Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na uzavretie Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
november 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
január 2019
2. Definícia problému
Absentujúca úprava formou medzinárodnej zmluvy, ktorá by aktívne a postačujúco prispievala k rozvoju spolupráce v hospodárskych, obchodných a politických oblastiach, ako aj sektorových politík medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom dohody je rozvíjať spoluprácu v hospodárskych, obchodných a politických oblastiach, ako aj sektorových politík medzi oboma stranami. Dohoda predstavuje dlhodobý základ pre ďalšie rozvíjanie vzťahov medzi EÚ a Arménskom, v zmysle zabezpečenia účinnejšej bilaterálnej spolupráce s Arménskom.
4. Dotknuté subjekty
Dotknutými subjektmi z pohľadu medzinárodného práva sú zmluvné strany viazané dohodou, a teda Európska únia a jej členské štáty, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a jeho členské štáty a Arménska republika.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Materiálom nedochádza k transpozícii práva EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
Neaplikuje sa.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Aj napriek tomu, že vykonávanie predmetnej dohody nebude mať vplyvy na vybrané oblasti, dohoda môže mať nepriame pozitívne vplyvy na podnikateľské subjekty, ktoré však v tejto chvíli nie je možné popísať ani kvantifikovať. Pôjde o dôsledok zintenzívnenia obchodnej spolupráce, ktoré táto dohoda prináša. Je možné predpokladať zlepšenie podmienok pre dvojstranný obchod medzi EÚ a Arménskom, ako aj zlepšenie regulačného prostredia pre hospodárske subjekty v oblastiach, akými sú obchod s tovarom a službami, zakladanie a riadenie spoločností, pohyb kapitálu, právo duševného vlastníctva, trvalo udržateľný rozvoj a hospodárska súťaž.
11. Kontakt na spracovateľa
Patrik Turošík, LL.M.Odbor práva EÚ, Sekcia európskych záležitostí, MZVaEZ SRt. č.: 02/5978 3537; e-mail: patrik.turosik@mzv.sk
12. Zdroje
Úradný vestník Európskej únie
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Keďže nebol identifikovaný žiadny z vybraných vplyvov, v súlade s bodom 6.1 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov materiál nie je predkladaný na PPK.