúci sa napr. v usmerňujúcom dokumente ohľadom identifikácie endokrinných disruptorov v súlade s nariadením (EÚ) č. 528/2012 a nariadením (EC) č. 1107/2009 (EFSA Journal 2018;16(6):5311), v nariadení komisie (EÚ)
5
2018/605, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1659, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 844/2012 z hľadiska vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém zavedených nariadením (EÚ) 2018/605.
Nedávno stanovené kritériá pre pesticídy a biocídy predstavujú prvý krok v horizontálnom prístupe k identifikácii endokrinných disruptorov, ktorý by mal byť nasledovaný aj v iných oblastiach s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany občanov a životného prostredia.
10.
Efektívnejšia tvorba právnych predpisov v oblasti jednotného trhu
(nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2019)
Efektívnejšia tvorba právnych predpisov v oblasti daní: určenie oblastí, v ktorých by sa prešlo na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou (nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2019);
MF SR
MPSaVR SR
Vysoká priorita
Myšlienku na zmenu súčasnej hlasovacej procedúry v daňových otázkach na QMV a navrhovaný postup EK, SR nepodporuje. Rozfázovanie postupu, ako aj argumenty EK nie odôvodnené. v súčasnosti ČŠ v prípade iniciatív, kde vidia potrebu spoločného postupu, dokážu dosiahnuť jednomyseľnú dohodu. Svedčí o tom aj rad schválených legislatívnych aktov počas posledných troch rokov (napr. smernice ATAD, DAC, etc.)Na druhej strane, EK potrebuje presadiť QMV aj pre iniciatívy, ktoré v súčasnosti narážajú na kritiku ČŠ a potrebu udržania suverenity v daných otázkach, ako aj z dôvodu eliminovania rizika vzniku nových daňových podvodov a zvyšovania administratívnej záťaže pre daňové správy ako aj pre podniky.
6
efektívnejšia tvorba právnych predpisov v sociálnej oblasti: určenie oblastí, v ktorých by sa posilnil prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou
(nelegislatívna iniciatíva, 1. štvrťrok 2019);
Dokument EK by mal slúžiť na podnietenie diskusií o prechode na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.
Hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia
11.
Podpora medzinárodnej úlohy eura
(nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2018)
Oznámenie o posilnení medzinárodnej úlohy eura
MF SR
NBS SR
Slovenská republika víta snahu EK o hlbšie preskúmanie predmetnej problematiky s cieľom identifikovať a eliminovať možné prekážky v používaní eura ako medzinárodnej finančnej a fakturačnej meny. Slovenská republika by uvítala predmetnejšie politické a hospodárske odporúčania a konkrétnejšie kroky na prekonávanie identifikovaných prekážok, napríklad vo forme akčného plánu. V súvislosti s dokončením Bankovej únie a EMU je potrebné zlepšiť reputáciu Eurozóny znižovaním rizík a vyriešením tzv. „legacy assets“ vo finančnom sektore, keďže predstavujú prekážku pre ďalšiu integráciu. Potrebné je tiež zdôrazniť potrebu dokončenia Únie kapitálovej únie (CMU), ako aj znižovať závislosť na externých finančných infraštruktúrach a pracovať na posilňovaní vonkajšej reprezentácie eurozóny.
Oblasť spravodlivosti a základných práv založená na vzájomnej dôvere
12.
Právny štát
(nelegislatívna iniciatíva, 3. štvrťrok 2019)
Ďalšie posilnenie rámca na podporu právneho štátu z roku 2014
Materiál ešte nebol predstavený.
Smerom k novej politike v oblasti migrácie
7
13.
Vykonávanie spoločnej vízovej politiky
(nelegislatívna iniciatíva, 4. štvrťrok 2018)
Oznámenie o reciprocite v oblasti víz
MV SR
Nízka priorita Komisia v každoročnej správe
zhodnotí vízovú reciprocitu medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami
14.
Vízová politika – príprava na brexit
(legislatívna iniciatíva, článok 77 ods. 2 ZFEÚ , 4. štvrťrok 2018) (pripravenosť na brexit)
Návrh na umiestnenie Spojeného kráľovstva buď na zoznam tretích krajín s vízovou povinnosťou alebo na zoznam krajín s bezvízovým stykom
MV SR
Stredná priorita
Komisia navrhuje bezvízový režim pre občanov Veľkej Británie pri cestovaní do po vystúpení Veľkej Británie z EÚ. SR aktuálne nemá voči tomuto návrhu výhrady.
Únia demokratickej zmeny
15.
Komunikovanie o Európe
Oznámenie o spôsoboch, akými možno dosiahnuť jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Úniu z hľadiska komunikácie (nelegislatívna iniciatíva, 2. štvrťrok 2019).
Materiál ešte nebol predstavený.
Príloha II: Iniciatívy v rámci programu REFIT2
Č.
Názov
Opis
Gestor
Stupeň priority a pozícia SR
Nový impulz pre zamestnanosť, rast a investície
1.
Kontrola vhodnosti rámcovej smernice o vode a smerníc o povodniach spolu s hodnotením smernice o čistení
Rámcová smernica o vode 2000/60/ES je najkomplexnejším nástrojom vodohospodárskej politiky a jej hlavným účelom je chrániť a zlepšovať vodné zdroje s cieľom dosiahnuť dobrý stav. Kontrolou vhodnosti sa vyhodnotí táto smernica, dve ďalšie smernice, ktoré s ňou priamo súvisia (smernica 2006/118 o podzemných vodách a 2008/105 o environmentálnych normách kvality) a smernica o povodniach (2007/60), ktoré boli katalyzátorom zavedenia prístupu riadenia rizík k záplavám v celej EÚ. Smernica o čistení komunálnych
MŽP SR
Vysoká priorita
Implementácia rámcovej smernice o vode, jej dcérskych smerníc a smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík určujú rámec ochrany a manažmentu vôd s cieľom dosiahnutia dobrého stavu/potenciálu vodných útvarov, a tým aj ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.
2 V tejto prílohe sa uvádzajú najvýznamnejšie hodnotenia a kontroly vhodnosti, ktoré budeme vykonávať, vrátane hodnotiacej práce v nadväznosti na stanoviská platformy REFIT.
8
komunálnych odpadových vôd
odpadových vôd (91/271) úzko súvisí s rámcovou smernicou o vode, keďže je nevyhnutná na dosiahnutie jej cieľov.
2.
Kontrola vhodnosti smerníc o kvalite ovzdušia
Táto kontrola vhodnosti, ktorá sa očakáva v roku 2019, sa zameria na výsledky smerníc o kvalite okolitého ovzdušia (2008/50 a 2004/107). V týchto smerniciach sa pre celú stanovujú normy kvality ovzdušia a požiadavky na zabezpečenie toho, aby členské štáty primerane monitorovali a/alebo hodnotili kvalitu ovzdušia na svojom území, a to harmonizovaným a porovnateľným spôsobom.
MŽP SR
Vysoká priorita
Cieľom je správne nastavenie noriem pre kvalitu ovzdušia vzhľadom na ich možný vplyv na zdravie aj na životné prostredie. Pre SR je dôležité, aby stanovené ciele boli dosiahnuteľné za primerané náklady. Nové požiadavky na monitorovanie kvality ovzdušia musia byť primerané z hľadiska nákladovej efektívnosti prostriedkov vynaložených na monitorovanie.
3.
Hodnotenie nariadenia o preprave odpadu
V rámci hodnotenia nariadenia (ES) č. 1013/2006 sa posúdia všetky aspekty súvisiace s jeho vykonávaním vrátane otázky nelegálneho obchodu s odpadmi, ako aj opatrenia nadväzujúce na
stanovisko
platformy REFIT IX.3.a-c
prijaté 19. 3. 2018, v ktorom platforma
REFIT vyjadrila názor, že do „zeleného zoznamu“ by sa malo pridať viac druhov odpadu a v ktorom zdôraznila výzvu pre spoločnosti, ktorá im vyplýva z povinnej registrácie prepravcov odpadov vo všetkých členských štátoch.
MŽP SR
MDaV SR
Stredná priorita
MŽP SR sleduje vývoj všetkých právnych aktov vrátane procesu hodnotenia vykonávania nariadenia (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu.
Hlbší a spravodlivejší vnútorný trh so silnejšou priemyselnou základňou
4.
Hodnotenie smernice o právnej ochrane dizajnov a nariadenia o dizajnoch Spoločenstva
Hodnotenie smernice 98/71 a nariadenia (ES) č. 6/2002 poskytne hĺbkové hodnotenie celkového fungovania systému ochrany dizajnov v Európskej únii, a to na úrovni Únie aj na vnútroštátnej úrovni, najmä vzhľadom na nedávnu revíziu systému ochranných známok EÚ, vývoj nových technológií, ako je 3D tlač, a stav trhu náhradných dielov.
ÚPV SR
Stredná priorita
SR víta začatie procesu revízie smernice a nariadenie. Je to dôležité opatrenie na zabezpečenie modernizácie ochrany dizajnov v EÚ. V období od 18. 12. 2018 do 31.03.2019 prebieha verejná konzultácia „Hodnotenie smernice 98/71 a nariadenia (ES) č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva. Závery budú podkladom pre revíziu predmetného legislatívneho rámca.
9
5.
Hodnotenie nariadenia o stavebných výrobkoch
Hodnotenie nariadenia (EÚ) č. 305/2011 súvisí so
stanoviskom
platformy REFIT XII.8.b
prijatým 7. 6. 2017, v ktorom bola Komisia
vyzvaná, aby preskúmala otázku povinnosti uchovávať vyhlásenie o parametroch 10 rokov v kontexte rozdielu medzi predajcami, ktoré predávajú podnikateľom a tými, ktorí predávajú koncovým zákazníkom, ako aj so stanoviskom platformy REFIT
XII.8.c
prijatým 23. 11. 2017 a stanoviskom tejto platformy
XII.8.a
prijatým
27. až 28. 6. 2016.
MDaV SR
Stredná priorita
Povinnosť uchovávať vyhlásenie s parametrami 10 rokov v kontexte rozdielu medzi predajcami, ktorí predávajú podnikateľom, a tými, ktorí predávajú koncovým zákazníkom, je v nariadení EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch upravená jasne a zrozumiteľne (viď. Čl. 7 ods. 3, Čl. 11 ods. 2, Čl. 15) a z dôvodu transparentnosti a bezpečnosti považujeme tieto ustanovenia za potrebné a daná povinnosť by mala ostať zachovaná.
6.
Hodnotenie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a povolení prípravkov na ochranu rastlín
Toto hodnotenie bude zamerané na autorizačný postup a najmä na duálny systém autorizácie účinnej látky na úrovni a prípravku na ochranu rastlín na vnútroštátnej úrovni a na oneskorenie v čase uvedenia na trh, ako aj na vzájomné uznávanie na národnej úrovni, komparatívny systém, ktorý umožňuje nahradenie menej nebezpečnými látkami, na systém stanovovania limitov rezíduí a jeho presadzovanie a na náklady na tento systém. Hodnotenie sa bude týkať nariadenia (ES) č. 1107/2009 a nariadenia (ES) č. 396/2005. Toto hodnotenie bude zamerané na otázky nastolené v
stanovisku
platformy REFIT XI.10.a
o látkach na viacnásobné použitie/z
viacerých zdrojov (chlorát) prijatom 7. 6. 2017.
MPaRV SR
MZ SR
Stredná priorita
Priorita v oblasti rastlinnej výroba, nakoľko pri výpadku množstva doteraz používaných pesticídnych látok a absencie adekvátnej náhrady nie ej možné zabezpečiť kvalitnú produkciu, priorita aj v oblasti ekologizácie poľnohospodárstva. Komisia informovala ČŠ o svojom zámere organizovať diskusiu o probléme rezíduí chlorečnanov v potravinách a pitnej vode na politickej úrovni s ČŠ, nielen pre expertov na pesticídy, aby sa zohľadnila medzirezortná povaha problému.Vzhľadom na zložitosť danej problematiky sa domnievame, že otázky nastolené v
stanovisku platformy REFIT
XI.10.a
o látkach na viacnásobné použitie/z
viacerých zdrojov (chlorečnany) si vyžadujú dôkladné posúdenie a vítame kroky EK na vykonanie hodnotenia právneho rámca pre prípravky na ochranu rastlín.
Podporujeme harmonizovaný prístup k chlorečnanom na úrovni EÚ.
10
Č.
Názov
Opis
Gestor
Stupeň priority a pozícia SR
Hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia
7.
Kontrola vhodnosti, pokiaľ ide o predkladanie informácií orgánom dohľadu
Táto kontrola vhodnosti bude analyzovať medzisektorové požiadavky na predkladanie správ orgánom dohľadu, ktoré vyplývajú z právnych predpisov EÚ o finančných službách (napr. smernice o kapitálových požiadavkách – CRR/CRD IV, smernice o trhoch s finančnými nástrojmi – MiFID/MiFIR, a z nariadenia o infraštruktúre európskych trhov – EMIR atď.). Nadväzuje na
stanovisko platformy REFIT
X.13.a
prijaté 27. 6. 2016.
MF SR
Stredná priorita
SR podporuje kontrolu vhodnosti, pokiaľ ide o predkladanie informácií orgánom dohľadu za účelom lepšej koordinácie a zníženia administratívnej záťaže
8.
Kontrola vhodnosti, pokiaľ ide o podnikové výkazníctvo
Touto kontrolou vhodnosti sa budú hodnotiť požiadavky na podnikové výkazníctvo o spoločnosti vrátane smernice o účtovníctve 2013/34, smernice 2014/95/ES o nefinančnom vykazovaní, smernice o transparentnosti 2013/50 a nariadenia (ES) č, 1606/2002 o medzinárodných účtovných normách.
MF SR
Vysoká priorita
SR iniciatívu víta. Cieľom iniciatívy je najmä posúdenie, či požiadavky na verejné podávanie správ pre kótované a nekótované spoločnosti spĺňajú svoj účel. Verejná konzultácia na túto tému bola Komisiou otvorená. Pozícia SR bude závisieť od konkrétnych návrhov vyplývajúcich z kontroly vhodnosti.
Priestor spravodlivosti a základných práv založený na vzájomnej dôvere
9.
Hodnotenie smernice o rovnakej odmene za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty
Hodnotenie smernice 2006/54/ES sa zameria na to, ako existujúce právne ustanovenia o rovnakej odmene fungovali v praxi, na prístupy, ktoré sa implementovali v členských štátoch EÚ, na ich účinné presadzovanie a na rozsah, v akom sa dosiahli ich pôvodné ciele.
MPSVaR SR
Stredná priorita
Implementačná správa dosiaľ nie je k dispozícii.
10.
Spotrebiteľský úver (smernica 2008/48/ES) a poskytovanie finančných služieb spotrebiteľom na diaľku (smernica 2002/65/ES)
Hodnotenie smernice 2008/48/ES a smernice 2002/65/ES sa zameria na fungovanie trhu so spotrebiteľskými úvermi, ako aj na marketing a predaj retailových finančných služieb na diaľku. V hodnotení trhu so spotrebiteľskými úvermi sa zohľadnia najmä otázky, na ktoré poukázala
platforma REFIT vo svojom
stanovisku (VI.4.a-f)
prijatom 21. 9. 2017.
MF SR
Vysoká priorita
SR víta iniciatívu EK v oblasti spotrebiteľských úverov ako aj poskytovania finančných služieb na diaľku, keďže hodnotenie uvedených smerníc môže mať priamy vplyv na spotrebiteľov, predovšetkým na posilnenie ochrany finančných spotrebiteľov. Hodnotenie potenciál poukázať na oblasti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť, a tak prispieť k možným návrhom na úpravu do budúcnosti. Obe smernice v praxi využívané väčšinou obyvateľstva a z toho dôvodu považujeme uvedené smernice za vysoko prioritné
11
Príloha III: prioritné návrhy v štádiu schvaľovania
Č.
Názov
Opis
Gestor
Stupeň priority a pozícia SR
Nový impulz pre zamestnanosť, rast a investície
1.
Balík predpisov v oblasti obehového hospodárstva
Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
(prepracované znenie)** COM(2017)753 final
2017/0332 (COD) 1. 2. 2018
MZ SR
MŽP SR
Vysoká priorita
Smernica je zameraná na ochranu zdravia obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie.
Návrh je prepracovaným znením smernice 98/83/ES, ktorá bola zmenená v rokoch 2003, 2009 a 2015. SR sa zúčastňuje rokovaní Rady na úrovni Pracovnej skupiny pre životné prostredie a aktívne vstupuje do navrhovaných zmien revidovanej smernice, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na monitorovanie, podávanie správ, prístup k vode a transparentnosť. Vzhľadom na množstvo rozporných názorov medzi EK a Radou k obsahovej časti návrhu, väčšina ČŠ nesúhlasí so zahájením rokovaní s EP.
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody** COM (2018) 337 final
2018/0169 (COD) 28. 5. 2018
MŽP SR
MPRaV SR
Stredná priorita
vzhľadom na možnosti aplikácie v praxi. Je potrebné zvážiť kde možno opätovné využívanie vody využívať a brať pritom do úvahy efektivitu nákladov.
2.
Kontrola rybolovu
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady č.
1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly rybolovu** COM (2018) 368 final 2018/0193 (COD) 30. 5. 2018
MPaRV SR
MŽP SR
Stredná priorita
Priorita v oblasti vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry. Kontroly vykonávané prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
3.
Zosúladenie oznamovacích povinností v oblasti politiky životného prostredia
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady
MŽP SR
MPaRV SR
MZ SR
Vysoká priorita
SR podporuje prijatie navrhovaného nariadenia o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky. Oceňuje, že návrh nariadenia podporuje využívanie elektronických nástrojov pre výmenu údajov a zverejňovanie informácií pre verejnosť, harmonizuje termíny a ruší podávanie niektorých správ. Tiež oceňuje zvýraznenie potreby previazanosti
12
(ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005** COM (2018) 381 final 2018/0205 (COD) 31. 5. 2018
podávania správ aj na povinnosti podľa smernice Inspire. V doterajších rokovaniach mala SR výraznejšie výhrady k navrhovaným úpravám smernice o environmentálnej zodpovednosti, ktoré presahovali pôsobnosť a účel smernice, a k výraznému skráteniu termínu na predkladanie údajov podľa nariadenia o E-PRTR.
4.
Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb
Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb* COM(2015)615 final 2015/0278 (COD) 2. 12. 2015
MPSVaR SR
MH SR
Vysoká priorita
Rokovania s EP boli úspešne ukončené v decembri 2018.
5.
Viacročný finančný rámec
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení Programu na podporu reforiem COM (2018) 391 final 2018/0213 COD 6. 6. 2018
MF SR
Vysoká priorita
Slovenská republika vo všeobecnosti víta návrh Komisie (EK) o zriadení Programu na podporu reforiem, ktorý by mal pozostávať z troch oddelených, no vzájomne sa dopĺňajúcich nástrojov. Realizácia štrukturálnych reforiem je nevyhnutnou súčasťou efektívneho fungovania hospodárskej a menovej únie. Navrhovaný nástroj na realizáciu reforiem môže napomôcť väčšej miere implementácie potrebných reforiem v súlade s prioritami identifikovanými v rámci Európskeho semestra. Slovenská republika víta princíp dobrovoľnosti navrhovaného nástroja na realizáciu reforiem, ktorý podnieti ČŠ aby sami navrhovali a implementovali komplexné súbory reforiem. Slovenská republika súhlasí s metodológiou stanovenia maximálneho finančného príspevku pre ČŠ na báze počtu obyvateľov každého ČŠ. Slovenská republika bude v rámci nadchádzajúcich rokovaní obhajovať čo najmenšiu administratívnu záťaž a transparentné vyhodnocovacie kritéria. Slovenská republika podporuje vznik nástroja technickej podpory, ktorý bude založený na existujúcom programe na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Slovensko s programom SRSP pozitívne skúsenosti, aktívne spolupracuje s EK a oceňuje flexibilitu a nízku administratívnu záťaž. SR sa v rámci SRSP aktívne zapája a viacero projektov financovaných z predmetného programu je realizovaných. Nástroj technickej podpory môže aktívne dopĺňať nástroj na realizáciu reforiem, a to z technického a administratívneho hľadiska. Reflektuje tiež na jednu z najvýraznejších prekážok v implementácii, a to chýbajúce
13
inštitucionálne a administratívne kapacity. Slovenská republika sa k návrhu na vznik nástroja konvergencie stavia skôr skepticky, keďže samotné výhody plynúce zo vstupu do eurozóny by mali byť dostatočnou motiváciou na vstup. Keďže konvergenčný nástroj neprináša dodatočnú pridanú hodnotu okrem dodatočných finančných zdrojov, hrozí riziko duplicity s nástrojom na realizáciu reforiem. Pozitívom je možná realokácia nevyužitých zdrojov do nástroja pre realizáciu reforiem.
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU
COM (2018)439 final
2018/0229 COD
6. 6. 2018
MF SR
Vysoká priorita
Návrh v štádiu negociácií členských štátov a EK. Návrh predstavuje zjednodušenie centrálne riadených finančných nástrojov a ich zlúčenie do jedného programu s jednotným systémom pravidiel. Tento prístup umožňuje zefektívnenie riadenia, nakoľko nebude potrebný osobitný tím v rámci EK pre každý finančný nástroj. Zároveň umožňuje lepšiu koordináciu medzi centrálne riadenými finančnými nástrojmi a dosahovanie synergií. Pre SK je kľúčové, aby bola zachovaná doplnkovosť Programu InvestEU a nedochádzalo ku konkurencii s finančnými nástrojmi na národnej úrovni.
Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie COM (2018) 327 final 2018/0132 (APP) 2. 5. 2018
MF SR
MZVEZ SR
Vysoká priorita
MF SR upozorňuje na fakt, že v rámci rozhodnutia o vlastných zdrojoch, ktoré podlieha jednomyseľnosti a ratifikácii národnými parlamentmi, navrhuje EK stanoviť iba maximálne sadzby vlastných zdrojov a ich reálne miery navrhuje stanoviť v návrhu implementačného nariadenia, ktorého schválenie podlieha iba kvalifikovanej väčšine. Do budúcnosti by tak mohlo byť jednoduchšie zvýšiť / znížiť jednotlivé sadzby vlastných zdrojov , čo by mohlo mať negatívny (ale aj pozitívny) efekt na verejné financie SR.
Návrh ROZHODNUTIA RADY o systéme vlastných zdrojov Európskej únie COM (2018) 325 final 2018/0135 (CNS) 2. 5. 2018
MF SR
MZVEZ SR
Vysoká priorita
MF SR v ďalších rokovaniach odporúča sústrediť sa na zrušenie rabatov, alebo ich zachovanie maximálne na úrovni navrhnutej EK. Absolútny objem nových vlastných zdrojov nie taký markantný, a preto aj väčší podiel SR na ich výbere nemá veľký vplyv na celkový príspevok SR do rozpočtu EÚ. V celkovom kontexte rokovaní o VFR 21-27 by za istých okolností (napr. zachovanie čo najvyššieho objemu prostriedkov a vyrokovanie výhodných podmienok čerpania pre politiku súdržnosti a
14
spoločnú poľnohospodársku politiku oproti VFR 2014-20, resp. zrušenie rabatov) SR vedela podporiť zavedenie nových vlastných zdrojov rozpočtu EÚ.
Spomedzi „environmentálnych daní“ SR vie podporiť príspevok ČŠ na základe množstva odpadu z nerecyklovaných plastových obalov, SR by ale preferovala, keby toto bremeno bolo prenesené na výrobcov obalov. Taktiež je potrebné zabezpečiť riadne vykazovanie podkladových dát.
Presmerovanie časti výnosov z ETS do rozpočtu nemá motivačný charakter a navyše príjmy z tohto zdroja nie stabilné a predvídateľné (vysoká volatilita ceny emisných povoleniek). Napriek tomu vie SR taktiež za istých okolností podporiť zavedenie tohto nového vlastného zdroja.
Vzhľadom na stav rokovaní k CCCTB je MFSR čiastočne skeptické k časovému harmonogramu a celkovej realizovateľnosti prepojenia CCCTB na rozpočet EÚ.
SR dlhodobo zastáva pozíciu, že jadrom vlastných zdrojov rozpočtu by mali byť príspevky ČŠ založené na výbere cla a HND, pričom SR podporuje zníženie nákladov na výber cla (resp. ich návrat na pôvodnú úroveň 10%).
Zjednodušenie zdroja založenom na DPH by síce prinieslo zníženie administratívnej záťaže pre ČŠ, jeho prevedenie ale nepovažujeme za férové a preto navrhujeme pokračovanie tohto zdroja v súčasnej podobe alebo jeho úplné zrušenie.
Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty COM (2018) 328 final
2018/0133 (NLE) 2. 5. 2018
MF SR
MZVEZ SR
Vysoká priorita
Návrh EK výrazne znižuje administratívnu náročnosť spojenú s výpočtom príspevkov ČŠ zo zdroja založenom na DPH. Na druhej strane prechodom k uplatňovaniu jednotnej sadby výberu (1%) iba na základ dane prislúchajúci dodaniam, na ktoré sa uplatňuje štandardná sadzba je podľa MF SR porušený princíp férovosti. Návrh EK umelo zvýhodňuje tie ČŠ, ktoré intenzívne uplatňujú možnosť zníženej, resp. nulovej sadzby DPH, pričom SR medzi tieto štáty nepatrí .
Táto hypotéza bola potvrdená aj výpočtami MF SR, pri aplikácii nového princípu by SR patrila medzi tie ČŠ, ktoré by sa na zdroji založenom na DPH podieľali viac ako v minulosti (pri tých istých dátach ohľadom čistých príjmov z DPH).
Na základe vyššie uvedeného MF SR nepodporuje návrh EK a navrhuje buď pokračovanie platnosti zdroja založenom na DPH
15
pri súčasných podmienkach, alebo jeho úplné zrušenie a nahradenie zdrojom založenom na HND (čo zabezpečí nižšiu administratívnu záťaž pri zachovaní princípu férovosti).
Návrh NARIADENIA RADY o metódach a postupe sprístupňovania vlastných zdrojov založených na spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, na systéme Európskej únie na obchodovanie s emisiami a na nerecyklovanom odpade z plastových obalov a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť COM (2018) 326 final 2018/0131 (NLE) 2. 5. 2018
MF SR
MZVEZ SR
Vysoká priorita
Spomedzi legislatívneho balíka k vlastným zdrojom je tento návrh najmenej kontroverzný, keďže poväčšine iba preberá ustanovenia z platného nariadenia č. 609/2014. Otázne je, či by nebolo lepšie aktualizovať nariadenie č. 609/2014 ako navrhnúť nové nariadenie, ktoré sa taktiež zaoberá metódami a sprístupňovaním vlastných zdrojov.
Definitívna pozícia SR bude závisieť aj od vývoja rokovaní v ostatných častiach balíka o vlastných zdrojoch resp. VFR 2021 2027.
Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027
COM (2018) 322 final 2018/0132 (APP) 2. 5. 2018
MZVEZ SR
MF SR
Vysoká priorita
Viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 bude prvým rozpočtovým rámcom pre 27 krajín po odchode Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ. Európska komisia (EK) navrhla viacročný rozpočet na obdobie rokov 2021 2027 (záväzky) v objeme 1 279 mld. eur v bežných cenách, čo v stálych cenách roku 2018 znamená 1 134,6 mld. eur. Podľa návrhu EK bude mať rozpočet k dispozícii 1,114 % HND EÚ27. Záväzky by sa podľa EK mali odraziť vo výške (skutočných) platieb 1 246 mld. eur v bežných cenách, čo je 1,08 % HND EÚ27.
Návrh EK možno hodnotiť ako selektívne ambiciózny v európskom meradle a z pohľadu SR ako mierne nepriaznivý, keďže čistá pozícia SR by sa mala zhoršiť. SR však aj v rámci budúceho 7-ročného obdobia zostane čistým príjemcom prostriedkov z rozpočtu EÚ. SR podporuje ambiciózny rozpočet EÚ, ktorý zabezpečí dostatok zdrojov tak na tradičné politiky, najmä politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku, ako aj na nové výzvy, medzi ktoré patrí bezpečnosť, obrana, migrácia či zmena klímy.
16
Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013 COM (2018) 466 final 2018/0251 (NLE) 13. 6. 2018
MH SR
Nízka priorita
nariadenie sa prioritne netýka SR.
Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa stanovuje účelový program financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 COM (2018) 467 final 2018/0252 (NLE) 13. 6. 2018
MH SR
ÚJD SR
Vysoká priorita
Nariadenie obsahuje opatrenia poskytujúce ďalšiu finančnú podporu Bulharsku a Slovensku (SR nedostatok finančných prostriedkov vo výške 90 mil. eur) na bezpečné vyradenie šiestich jadrových reaktorov z prevádzky v blokoch 1 4 jadrovej elektrárne Kozloduj a jadrovej elektrárne Bohunice V1. Nariadenie tiež zabezpečuje podporu vyraďovania výskumných reaktorov JRC.
Návrh ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody COM (2018) 445 final 2018/0235 (NLE) 7. 6. 2018
MŠVVaŠ SR
MZVEZ SR
MF SR
MH SR
UJD SR
Vysoká priorita
Slovenská republika nemá výhrady k Návrhu rozhodnutia Návrh politické aj finančné dopady v rámci EÚ. EP a Rada stanovili maximálnu úroveň záväzkov Euratomu v súvislosti s projektom ITER vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 2027 na 6 070 000 000 EUR (v bežných cenách).
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 COM (2018) 390 final 2018/0210 COD 12. 6. 2018
MPRV SR
MF SR
MŽP SR
Vysoká priorita
Priorita v oblasti podpory z prostriedkov Európskeho námorného a rybárskeho fondu sektora akvakultúry a spracovateľského priemyslu produktov rybolovu a akvakultúry po roku 2020, konkrétne v rámci rokov 2021 2027. RO PRES plánuje dosiahnuť dohodu Rady.
Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 COM (2018) 385 final 2018/0209 COD 1. 6. 2018
MŽP SR
MF SR
MH SR
MPaRV SR
UPPVII
Vysoká priorita
SR víta kompromisné ustanovenia o projektoch budovania kapacít. Tieto projekty kľúčové pre financovanie činností orgánov členských štátov s cieľom zlepšiť efektívnu účasť na programe LIFE. Len prostredníctvom vynikajúceho fungovania národného kontaktného bodu budú mať koneční príjemcovia možnosť predložiť projekty vysokej kvality a zabezpečí