DOHODA O KOMPLEXNOM A POSILNENOM PARTNERSTVE
medzi Európskou úniou
a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu
a ich členskými štátmi na jednej strane
a Arménskou republikou na strane druhej
PREAMBULA
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
HELÉNSKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
CHORVÁTSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKO,
MALTSKÁ REPUBLIKA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ďalej len „členské štáty“,
EURÓPSKA ÚNIA A
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, ďalej len „Euratom“
na jednej strane a
ARMÉNSKA REPUBLIKA
na strane druhej,
ďalej len „zmluvné strany“,
VZHĽADOM NA silné väzby a spoločné hodnoty medzi zmluvnými stranami a ich želanie posilniť zväzky vybudované v minulosti prostredníctvom Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Luxemburgu 22. apríla 1996 a nadobudla platnosť 1. júla 1999 („dohoda o partnerstve a spolupráci“) a podporiť úzku a intenzívnu spoluprácu založenú na rovnocennom partnerstve v rámci európskej susedskej politiky („ESP“) a Východného partnerstva, ako aj v rámci tejto dohody;
UZNÁVAJÚC prínos spoločného akčného plánu ESP a Arménska vrátane jeho úvodných ustanovení a význam priorít partnerstva v rámci posilňovania vzťahov medzi Európskou úniou a Arménskou republikou, ako aj v rámci podpory pokračovania reformného úsilia a procesu aproximácie, ako sa vymedzuje ďalej, v Arménskej republike, čo prispeje k posilnenej politickej a hospodárskej spolupráci;
ZAVIAZANÉ ďalej posilniť dodržiavanie základných slobôd a ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, zásad demokracie, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných;
UZNÁVAJÚC, že vnútorné reformy zamerané na posilnenie demokracie a trhového hospodárstva na jednej strane a udržateľné urovnanie konfliktu na strane druhej prepojené. Preto udržateľné procesy demokratických reforiem v Arménskej republike pomôžu vybudovať dôveru a stabilitu v celom regióne;
ZAVIAZANÉ ďalej podporiť politický a sociálno-ekonomický a inštitucionálny rozvoj Arménskej republiky, napríklad prostredníctvom rozvoja občianskej spoločnosti, budovania inštitúcií, reformy verejnej správy a štátnej služby, boja proti korupcii a posilnenej obchodnej a hospodárskej spolupráce vrátane dobrej správy vecí verejných v daňovej oblasti, zníženia chudoby a širokej spolupráce v rámci celej škály oblastí spoločného záujmu, a to aj v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti;
ZAVIAZANÉ plne vykonávať ciele, zásady a ustanovenia Charty Organizácie Spojených národov, Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950 („Európsky dohovor o ľudských právach“) a Helsinského záverečného aktu z roku 1975 Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe („Helsinský záverečný akt OBSE“);
PRIPOMÍNAJÚC svoje odhodlanie posilniť medzinárodný mier a bezpečnosť a angažovať sa v účinnom multilateralizme a mierovom riešení sporov v rámci dohodnutých formátov, a najmä na tento účel spolupracovať v rámci Organizácie Spojených národov („OSN“) a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe („OBSE“);
ZAVIAZANÉ medzinárodnými záväzkami bojovať proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov a spolupracovať v oblasti odzbrojenia a nešírenia zbraní, ako aj jadrovej ochrany a jadrovej bezpečnosti;
UZNÁVAJÚC význam aktívnej účasti Arménskej republiky na rôznych formátoch regionálnej spolupráce vrátane formátov podporovaných Európskou úniou; uznávajúc význam, ktorý Arménska republika prikladá svojej účasti v medzinárodných organizáciách a formátoch spolupráce, ako aj existujúcim povinnostiam, ktoré z nich vyplývajú;
ŽELAJÚC SI ďalej rozvíjať pravidelný politický dialóg o bilaterálnych a medzinárodných otázkach spoločného záujmu vrátane regionálnych aspektov, a to pri zohľadnení spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie a príslušných politík Arménskej republiky; uznávajúc význam, ktorý Arménska republika prikladá svojej účasti v medzinárodných organizáciách a formátoch spolupráce, ako aj existujúcim povinnostiam, ktoré z nich vyplývajú;
UZNÁVAJÚC význam, ktorý záväzok Arménskej republiky mierovým a trvalým spôsobom urovnať konflikt v Náhornom Karabachu, a potrebu čo najskôr dosiahnuť toto urovnanie v rámci rokovaní, ktoré vedú dvaja podpredsedovia minskej skupiny OBSE; uznávajúc aj potrebu dosiahnuť toto urovnanie na základe cieľov a zásad zakotvených v Charte OSN a v Helsinskom záverečnom akte OBSE, a to najmä tých, ktoré sa týkajú zdržania sa hrozby alebo použitia sily, územnej celistvosti štátov a rovnakých práv a sebaurčenia národov, a ktoré sa odrážajú vo všetkých vyhláseniach vydaných v rámci spolupredsedníctva minskej skupiny OBSE od 16. zasadnutia Rady ministrov OBSE v roku 2008; berúc na vedomie aj deklarovaný záväzok Európskej únie podporiť tento proces urovnávania;
ZAVIAZANÉ predchádzať korupcii, bojovať proti nej a proti organizovanému zločinu a zintenzívniť spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu;
ZAVIAZANÉ zintenzívniť vzájomný dialóg a spoluprácu v oblasti migrácie, azylu a riadenia hraníc pri komplexnom prístupe venujúcom pozornosť legálnej migrácii a spolupráci zameranej na riešenie nelegálnej migrácie a obchodovania s ľuďmi, ako aj efektívne vykonávať Dohodu medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2014 („dohoda o readmisii“);
ZNOVU POTVRDZUJÚC, že posilnená mobilita občanov zmluvných strán v bezpečnom a kvalitne riadenom prostredí je naďalej hlavným cieľom a vo náležite berúc do úvahy otvorenie dialógu o vízach s Arménskou republikou pod podmienkou, že budú splnené podmienky pre kvalitne riadenú a bezpečnú mobilitu, a to vrátane účinného vykonávania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Arménskou republikou o zjednodušení vydávania víz, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2014 („dohoda o zjednodušení vízového režimu“) a dohody o readmisii;
ZAVIAZANÉ dodržiavať zásady slobodného trhového hospodárstva a pripravenosť Európskej únie prispieť k hospodárskym reformám v Arménskej republike;
UZNÁVAJÚC ochotu zmluvných strán prehĺbiť hospodársku spoluprácu, a to aj v oblastiach súvisiacich s obchodom, v súlade s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z členstva zmluvných strán vo Svetovej obchodnej organizácii („WTO“), ako aj transparentným a nediskriminačným uplatňovaním týchto práv a povinností;
PRESVEDČENÉ, že táto dohoda vytvorí novú klímu pre hospodárske vzťahy medzi týmito zmluvnými stranami, a najmä pre rozvoj obchodu a investícií, a že bude stimulovať hospodársku súťaž, čo je kľúčové pre hospodársku reštrukturalizáciu a modernizáciu;
ZAVIAZANÉ rešpektovať zásady udržateľného rozvoja;
ZAVIAZANÉ zabezpečiť ochranu životného prostredia vrátane cezhraničnej spolupráce a vykonávania multilaterálnych medzinárodných dohôd;
ZAVIAZANÉ zvýšiť bezpečnosť dodávok energie, uľahčiť rozvoj náležitej infraštruktúry, zvýšiť integráciu trhu a postupne posilniť aproximáciu v regulačnej oblasti smerom k hlavným prvkom acquis EÚ, ktoré uvedené ďalej, a to, okrem iného, aj prostredníctvom podpory energetickej efektívnosti a používania obnoviteľných zdrojov energie, berúc do úvahy záväzky Arménskej republiky dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania s dodávateľmi energie, tranzitnými a spotrebiteľskými krajinami z hľadiska energie;
ZAVIAZANÉ zabezpečiť vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti a jadrovej ochrany, ako sa uvádza ďalej;
UZNÁVAJÚC potrebu posilniť spoluprácu v oblasti energetiky a záväzky, ktoré na seba zmluvné strany prevzali v súvislosti s úplným dodržiavaním Zmluvy o energetickej charte;
VYJADRUJÚC OCHOTU zvyšovať úroveň verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany ľudského zdravia pri dodržaní zásad udržateľného rozvoja, potrieb v oblasti životného prostredia a zmeny klímy;
ZAVIAZANÉ posilniť medziľudské kontakty, a to aj prostredníctvom spolupráce a výmen v oblasti vedy a technológie, vzdelávania a kultúry, mládeže a športu;
ZAVIAZANÉ posilniť cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu;
UZNÁVAJÚC záväzok Arménskej republiky postupne aproximovať svoje právne predpisy v príslušných oblastiach s právnymi predpismi Európskej únie, účinne tieto predpisy vykonávať ako súčasť širšieho úsilia v oblasti reforiem a rozvíjať svoju administratívnu a inštitucionálnu kapacitu v rozsahu potrebnom na presadzovanie tejto dohody, a uznávajúc udržateľnú podporu Európskej únie v súlade so všetkými dostupnými nástrojmi spolupráce vrátane technickej, finančnej a hospodárskej pomoci v súvislosti s týmto záväzkom, odrážajúc tempo reforiem a hospodárskych potrieb Arménskej republiky;
KONŠTATUJÚC, že v prípade, že sa zmluvné strany v rámci tejto dohody rozhodnú uzavrieť osobitné dohody v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktoré Európska únia uzavrela v zmysle hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ustanovenia takýchto budúcich dohôd nebudú záväzné pre Spojené kráľovstvo a/alebo Írsko, pokiaľ Európska únia spolu so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom, pokiaľ ide o ich príslušné predchádzajúce dvojstranné vzťahy, neoznámi Arménskej republike, že Spojené kráľovstvo a/alebo Írsko týmito dohodami viazané ako súčasť Európskej únie v súlade s Protokolom č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie. Podobne ani žiadne následné vnútorné opatrenia Európskej únie prijaté podľa hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie na vykonávanie tejto dohody nebudú záväzné pre Spojené kráľovstvo a/alebo Írsko, pokiaľ tieto krajiny neoznámia svoje želanie zúčastniť sa na takýchto opatreniach alebo ich prijať v súlade s protokolom č. 21; konštatujúc ďalej, že takéto budúce dohody alebo takéto následné vnútorné opatrenia Európskej únie by patrili do pôsobnosti Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k uvedeným zmluvám,
SA DOHODLI TAKTO:
HLAVA I
CIELE A VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Článok 1
Ciele
Ciele tejto dohody sú:
a)
posilniť komplexné politické a hospodárske partnerstvo a spoluprácu medzi zmluvnými stranami na základe spoločných hodnôt a úzkych vzťahov, ako aj posilniť účasť Arménskej republiky na politikách, programoch a činnostiach agentúr Európskej únie;
b)
posilniť rámec pre politický dialóg o všetkých oblastiach spoločného záujmu, čím sa podporí rozvoj úzkych politických vzťahov medzi zmluvnými stranami;
c)
prispievať k posilneniu demokracie a politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilite v Arménskej republike;
d)
podporovať, chrániť a posilňovať mier a stabilitu na regionálnej aj medzinárodnej úrovni, a to aj prostredníctvom spoločného úsilia zameraného na odstraňovanie zdrojov napätia, skvalitňovanie bezpečnosti hraníc, podporu cezhraničnej spolupráce a dobré susedské vzťahy;
e)
posilňovať spoluprácu v oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti s cieľom upevnenia právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a základných slobôd;
f)
posilňovať mobilitu a medziľudské kontakty;
g)
podporovať úsilie Arménskej republiky zamerané na rozvoj jej hospodárskeho potenciálu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, a to aj aproximáciou jej právnych predpisov s acquis EÚ, ako sa uvádza ďalej;
h)
nadviazať posilnenú obchodnú spoluprácu umožňujúcu udržateľnú regulačnú spoluprácu v príslušných oblastiach v súlade s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva vo WTO a
i)
vytvoriť podmienky pre čoraz užšiu spoluprácu v ostatných oblastiach spoločného záujmu.
Článok 2
Všeobecné zásady
1. Dodržiavanie demokratických zásad, zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd zakotvených najmä v Charte OSN, Helsinskom záverečnom akte OBSE a Parížskej charte pre novú Európu z roku 1990, ako aj v iných nástrojoch v oblasti ľudských práv, ako je napríklad Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN a Európsky dohovor o ľudských právach, tvorí základ vnútroštátnych a zahraničných politík zmluvných strán a predstavuje základný prvok tejto dohody.
2. Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoju oddanosť zásadám trhového hospodárstva, udržateľného rozvoja, regionálnej spolupráce a účinného multilateralizmu.
3. Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú svoj záväzok dodržiavať zásady dobrej správy vecí verejných, ako aj svoje medzinárodné záväzky, najmä v rámci OSN, Rady Európy a OBSE.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú bojovať proti korupcii, ako aj proti rôznym formám nadnárodného organizovaného zločinu a terorizmu, podporovať udržateľný rozvoj, účinný multilateralizmus a boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, a to aj prostredníctvom iniciatívy týkajúcej sa centier excelentnosti v oblasti zmierňovania chemických, biologických, rádiologických a jadrových rizík. Tento záväzok predstavuje
kľúčový faktor pre rozvoj vzťahov a spolupráce medzi zmluvnými stranami, a tak prispieva k regionálnemu mieru a stabilite.
HLAVA II
POLITICKÝ DIALÓG A REFORMY; SPOLUPRÁCA V OBLASTI ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY
Článok 3
Ciele politického dialógu
1. Zmluvné strany ďalej rozvíjajú a posilňujú vzájomný politický dialóg o všetkých oblastiach spoločného záujmu vrátane otázok zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj otázok súvisiacich s vnútroštátnymi reformami. Takýto dialóg podporí účinnosť politickej spolupráce, pokiaľ ide o otázky zahraničnej a bezpečnostnej politiky, uznávajúc význam, ktorý Arménska republika prikladá svojej účasti v medzinárodných organizáciách a formátoch spolupráce, ako aj existujúcim povinnostiam, ktoré z nich vyplývajú.
2. Ciele politického dialógu sú tieto:
a)
ďalej rozvíjať a posilňovať politický dialóg o všetkých oblastiach spoločného záujmu;
b)
posilniť politické partnerstvo a podporiť účinnosť spolupráce v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky;
c)
podporovať medzinárodný mier, medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť na základe účinného multilateralizmu;
d)
posilniť spoluprácu a dialóg medzi zmluvnými stranami v oblasti medzinárodnej bezpečnosti a krízového riadenia, a to najmä v záujme riešenia celosvetových a regionálnych výziev a súvisiacich hrozieb;
e)
posilniť spoluprácu v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov;
f)
rozvíjať praktickú a na výsledky zameranú vzájomnú spoluprácu v záujme dosiahnutia mieru, bezpečnosti a stability na európskom kontinente;
g)
posilniť dodržiavanie demokratických zásad, zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody médií a práv osôb patriacich k menšinám, ako aj podporiť konsolidáciu vnútroštátnych politických reforiem;
h)
rozvíjať dialóg a prehĺbiť spoluprácu medzi zmluvnými stranami v oblasti bezpečnosti a obrany;
i)
podporovať mierové riešenie konfliktov;
j)
podporovať ciele a zásady OSN zakotvené v jej charte a zásady, ktorými sa riadia vzťahy medzi zúčastnenými štátmi, ako sa stanovuje v Helsinskom záverečnom akte OBSE a
k)
podporovať regionálnu spoluprácu, rozvíjať dobré susedské vzťahy a posilňovať regionálnu bezpečnosť, a to aj podniknutím krokov smerujúcich k otvoreniu hraníc na podporu regionálneho obchodu a cezhraničného pohybu.
Článok 4
Vnútroštátne reformy
Zmluvné strany spolupracujú v týchto oblastiach:
a)
tvorba základov stability a účinnosti demokratických inštitúcií a právneho štátu, ako aj ich konsolidácia a zlepšenie;
b)
zabezpečenie rešpektovania ľudských práv a základných slobôd;
c)
dosiahnutie ďalšieho pokroku v rámci reforiem súdneho a právneho systému na účely zabezpečenia nezávislosti, kvality a účinnosti súdnictva, trestného konania a presadzovania práva;
d)
posilnenie administratívnych kapacít a zaručenie nestrannosti a účinnosti orgánov presadzovania práva;
e)
pokračovanie v reformách v oblasti verejnej správy a v rozvíjaní zodpovednej, účinnej, transparentnej a profesionálnej verejnej služby a
f)
zabezpečenie účinnosti v boji proti korupcii, najmä s cieľom zlepšiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti boja proti korupcii, ako aj zabezpečenie účinného uplatňovania príslušných medzinárodných právnych nástrojov, ako je napríklad Dohovor OSN proti korupcii z roku 2003.
Článok 5
Zahraničná a bezpečnostná politika
1. Zmluvné strany zintenzívnia vzájomný dialóg a spoluprácu v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, uznávajúc význam, ktorý Arménska republika prikladá svojej účasti v medzinárodných organizáciách a formátoch spolupráce, ako aj existujúcim povinnostiam, ktoré z nich vyplývajú, pričom budú predovšetkým riešiť otázky predchádzania konfliktom a krízového riadenia, znižovania rizika, kybernetickej bezpečnosti, reformy sektora bezpečnosti, regionálnej stability, odzbrojenia, nešírenia zbraní, kontroly zbrojenia a vývozu zbraní. Spolupráca sa bude zakladať na spoločných hodnotách a na spoločnom záujme, pričom bude zameraná na posilnenie jej účinnosti, a to pri využití bilaterálnych, medzinárodných a regionálnych fór, najmä OBSE.
2. Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok dodržiavať zásady a normy medzinárodného práva vrátane tých, ktoré zakotvené v Charte OSN a Helsinskom záverečnom akte OBSE, ako aj záväzok podporiť tieto zásady v rámci svojich bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov.
Článok 6
Závažné trestné činy, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo, a Medzinárodný trestný súd
1. Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že najzávažnejšie trestné činy, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo ako celok, nesmú zostať nepotrestané a že ich účinné stíhanie sa musí zabezpečiť prijatím opatrení na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni Medzinárodného trestného súdu.
2. Zmluvné strany považujú zriadenie a účinné fungovanie Medzinárodného trestného súdu za dôležitý krok vpred pre medzinárodný mier a spravodlivosť. Zmluvné strany sa zamerajú na posilnenie spolupráce pri podpore mieru a medzinárodnej spravodlivosti prostredníctvom ratifikácie a uplatňovania Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a súvisiacich nástrojov, pričom zohľadnia ich právne a ústavné rámce.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že budú úzko spolupracovať, aby zabránili genocíde, zločinom proti ľudskosti a vojnovým zločinom, a to s použitím bilaterálnych a multilaterálnych rámcov.
Článok 7
Predchádzanie konfliktom a krízové riadenie
Zmluvné strany zintenzívnia praktickú spoluprácu v oblasti predchádzania konfliktom a krízového riadenia, a to najmä s cieľom prípadnej účasti Arménskej republiky na civilných a vojenských operáciách krízového riadenia uskutočňovaných pod vedením EÚ, ako aj na príslušných cvičeniach a vzdelávacích aktivitách, a to od prípadu k prípadu.
Článok 8
Regionálna stabilita a mierové riešenie konfliktov
1. Zmluvné strany zintenzívnia spoločné úsilie zamerané na zlepšenie podmienok pre ďalšiu regionálnu spoluprácu podporovaním otvorených hraníc s cezhraničným pohybom, dobrými susedskými vzťahmi a demokratickým rozvojom, čo prispeje k stabilite a bezpečnosti, a budú sa usilovať o mierové urovnanie konfliktov.
2. Úsilie uvedené v odseku 1 sa riadi spoločnými zásadami zachovávania medzinárodného mieru a bezpečnosti v zmysle Charty OSN, Helsinského záverečného aktu OBSE a ďalších príslušných multilaterálnych nástrojov, ku ktorým sa zmluvné strany pripojili. Zmluvné strany zdôrazňujú význam existujúcich dohodnutých formátov pre mierové urovnanie konfliktov.
3. Zmluvné strany zdôrazňujú, že opatrenia na kontrolu zbrojenia a budovanie dôvery a bezpečnosti majú naďalej veľký význam pre bezpečnosť, predvídateľnosť a stabilitu v Európe.
Článok 9
Zbrane hromadného ničenia, nešírenie a odzbrojenie
1. Zmluvné strany sa domnievajú, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, či sa poskytujú štátnym alebo neštátnym subjektom, napríklad teroristom alebo iným zločineckým skupinám, predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb medzinárodného mieru a bezpečnosti. Zmluvné strany sa preto zaväzujú spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov dôsledným plnením existujúcich záväzkov, ktoré im vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj z ďalších príslušných medzinárodných záväzkov, a ich vnútroštátnou implementáciou. Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie predstavuje základný prvok tejto dohody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať a spoločne bojovať proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, a to:
a)
prijatím krokov s cieľom podpísať alebo ratifikovať všetky ostatné príslušné medzinárodné nástroje alebo k takýmto nástrojom pristúpiť, a v plnej miere uvedené nástroje vykonávať a
b)
ďalším rozvojom účinného systému vnútroštátnych kontrol vývozu vrátane kontrol vývozu a tranzitu tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia, ako aj kontrol konečného použitia zbraní hromadného ničenia ako technológií, ktoré sa dajú použiť na dvojaký účel.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú nadviazať pravidelný politický dialóg, ktorý bude dopĺňať a upevňovať prvky uvedené v tomto článku.
Článok 10
Kontrola vývozu ručných zbraní, ľahkých zbraní a konvenčných zbraní
1. Zmluvné strany uznávajú, že nezákonná výroba ručných a ľahkých zbraní („RĽZ“) vrátane ich munície a obchodovanie s týmito zbraňami, ako aj nadmerné hromadenie, nedostatočné riadenie, neprimerane zabezpečené zásoby a ich nekontrolované šírenie naďalej predstavujú závažnú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že budú dodržiavať a v úplnom rozsahu plniť svoje príslušné záväzky, pokiaľ ide o problematiku nedovoleného obchodovania s RĽZ a so strelivom k nim, v súlade s existujúcimi medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnými stranami, a rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, ako aj svoje záväzky v rámci ostatných medzinárodných nástrojov platných v tejto oblasti, napríklad v rámci Akčného programu OSN na prevenciu nedovoleného obchodovania s RĽZ a na boj proti nemu a jeho odstraňovanie, a to vo všetkých jeho aspektoch.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a zabezpečiť koordináciu, komplementárnosť a synergiu v rámci svojho úsilia zameraného na riešenie problému nezákonného obchodovania s RĽZ, ako aj so strelivom k nim, a na zničenie nadmerných zásob na celosvetovej, regionálnej, subregionálnej a prípadne vnútroštátnej úrovni.
4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že budú naďalej spolupracovať v oblasti kontroly konvenčných zbraní na základe spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu, a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov Arménskej republiky.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú nadviazať pravidelný politický dialóg, ktorý bude dopĺňať a upevňovať prvky uvedené v tomto článku.
Článok 11
Boj proti terorizmu
1. Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam boja proti terorizmu, ako aj význam predchádzania terorizmu a dohodli sa, že budú na bilaterálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni spolupracovať s cieľom predchádzať terorizmu vo všetkých formách a prejavoch, a bojovať proti nemu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že je dôležité, aby sa boj proti terorizmu uskutočňoval pri úplnom dodržaní zásad právneho štátu a v plnom súlade s medzinárodným právom vrátane medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, medzinárodného práva upravujúceho problematiku utečencov a medzinárodného humanitárneho práva, zásad Charty OSN a všetkých príslušných medzinárodných nástrojov súvisiacich s bojom proti terorizmu.
3. Zmluvné strany zdôrazňujú význam, ktorý všeobecná ratifikácia a plné vykonanie dohovorov a protokolov OSN v oblasti boja proti terorizmu. Zmluvné strany budú pokračovať v podpore dialógu o návrhu komplexného dohovoru o medzinárodnom terorizme a v spolupráci v rámci vykonávania globálnej stratégie OSN pre boj proti terorizmu, ako aj všetkých príslušných nástrojov Bezpečnostnej rady OSN a dohovorov Rady Európy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na spolupráci zameranej na dosiahnutie medzinárodného konsenzu v otázkach predchádzania terorizmu a boja proti terorizmu.
HLAVA III
SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODA A BEZPEČNOSŤ
Článok 12
Právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd
1. Zmluvné strany v rámci svojej spolupráce v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti budú prikladať osobitný význam upevňovaniu právneho štátu vrátane nezávislosti súdnictva, prístupu k spravodlivosti, práva na spravodlivý proces, ako sa stanovuje v Európskom dohovore o ľudských právach, a procesných záruk v trestných veciach a právach obetí.
2. Zmluvné strany budú plne spolupracovať, pokiaľ ide o účinné fungovanie inštitúcií v oblasti presadzovania práva, boja proti korupcii a výkonu spravodlivosti.
3. Spolupráca v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa bude riadiť pravidlom dodržiavania ľudských práv, nediskriminácie a základných slobôd.
Článok 13
Ochrana osobných údajov
Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany osobných údajov v súlade s medzinárodnými právnymi nástrojmi a normami Európskej únie, Rady Európy a iných medzinárodných subjektov.
Článok 14
Spolupráca v oblasti migrácie, azylu a riadenia hraníc
1. Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam spoločného riadenia migračných tokov medzi svojimi územiami a nadviažu všestranný dialóg o všetkých otázkach týkajúcich sa migrácie vrátane legálnej migrácie, medzinárodnej ochrany, boja proti nelegálnej migrácii, nedovolenému prevádzačstvu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi.
2. Spolupráca bude založená na posúdení špecifických potrieb, ktoré sa uskutoční prostredníctvom vzájomnej konzultácie medzi zmluvnými stranami, a bude sa realizovať v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi. Bude sa zameriavať predovšetkým na:
a)
riešenie hlavných príčin migrácie;
b)
vypracovanie a uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov a postupov týkajúcich sa medzinárodnej ochrany, a to s cieľom splniť ustanovenia Ženevského dohovoru z roku 1951 o postavení utečencov, Protokolu o postavení utečencov z roku 1967, ako aj ostatných príslušných medzinárodných nástrojov, ako je napríklad Európsky dohovor o ľudských právach, a zabezpečiť dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia;
c)
pravidlá povolenia vstupu, ako aj na práva a status osôb, ktorým bol povolený vstup, na spravodlivé zaobchádzanie s cudzincami s riadnym pobytom, vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj na opatrenia proti rasizmu a xenofóbii;
d)
vytvorenie účinnej a preventívnej politiky zameranej na boj proti nelegálnej migrácii, nedovolenému prevádzačstvu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi vrátane spôsobov boja proti zločineckým sieťam prevádzačov migrantov a obchodníkov s ľuďmi a spôsobov ochrany obetí takéhoto obchodovania v rámci príslušných medzinárodných nástrojov;
e)
otázky ako organizácia, odborná príprava, najlepšie postupy a ostatné operačné opatrenia v oblastiach riadenia migrácie, bezpečnosti dokladov, vízovej politiky, systémov správy hraníc a systémov pre informácie o migrácii.
3. Spolupráca môže uľahčiť aj cirkulujúcu migráciu podporujúcu rozvoj.
Článok 15
Pohyb osôb a readmisia
1. Zmluvné strany, ktoré viazané nasledujúcimi dohodami, zabezpečia úplné vykonávanie:
a)
Dohody medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom a
b)
Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Arménskou republikou o zjednodušení vydávania víz.
2. Zmluvné strany budú pokračovať v podpore mobility občanov prostredníctvom dohody o zjednodušení vízového režimu a náležite zoberú do úvahy otvorenie dialógu o liberalizácii vízového režimu pod podmienkou, že budú splnené podmienky pre kvalitne riadenú a bezpečnú mobilitu. Budú spolupracovať v oblasti boja proti nelegálnej migrácii, a to aj prostredníctvom vykonávania dohody o readmisii, ako aj v oblasti podpory politiky správy hraníc, a takisto právnych a operačných rámcov.
Článok 16
Boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii
1. Zmluvné strany budú spolupracovať pri predchádzaní trestnej činnosti a nezákonnej činnosti a pri boji proti nim, a to aj pokiaľ ide o nadnárodné činnosti, či organizované alebo iné, ako je napríklad:
a)
prevádzačstvo migrantov a obchodovanie s ľuďmi;
b)
pašovanie strelných zbraní a obchodovanie so strelnými zbraňami vrátane RĽZ;
c)
pašovanie nelegálnych drog a obchodovanie s nelegálnymi drogami;
d)
pašovanie tovaru a obchod s pašovaným tovarom;
e)
nezákonná hospodárska a finančná činnosť, ako je napríklad falšovanie, daňové podvody a podvody pri verejnom obstarávaní;
f)
defraudácie v rámci projektov financovaných medzinárodnými darcami;
g)
aktívna a pasívna korupcia, a to v súkromnom aj verejnom sektore;
h)
falšovanie dokladov a predkladanie nepravdivých vyhlásení a
i)
počítačová kriminalita.
2. Zmluvné strany posilnia bilaterálnu, regionálnu a medzinárodnú spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, ako aj možný rozvoj spolupráce medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva („Europol“) a príslušnými orgánmi Arménskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú účinne vykonávať príslušné medzinárodné normy, najmä tie, ktoré zakotvené v Dohovore OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu z roku 2000 a troch protokoloch k tomuto dohovoru. Zmluvné strany budú spolupracovať pri predchádzaní a boji proti korupcii v súlade s Dohovorom OSN proti korupcii z roku 2003, odporúčaniami Skupiny štátov proti korupcii („GRECO“) pri Rade Európy a OECD, transparentnosťou v oblasti majetkového priznania, ochranou oznamovateľov a poskytovaním informácií o konečných príjemcoch právnických osôb.
Článok 17
Nelegálne drogy
1. Zmluvné strany v rámci svojich právomocí a pôsobnosti spolupracujú s cieľom zabezpečiť vyvážený a integrovaný prístup k prevencii v súvislosti s nelegálnymi drogami, ako aj psychoaktívnymi látkami a k boju proti nim. Politiky a opatrenia v oblasti drog budú zamerané na posilnenie štruktúr na prevenciu v súvislosti s nelegálnymi drogami a boj proti nim, na obmedzenie ponuky nelegálnych drog, obchodu s nimi a dopytu po nich, na vyrovnanie sa so zdravotnými a sociálnymi následkami užívania drog, a to na účely zníženia škôd a v záujme dosiahnutia účinnejšej prevencie zneužívania chemických prekurzorov používaných na nedovolenú výrobu omamných a psychotropných alebo psychoaktívnych látok.
2. Zmluvné strany sa dohodnú na metódach spolupráce potrebných na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1. Príslušné opatrenia budú vychádzať zo spoločne dohodnutých zásad stanovených v príslušných medzinárodných dohovoroch a budú sa zameriavať na vykonávanie odporúčaní zakotvených vo výslednom dokumente z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia OSN o svetovom probléme s drogami, ktoré sa konalo v apríli 2016.
Článok 18
Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
1. Zmluvné strany budú spolupracovať, aby predišli zneužívaniu svojich finančných systémov a relevantných nefinančných systémov na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti vo všeobecnosti, a konkrétne z trestnej činnosti súvisiacej s drogami, ako aj na účely financovania terorizmu. Táto spolupráca sa týka aj vymáhania majetku alebo finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti.
2. Spolupráca v tejto oblasti umožní výmenu príslušných informácií v rámci príslušných právnych predpisov zmluvných strán a príslušných medzinárodných nástrojov, ako aj prijatie primeraných noriem na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na boj proti nim, ktoré rovnocenné s normami schválenými príslušnými medzinárodnými orgánmi pôsobiacimi v tejto oblasti, medzi ktoré patrí Finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí.
Článok 19
Spolupráca v boji proti terorizmu
1. V súlade so zásadami boja proti terorizmu stanovenými v článku 11 zmluvné strany opätovne zdôrazňujú význam prístupu založeného na presadzovaní práva a pôsobení súdnych orgánov v rámci boja proti terorizmu a dohodli sa na spolupráci v oblasti predchádzania terorizmu a jeho potláčania, najmä:
a)
výmenou informácií o teroristických skupinách a teroristoch, ako aj o ich podporných sieťach, a to v súlade s medzinárodnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov a súkromia;
b)
výmenou skúseností, pokiaľ ide o predchádzanie terorizmu a jeho potláčanie, prostriedky, metódy a ich technické aspekty vrátane odbornej prípravy, v súlade s príslušným právom;
c)
výmenou názorov na radikalizáciu a nábor, ako aj spôsobov boja proti radikalizácii a podpory rehabilitácie;
d)
výmenou názorov a skúseností v súvislosti s cezhraničným pohybom a cestovaním osôb podozrivých z terorizmu, ako aj s teroristickými hrozbami;
e)
spoločným využívaním najlepších postupov, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv v rámci boja proti terorizmu, a to najmä v rámci trestných konaní;
f)
zabezpečením zavedenia skutkových podstát teroristických trestných činov a
g)
prijímaním opatrení proti hrozbe chemického, biologického, radiačného a jadrového terorizmu a prijímaním opatrení zameraných na predchádzanie nadobúdaniu, transféru a používaniu chemických, biologických, rádioaktívnych a jadrových materiálov na teroristické účely, ako aj opatrení na predchádzanie nezákonných činov zameraných proti vysokorizikovým chemickým, biologickým, radiačným a jadrovým zariadeniam.
2. Spolupráca sa bude zakladať na príslušných dostupných hodnoteniach a uskutočňovať na základe rokovaní medzi zmluvnými stranami.
Článok 20
Spolupráca v právnej oblasti
1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú rozvíjať justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach v súvislosti s prerokovaním, ratifikáciou a vykonávaním multilaterálnych dohovorov o justičnej spolupráci v občianskych veciach, a to predovšetkým dohovorov Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného v oblasti medzinárodnej právnej spolupráce a súdnych sporov, ako aj ochrany dieťaťa.
2. Pokiaľ ide o justičnú spoluprácu v trestných veciach, zmluvné strany sa budú usilovať o zlepšenie spolupráce v súvislosti so vzájomnou právnou pomocou na základe príslušných multilaterálnych dohôd. Taká spolupráca bude prípadne zahŕňať pristúpenie k príslušným medzinárodným nástrojom OSN a Rady Európy a ich vykonávanie, a takisto užšiu spoluprácu medzi Eurojustom a príslušnými orgánmi Arménskej republiky.
Článok 21
Konzulárna ochrana
Arménska republika súhlasí s tým, že diplomatické a konzulárne orgány ktoréhokoľvek zastúpeného členského štátu poskytujú ochranu každému občanovi členského štátu, ktorý nemá v Arménskej republike stále zastúpenie schopné účinne poskytnúť konzulárnu ochranu v danom prípade, za rovnakých podmienok ako štátnym príslušníkom daného členského štátu.
HLAVA IV
HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA
KAPITOLA 1
Hospodársky dialóg
Článok 22
1. Európska únia a Arménska republika uľahčia proces hospodárskej reformy tak, že zlepšia vzájomné pochopenie zásadných prvkov ich ekonomík a vytváranie a vykonávanie hospodárskych politík.
2. Arménska republika podnikne ďalšie kroky na vytvorenie dobre fungujúceho trhového hospodárstva a na postupnú aproximáciu svojich hospodárskych a finančných predpisov a politík s hospodárskymi a finančnými predpismi a politikami Európskej únie, a to podľa toho, ako sa dohodne v tejto dohode. Európska únia bude podporovať Arménsku republiku pri
zabezpečovaní silných makroekonomických politík vrátane nezávislosti centrálnej banky a cenovej stability, zdravých verejných financií a udržateľného režimu výmenných kurzov a udržateľnej platobnej bilancie.
Článok 23
Zmluvné strany sa dohodli, že na tento účel budú viesť pravidelný hospodársky dialóg zameraný na:
a)
výmenu informácií o makroekonomických trendoch a politikách, ako aj o štrukturálnych reformách a stratégiách hospodárskeho rozvoja;
b)
výmenu odborných znalostí a najlepších postupov v takých oblastiach, ako verejné financie, rámce menovej politiky a politiky výmenných kurzov, politika týkajúca sa finančného sektora a hospodárska štatistika;
c)
výmenu informácií a skúseností v oblasti regionálnej hospodárskej integrácie vrátane fungovania európskej hospodárskej a menovej únie;
d)
preskúmanie stavu bilaterálnej spolupráce v hospodárskej, finančnej a štatistickej oblasti.
Článok 24
Dohody o vnútornej kontrole a audite verejného sektora
Zmluvné strany budú spolupracovať v oblastiach verejnej vnútornej kontroly a externého auditu s týmto cieľom:
a)
ďalej rozvíjať a vykonávať systém verejnej vnútornej kontroly v súlade so zásadou decentralizovanej zodpovednosti za riadenie vrátane funkcie nezávislého vnútorného auditu pre celý verejný sektor v Arménskej republike, a to prostredníctvomaproximácie so všeobecne uznávanými medzinárodnými normami, rámcami a usmerneniami a osvedčených postupov Európskej únie, na základe programu reformy verejnej vnútornej finančnej kontroly schválenej vládou Arménskej republiky;
b)
rozvíjať zodpovedajúci systém finančnej inšpekcie v Arménskej republike, ktorý bude dopĺňať, ale nie zdvojovať funkciu vnútorného auditu;
c)
podporiť centrálny harmonizačný útvar pre verejnú vnútornú finančnú kontrolu v Arménskej republike a posilniť jeho schopnosť riadiť proces reforiem;
d)
ďalej posilniť audítorský úrad ako najvyššiu audítorskú inštitúciu Arménskej republiky, najmä pokiaľ ide o jej finančnú, organizačnú a operačnú nezávislosť v súlade s medzinárodne uznávanými normami v oblasti externého auditu („INTOSAI“) a
e)
zabezpečiť výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov.
KAPITOLA 2
Dane
Článok 25
Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme posilnenia dobrej správy v daňových záležitostiach s cieľom ďalšieho zlepšenia v oblasti hospodárskych vzťahov, obchodu, investícií a spravodlivej spolupráce.
Článok 26
Zmluvné strany v súvislosti s článkom 25 uznávajú a zaväzujú sa, že budú uplatňovať zásady dobrej správy v daňových záležitostiach, t. zn. zásady transparentnosti, výmeny informácií a spravodlivej daňovej súťaže, ktoré uznávajú členské štáty na úrovni Európskej únie. Na tento účel a bez toho, aby boli dotknuté právomoci Európskej únie a členských štátov, budú zmluvné strany zlepšovať medzinárodnú spoluprácu v daňovej oblasti, uľahčovať výber daňových príjmov a vypracúvať opatrenia zamerané na účinné uplatňovanie týchto zásad dobrej správy.
Článok 27
Zmluvné strany posilnia vzájomnú spoluprácu zameranú na zlepšenie a rozvoj daňového systému a správy v Arménskej republike, ako aj na posilnenie kapacít v oblasti výberu daní a daňovej kontroly, s cieľom zabezpečiť účinný výber daní a posilniť boj proti daňovým podvodom a proti vyhýbaniu sa plnenia daňových povinností. Zmluvné strany nesmú rozlišovať medzi dovážanými výrobkami a podobnými domácimi výrobkami, v súlade s článkami I a III Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 („dohoda GATT 1994“). Zmluvné strany sa budú usilovať o posilnenie spolupráce a výmeny skúseností v oblasti boja proti daňovým podvodom a proti vyhýbaniu sa plnenia daňových povinností, najmä pokiaľ ide o karuselové podvody, ako aj s ohľadom na otázky predpisov týkajúcich sa transferového oceňovania a boja proti daňovým rajom.
Článok 28
Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu s cieľom dosiahnuť spoločné politiky v oblasti potláčania podvodov a pašovania tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a boja proti nim. Spolupráca bude zahŕňať výmenu informácií. Na tento účel sa zmluvné strany usilujú o posilnenie spolupráce v regionálnom kontexte a v súlade s Rámcovým dohovorom Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku z roku 2003.
Článok 29
Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.
KAPITOLA 3
Štatistika
Článok 30
Zmluvné strany rozvinú a posilnia vzájomnú spoluprácu v štatistickej oblasti, čím prispejú k dlhodobému cieľu poskytovania včasných, medzinárodne porovnateľných a spoľahlivých štatistických údajov. Očakáva sa, že udržateľné, efektívne a odborne nezávislé vnútroštátne štatistické systémy poskytnú občanom, podnikom a rozhodovacím orgánom v Európskej únii a Arménskej republike dôležité informácie, čo im umožní prijímať informované rozhodnutia. V rámci vnútroštátnych štatistických systémov sa budú dodržiavať základné štatistické zásady OSN, a to pri zohľadnení acquis v oblasti štatistiky vrátane Kódexu postupov pre európsku štatistiku, aby sa vnútroštátna príprava štatistických údajov zosúladila s európskymi pravidlami a normami.
Článok 31
Spolupráca v oblasti štatistiky sa bude zameriavať na:
a)
ďalšie posilnenie kapacít vnútroštátneho štatistického systému vrátane kvalitného právneho základu, prípravy kvalitných údajov a metaúdajov, politiky šírenia a používateľskej ústretovosti, a to pri zohľadnení používateľov údajov vo verejnom a v súkromnom sektore, akademickej obci a spoločnosti ako takej;
b)
postupné zladenie štatistického systému Arménskej republiky s normami a postupmi, ktoré sa uplatňujú v Európskom štatistickom systéme;
c)
doladenie poskytovania údajov Európskej únii pri zohľadnení uplatňovania príslušných medzinárodných a európskych metodík, ako aj klasifikácií;
d)
posilnenie odborných a riadiacich kapacít národného štatistického úradu s cieľom uľahčiť uplatňovanie štatistických noriem Európskej únie a prispieť k rozvoju štatistického systému Arménskej republiky;
e)
výmenu skúseností, pokiaľ ide o rozvoj know-how v oblasti štatistiky a
f)
podporu zabezpečenia a riadenia kvality pri všetkých procesoch prípravy a šírenia štatistických údajov.
Článok 32
Zmluvné strany spolupracujú v rámci Európskeho štatistického systému, kde funkciu štatistického úradu Európskej únie plní Eurostat. Spolupráca zabezpečí odbornú nezávislosť štatistického úradu a uplatňovanie zásad Kódexu postupov pre európsku štatistiku, ako aj zameranie sa na oblasti, pokiaľ ide o:
a)
demografickú štatistiku vrátane sčítaní a sociálnej štatistiky;
b)
poľnohospodársku štatistiku vrátane poľnohospodárskych cenzov;
c)
podnikovú štatistiku vrátane registrov ekonomických subjektov a využívania administratívnych zdrojov na štatistické účely;
d)
makroekonomickú štatistiku vrátane národných účtov, štatistík zahraničného obchodu, štatistiky platobnej bilancie a štatistiky priamych zahraničných investícií;
e)
energetickú štatistiku vrátane bilancií;
f)
environmentálnu štatistiku;
g)
regionálnu štatistiku a
h)
horizontálne činnosti vrátane zabezpečenia a riadenia kvality, štatistických klasifikácií, odbornej prípravy, šírenia a využívania moderných informačných technológií.
Článok 33
Zmluvné strany si budú okrem iného vymieňať informácie a odborné znalosti a budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu, pričom zohľadnia skúsenosti, ktoré získali pri reforme štatistického systému začatej v rámci rôznych programov pomoci. Úsilie sa zameria na ďalšie zladenie s acquis Únie v oblasti štatistiky, a to na základe národnej stratégie rozvoja arménskeho štatistického systému a pri zohľadnení vývoja Európskeho štatistického systému. Pri procese prípravy štatistických údajov sa bude klásť dôraz na zvýšené využívanie administratívnych záznamov a zefektívnenie štatistických zisťovaní, a to pri zohľadnení potreby zabezpečiť zníženie zaťaženia respondentov. Vytvorené údaje budú relevantné pre tvorbu a monitorovanie politík vo všetkých kľúčových oblastiach spoločenského a hospodárskeho života.
Článok 34
Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole. Pokiaľ to bude možné, otvoria sa činnosti v rámci Európskeho štatistického systému, a to aj pokiaľ ide o odbornú prípravu, pre účasť Arménskej republiky.
Článok 35
Postupná aproximácia právnych predpisov Arménskej republiky v oblasti štatistiky s acquis sa uskutoční v súlade s každoročne aktualizovaným prehľadom štatistických požiadaviek vypracovaným Eurostatom, ktorý zmluvné strany považujú za prílohu k tejto dohode.
HLAVA V
ĎALŠIE POLITIKY SPOLUPRÁCE
KAPITOLA 1
Doprava
Článok 36
Zmluvné strany:
a)
rozšíria a posilnia vzájomnú spoluprácu v oblasti dopravy s cieľom prispieť k rozvoju udržateľných systémov dopravy;
b)
podporia efektívne a bezpečné dopravné operácie, ako aj intermodalitu a interoperabilitu systémov dopravy a
c)
budú sa usilovať o posilnenie hlavných dopravných spojení medzi svojimi územiami.
Článok 37
Spolupráca v oblasti dopravy sa zameria na tieto oblasti:
a)
vytvorenie udržateľnej národnej dopravnej politiky, ktorá sa bude týkať všetkých druhov dopravy, a to predovšetkým s cieľom zabezpečiť efektívne a bezpečné systémy dopravy šetrné k životnému prostrediu a podporiť začlenenie aspektov súvisiacich s dopravou do ostatných politík;
b)
vypracovanie odvetvových stratégií, a to so zreteľom na národnú dopravnú politiku (vrátane právnych požiadaviek na modernizáciu technického vybavenia a dopravných prostriedkov v záujme splnenia najprísnejších medzinárodných noriem), pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú, námornú, leteckú a intermodálnu dopravu vrátane príslušných harmonogramov a cieľov pre vykonávanie, administratívnych kompetencií, a takisto aj plánov financovania;
c)
zlepšenie politiky v oblasti infraštruktúry na účel stanovenia a hodnotenia projektov zameraných na infraštruktúru v rôznych druhoch dopravy;
d)
rozvoj stratégií financovania zameraných na údržbu, kapacitné obmedzenia a chýbajúce časti infraštruktúry, ako aj na aktiváciu a stimuláciu súkromného sektora v záujme jeho účasti na projektoch týkajúcich sa dopravy;
e)
vstup do príslušných medzinárodných organizácií a pristúpenie k príslušným medzinárodným dohodám vrátane postupov na zabezpečenie precízneho vykonania a účinného presadzovania medzinárodných dohôd a dohovorov v oblasti dopravy;
f)
spoluprácu a výmenu informácií v záujme tvorby a zlepšovania technológií v doprave, ako napríklad inteligentné dopravné systémy a
g)
podporu využívania inteligentných dopravných systémov a informačných technológií v rámci riadenia a prevádzky všetkých druhov dopravy, ako aj na podporu intermodality a spolupráce pri využívaní kozmických systémov a komerčných aplikácií uľahčujúcich dopravu.
Článok 38
1. Cieľom spolupráce je aj zlepšenie pohybu osôb a tovaru, vyššia dynamika dopravných tokov medzi Arménskou republikou, Európskou úniou a tretími krajinami v regióne, podpora otvorených hraníc s cezhraničným pohybom vďaka odstráneniu administratívnych, technických a iných prekážok, posilnenie fungovania existujúcich dopravných sietí a rozvoj infraštruktúry, a to najmä pokiaľ ide o hlavné siete, ktoré spájajú zmluvné strany.
2. Spolupráca bude zahŕňať opatrenia na zlepšenie prekračovania hraníc s prihliadnutím na osobitosti vnútrozemských štátov, ako sa uvádza v príslušných medzinárodných nástrojoch.
3. Spolupráca bude zahŕňať výmenu informácií a spoločné činnosti:
a)
na regionálnej úrovni, a to najmä pri zohľadnení pokroku dosiahnutého v rámci mechanizmov regionálnej spolupráce v oblasti dopravy, ako napríklad Dopravný koridor Európa – Kaukaz – Ázia („TRACECA“) a ďalšie iniciatívy v oblasti dopravy na medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o medzinárodné organizácie v oblasti dopravy a medzinárodné dohody a dohovory, ktoré zmluvné strany ratifikovali a
b)
v rámci rôznych dopravných agentúr Európskej únie, ako aj v rámci Východného partnerstva.
Článok 39
1. S cieľom zabezpečiť koordinovaný rozvoj a postupnú liberalizáciu leteckej dopravy medzi zmluvnými stranami, ktoré budú prispôsobené obchodným potrebám oboch zmluvných strán, by sa podmienky prístupu na trh leteckej dopravy druhej zmluvnej strany mali riešiť v súlade s Dohodou o spoločnom leteckom priestore uzatvorenou medzi Európskou úniou a Arménskou republikou.
2. Pred uzatvorením Dohody o spoločnom leteckom priestore zmluvné strany neprijmú opatrenia ani neurobia kroky, ktoré by boli v porovnaní so situáciou existujúcou pred nadobudnutím platnosti tejto dohody viac obmedzujúce alebo diskriminačné.
Článok 40
Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.
Článok 41
1. Arménska republika uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s právnymi aktmi Európskej únie uvedenými v prílohe I v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.
2. Aproximácia sa môže uskutočňovať aj prostredníctvom odvetvových dohôd.
KAPITOLA 2
Spolupráca v odvetví energetiky vrátane jadrovej bezpečnosti
Článok 42
1. Zmluvné strany budú spolupracovať v otázkach energetiky, a to na základe zásad partnerstva, spoločného záujmu, transparentnosti a predvídateľnosti. Spolupráca sa bude zameriavať na aproximáciu právnych predpisov v oblastiach energetiky, ktoré uvedené ďalej, a to pri zohľadnení potreby zabezpečenia prístupu k bezpečnej a cenovo dostupnej energii šetrnej k životnému prostrediu.
2. Uvedená spolupráca sa bude okrem iného týkať týchto oblastí:
a)
stratégie a politiky pre oblasť energetiky vrátane podpory energetickej bezpečnosti a rozmanitosti dodávok energie a výroby elektriny;
b)
posilnenie energetickej bezpečnosti, a to aj podporovaním diverzifikácie zdrojov energie a prepravných trás;
c)
rozvoj konkurencieschopných trhov s energiou;
d)
podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a úspor energie;
e)
podpora regionálnej spolupráce v oblasti energetiky a integrácie do regionálnych trhov;
f)
podpora spoločných regulačných rámcov s cieľom uľahčiť obchodovanie s ropnými produktmi, elektrickou energiou a potenciálne aj s inými energetickými komoditami, ako aj rovnocenné podmienky v oblasti jadrovej bezpečnosti s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany;
g)
civilné jadrové odvetvie, pri zohľadnení osobitostí Arménskej republiky a so zameraním najmä na vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti na základe štandardov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu („MAAE“) a noriem a postupov Európskej únie, ktoré sa uvádzajú ďalej, a na vysokú úroveň jadrovej ochrany na základe medzinárodných usmernení a postupov. Spolupráca v uvedenej oblasti bude zahŕňať:
i)
výmenu technológií, najlepších postupov a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti, ochrany a nakladania s rádioaktívnym odpadom s cieľom zabezpečiť bezpečnú prevádzku jadrových elektrární;
ii)
uzavretie a bezpečné vyraďovanie jadrovej elektrárne Medzamor a rýchle prijatie plánu realizácie alebo akčného plánu na tento účel, berúc do úvahy potrebu jej nahradenia novou kapacitou na zabezpečenie energetickej bezpečnosti Arménskej republiky a podmienok pre udržateľný rozvoj;
h)
cenové politiky, tranzit a dopravu, najmä všeobecný systém založený na nákladoch na prenos zdrojov energie, ak a kde je to vhodné, a v prípade potreby aj ďalšie spresnenia týkajúce sa prístupu k uhľovodíkom;
i)
presadzovanie regulačných aspektov odrážajúcich kľúčové zásady regulácie trhu s energiou a nediskriminačného prístupu k energetickým sieťam a infraštruktúram pri konkurencieschopných, transparentných a nákladovo efektívnych sadzbách, ako aj primeraného a nezávislého dohľadu;
j)
vedecká a technická spolupráca vrátane výmeny informácií v záujme rozvoja a skvalitnenia technológií v oblasti výroby energie, ako aj jej dopravy, dodávok a koncového využívania, s osobitným zameraním na energeticky efektívne a ekologické technológie.
Článok 43
Bude sa uskutočňovať pravidelný dialóg o otázkach upravených v tejto kapitole.
Článok 44
Arménska republika uskutoční aproximáciu svojich právnych predpisov s nástrojmi uvedenými v prílohe II v súlade s ustanoveniami uvedenej prílohy.
KAPITOLA 3
Životné prostredie
Článok 45
Zmluvné strany nadviažu a posilnia vzájomnú spoluprácu v environmentálnych otázkach, čím prispejú k dosiahnutiu dlhodobého cieľa udržateľného rozvoja a ekologizácie hospodárstva. Očakáva sa, že posilnenie ochrany životného prostredia bude prínosom pre občanov a podnikateľské subjekty v Európskej únii a Arménskej republike, a to aj vďaka lepšiemu verejnému zdraviu, ochrane prírodných zdrojov, vyššej hospodárskej a environmentálnej efektivite, ako aj prostredníctvom využívania modernejších a ekologickejších technológií prispievajúcich k udržateľnejším výrobným modelom. Spolupráca sa bude uskutočňovať pri zohľadnení záujmov zmluvných strán na báze rovnosti a vzájomnej prínosnosti, vzájomnej previazanosti medzi zmluvnými stranami, ktorá existuje v oblasti ochrany životného prostredia, a multilaterálnych dohôd v tejto oblasti.
Článok 46
1. Spolupráca sa zameria na zachovanie, ochranu, zlepšenie a obnovu kvality životného prostredia, ochranu zdravia ľudí, udržateľné využívanie prírodných zdrojov a podporu opatrení na medzinárodnej úrovni v záujme riešenia regionálnych alebo globálnych environmentálnych problémov, a to okrem iného na tieto oblasti:
a)
environmentálne riadenie a horizontálne otázky vrátane strategického plánovania, posúdenia vplyvu na životné prostredie a strategického environmentálneho hodnotenia, vzdelávania a odbornej prípravy, monitorovacích a informačných systémov v oblasti životného prostredia, kontroly a presadzovania, environmentálnej zodpovednosti, boja proti trestným činom proti životnému prostrediu, cezhraničnej spolupráce, prístupu verejnosti k environmentálnym informáciám