DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je zakázanie používania elektronických zariadení (najmä mobilných telefónov či tabletov) deťmi a žiakmi v školách počas vyučovania. Zákaz nemá platiť absolútne, dovolené výnimky uvedené priamo v návrhu zákona.
Dôvodom na uzákonenie zákazu používania elektronických prostriedkov deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach je skutočnosť, že najmä mobilné telefóny doslova ovládli životy mnohých ľudí, z ktorých najrizikovejšou skupinou práve deti a žiaci. Mnohí z nich prepadli doslova nutkavému neustálemu kontrolovaniu obsahu mobilného telefónu (alebo iných obdobných elektronických zariadení, napríklad tabletov alebo tzv. „smart hodiniek“), z čoho môžu vznikať rôzne závislosti. Takéto správanie možno badať na väčšine obyvateľstva nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Čo je však obzvlášť alarmujúce, elektronické zariadenia pripútavajú k sebe čoraz mladších ľudí a deti, ktoré si pomaly nevedia bez nich život ani len predstaviť. To vedie k čoraz väčšej izolácii jednotlivca od spoločnosti a v prípade používania elektronických prostriedkov deťmi a žiakmi počas vyučovania v školách (pokiaľ nejde o učebné pomôcky) aj k mareniu výchovného a vzdelávacieho procesu dieťaťa alebo žiaka. To všetko negatívne dopady na osobnostný vývoj človeka, obzvlášť ak ide o dieťa alebo žiaka.
Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy (najmä v oblasti sociálnej exklúzie). Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zavádza sa nový legislatívny pojem na účely školského zákona, a to pojem „elektronické zariadenia“. Vzhľadom k tomu, že podstatou tohto návrhu zákona je zakázanie používania najmä mobilných telefónov či tabletov v školách počas vyučovania (s uvedením výnimiek zákazu), bolo potrebné definovať tieto zariadenia. Pojem „elektronické zariadenie“ je definovaný odkazom na príslušné ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý túto problematiku komplexne rieši.
K bodu 2
Do zákona sa dopĺňa nové ustanovenie § 144a, ktoré upravuje podrobnosti o používaní elektronických zariadení deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania.
V odseku 1 navrhovaného znenia § 144a sa zavádza všeobecný zákaz používania elektronických zariadení deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania, s výnimkami určenými v ďalších ustanoveniach tohto paragrafu.
Zákaz nebude platiť v situáciách, keď je potrebné použiť elektronické zariadenie na privolanie pomoci v prípade ohrozenia zdravia alebo života človeka 144a ods. 2) a samozrejme v prípade, ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením podľa § 2 písm. k) školského zákona, ak potrebujú elektronické zariadenia na zabezpečenie ich výchovno-vzdelávacích potrieb 144a ods. 3). „Dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo žiakom so zdravotným znevýhodnením (sa rozumie) dieťa so zdravotným postihnutím alebo žiak so zdravotným postihnutím, dieťa choré alebo zdravotne oslabené alebo žiak chorý alebo zdravotne oslabený, dieťa s vývinovými poruchami alebo žiak s vývinovými poruchami, dieťa s poruchou správania alebo žiak s poruchou správania“.
Samozrejmosťou je tiež možnosť používať elektronické zariadenia ako učebné pomôcky priamo v procese výchovy alebo vzdelávania (§ 144a ods. 4).
Porušenie zákazu používania elektronických zariadení podľa navrhovaného znenia § 144a za následok dočasné obmedzenie používania tohto zariadenia. Obmedziť používanie elektronického zariadenia dieťaťa alebo žiaka môže vykonať riaditeľ školy alebo školského zariadenia, triedny učiteľ alebo pedagogický zamestnanec vykonávajúci výchovu alebo vzdelávanie.
Keďže obmedzenie používania elektronického zariadenia je zároveň zásahom, resp. obmedzením vlastníckeho práva jeho majiteľa (vlastníka alebo držiteľa zariadenia), v súlade s príslušnými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky sa zakotvuje, že ide o úkon vo verejnom záujme, vykonaný v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas, pričom majiteľ
elektronického zariadenia nestráca kontrolu nad týmto zariadením (keďže bude mať aj naďalej k nemu prístup), ale výlučne len kontrolu nad jeho používaním (aj to len dočasne).
Podrobnosti týkajúce sa používania elektronických zariadení podľa tohto návrhu zákona upraví školský poriadok školy alebo školského zariadenia.
K bodu 3
Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia § 153 ods. 1, nakoľko školský poriadok podľa predkladaného návrhu zákona upravovať aj podrobnosti o používaní elektronických zariadení deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakačnej lehoty a potreby zosúladiť príslušné vykonávacie právne predpisy s týmto návrhom zákona na 1. septembra 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Vzhaľdom na zavedenie zákazu používania elektronických zariadení deťmi a žiadkmi počas výchovy a vzdelávania možno očakávať pozitívny vplyv v oblasti sociálnej exlúzie, t.j. že návrh zákona bude mať pozitívny dopad na sociálnu inklúziu. Návrh môže mať mierny dopad na rozpočet výchovno-vzdelávacích zariadení (napr. zakúpenie skriniek na odkladanie elektronických zariadení, ak ich tieto zariadenia nemajú v súčasnosti zakúpené), tieto dopady si však zariadenia dokážu pokryť aj z vlastných zdrojov, pričom by išlo o zdroje vyčlenené na školský rok 2020/2021. Neočakáva sa potreba vyčlenenia dodatočných zdrojov rozpočtu verejnej správy v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona, a to ani na aktuálny prebiehajúci rok, ako ani na ďalšie rozpočtové roky.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.