PREDKLADACIA SPRÁVA
Na základe uznesenia vlády SR č. 118 zo 7. marca 2013 predkladá minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rokovanie vlády SR každoročne do 28. februára.
Správa predstavuje komplexný materiál, ktorého cieľom je analytickým spôsobom vyhodnotiť plnenie priorít a presadzovanie záujmov SR v za uplynulý rok a súčasne zadefinovať kľúčové úlohy z pohľadu SR v nasledujúcom roku. Jeho súčasťou je aj informácia o personálnom zastúpení SR v inštitúciách EÚ. Prílohu tvoria tabuľky s plánovanými legislatívnymi a nelegislatívnymi iniciatívami Európskej komisie na rok 2019 spolu s ich prioritizáciou z pohľadu orgánov štátnej správy SR.
Z hľadiska štruktúry materiál primárne korešponduje s jednotlivými formátmi zasadnutí Rady a obsahuje informácie o najdôležitejších prijatých a plánovaných opatreniach podľa sektorálnych politík.
Predložený materiál bol vypracovaný na základe podkladov dodaných rezortami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Materiál popisný a hodnotiaci charakter a nemá priamy dopad na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a vplyv na služby verejnej správy vo vzťahu k občanom. Vláda SR materiál schválila na svojom 144. rokovaní dňa 6. marca 2019 a predkladá sa do Národnej rady SR.