DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 ústavy)
1.Gestor zmluvy: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
2.Názov zmluvy: Dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej podpísaná v Bruseli, 24. novembra 2017 (v mene SR podpísaná v Bruseli, 22. novembra 2017)
3.Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky:
Účelom dohody je rozvíjať spoluprácu v hospodárskych, obchodných a politických oblastiach, ako aj sektorových politík medzi oboma stranami. Dohoda predstavuje dlhodobý základ pre ďalšie rozvíjanie vzťahov medzi a Arménskom, v zmysle zabezpečenia účinnejšej bilaterálnej spolupráce s Arménskom.
V právnom poriadku Slovenskej republiky je predmet zmluvy upravený v množstve právnych predpisov v príslušných oblastiach spoločenských vzťahov, a to napr. v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, v zákone č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, či v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:
Dohoda priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Dochádza tak v článkoch 21 Konzulárna ochrana, 154 Kľúčoví pracovníci a stážisti s vysokoškolským vzdelaním, 155 Predajcovia služieb pre podniky, 156 Poskytovatelia zmluvných služieb, 157 Nezávislí odborníci, 336 Informácie a odborné poradenstvo).
5.Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve EÚ:
V primárnom práve je predmet medzinárodnej zmluvy upravený najmä v článku 37 Zmluvy o EÚ, článku 207 Zmluvy o fungovaní a článku 209 Zmluvy o fungovaní v spojení s článkom 218 ods. 5 Zmluvy o fungovaní a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní EÚ.
Predmet medzinárodnej zmluvy je zároveň upravený celým radom právne záväzných aktov EÚ, a to napr. v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, v nariadení (ES, Euratom) č. 2988/95, alebo v nariadení (EÚ) č. 910/2014.
Súlad medzinárodnej zmluvy s právom EÚ: úplná zhoda.
6.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):
Z kategórií vymedzených čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ide o medzinárodnú
politickú zmluvu a o medzinárodnú zmluvu, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb.
7.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi):
Z kategórií vymedzených v čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky ide o medzinárodnú zmluvu, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon, a o medzinárodnú zmluvu, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb.
8.Dopady prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok:
Vzhľadom na prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonmi nie je potrebné zrušiť alebo zmeniť z dôvodu duplicity žiadny právny predpis.