Bratislava marca 2019
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV- 5136/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1344
Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
4.Príloha
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky